Acceptatievragen autoverzekering: wélke vragen stellen autoverzekeraars?

vrouw denkt na over antwoorden op acceptatievragen van autoverzekering

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gediplomeerd verzekeringsexpert Johan Kooijmans.

Acceptatievragen zijn de vragen die een autoverzekeraar stelt aan iemand die een autoverzekering probeert af te sluiten. Bij het afsluiten van een autoverzekering zijn meerdere partijen en zaken betrokken:

  • De (aspirant-) verzekeringsnemer: degene die de verzekering afsluit en daarvoor een periodieke verzekeringspremie betaalt.
  • De verzekeraar: de risicodrager, dus degene die een object verzekert en het verzekeringsrisico draagt.
  • Het verzekeringsobject: het verzekerde –of te verzekeren– voertuig.
  • Verzekeringsrisico: het financiële risico dat verzekeraars op zich nemen door dekking te verschaffen.
  • Verzekeringsdekking: de mate waarin en omstandigheden waaronder bepaalde soorten schades worden gedekt.
  • Verzekeringspremie: het bedrag dat de verzekeringnemer per verzekeringsperiode aan de verzekeraar betaalt.
  • Eventueel een tussenpersoon die adviezen geeft, vragen beantwoordt en keuzehulp verschaft.

Autoverzekeraars willen een zo volledig en duidelijk mogelijk beeld krijgen van WAT men precies verzekert. Bovendien wil men weten door WIE (en daarmee HOE) het te verzekeren voertuig gebruikt gaat worden. Verzekeraars en tussenpersonen zullen daarom altijd bepaalde vragen stellen aan potentiële verzekeringsnemers.

Deze zogenoemde acceptatievragen zijn gerelateerd aan het te verzekeren voertuig, maar vóóral ook aan de hoofdbestuurder van de betreffende auto…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Vaakst voorkomende acceptatievragen autoverzekering

Voordat een verzekeraar jouw autoverzekeringsaanvraag accepteert, eist men éérst dat jij een aantal acceptatievragen beantwoordt. Voorafgaand aan de acceptatieprocedure moet je dus een aantal vragen over jouw auto, verzekeringsverleden en bestuurdersverleden beantwoorden. En gezien jouw wettelijke mededelingsplicht ben je verplicht ze naar waarheid te beantwoorden. Hierbij de belangrijkste acceptatievragen die door autoverzekeraars worden gesteld:

1. Onverzekerd?

“Is de te verzekeren auto, sinds deze op jouw naam staat, lánger dan 14 dagen onverzekerd geweest?”

Men wil vooral weten wáárom jouw auto niet verzekerd was. Wellicht was je dit simpelweg vergeten… Bovendien is men benieuwd of je deze vraag eerlijk beantwoordt, want men kan via de RDW-database direct zien of je iets verzwijgt. Lieg je over een onverzekerd verleden, dan zal men jouw autoverzekeringsaanvraag op voorhand afwijzen. Wees daarom eerlijk, óók als je onverzekerd hebt rondgereden!

2. Geweigerd?

“Werd jouw autoverzekering ooit opgezegd of geweigerd door een ándere verzekeraar? Of zijn er beperkende voorwaarden gesteld door ándere verzekeraars?”

Door deze vraag te stellen, komt een autoverzekeraar te weten of andere verzekeraars méér over jou weten dan zijzelf. Blijkt dit het geval te zijn, dan zal men hier onderzoek naar doen. Men wil niet alleen informatie over eventuele weigeringen en opzeggingen door verzekeraars, maar óók over autoverzekeringen die onder beperkende en/of verzwarende voorwaarden zijn aangeboden. Als je ooit geroyeerd bent geweest wegens wanbetaling, heb je wellicht een probleem.

3. Schadeverleden?

“Heb je gedurende de afgelopen 5 jaar één of meerdere schades gereden en/of geclaimd op jouw autoverzekering?”

Laten we eerlijk wezen: verzekeraars keren het liefst zo min mogelijk uit. En hoe meer schades jij de laatste jaren hebt geclaimd bij voormalige autoverzekeraars, des te groter het (morele) risico dat jij vormt voor jouw potentiële toekomstige verzekeraar. Bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering zal men dan ook altijd vragen naar jouw schadeverleden. Én naar een eventuele malusregistratie wegens negatieve schadevrije jaren

Meestal vraagt men om zélf geleden autoschades, ontvangen schadevergoedingen en met een motorrijtuig aan een ánder toegebrachte schades gedurende de afgelopen vijf jaren. Het gaat dus niet alleen om schuldschades, maar ook om verhaalschades. En niet alleen om blikschades, maar ook om letselschades.

4. Afwijkend rijbewijs?

“Beschik je over een ongeldig of buitenlands rijbewijs?

Een autoverzekeraar wil te allen tijde weten of je rijbevoegd bent, dus óf je jouw ‘roze papiertje’ hebt behaald. Daarnaast wil men de zekerheid dat het om een geldig rijbewijs gaat. Is er sprake van een ongeldig verklaard rijbewijs, dan wordt een autoverzekering geweigerd. Heb je een buitenlands rijbewijs dan is het land van herkomst c.q. uitgave bepalend voor acceptatie óf weigering. Er moet in ieder geval sprake zijn van een ín Nederland geldige rijbevoegdheidsverklaring.

5. Rijvaardigheidsbelemmering?

“Wordt de rijvaardigheid van jou als regelmatig bestuurder beïnvloed door een handicap, ziekte en/of medicijngebruik?”

Als jouw rijvaardigheid zou kunnen worden belemmerd door handicaps, gezondheidsaandoeningen of medicamenten die jij inneemt, dan wil een autoverzekeraar hier logischerwijs kennis van nemen. Het gaat om élk lichamelijke gebrek en élke mentale beperking die de rijvaardigheid beïnvloedt. Maar bijvoorbeeld ook om medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden.

6. Bijzondere bepaling?

“Staan er bijzondere bepalingen op jouw rijbewijs vermeld?”

Met ‘bijzondere bepalingen’ op het rijbewijs worden vooral beperkende aantekeningen bedoeld. Het gaat om codes (hoofdcoderingen en subcoderingen) die fysiek op het papieren rijbewijs gedrukt kunnen staan, maar ook digitaal opgeslagen op een chip in de kentekencard.

Zulke coderingen staan voor registermeldingen in het Centraal Rijbewijzenregister, aangaande beperkingen met betrekking tot de rijbevoegdheid. Ze kunnen een medische, administratieve of beroepsmatige grondslag hebben. Het CBR kan bijvoorbeeld bepalen dat je uitsluitend een auto mag besturen met speciale maatregelen of onder bepaalde voorwaarden. (bron + bron)

7. Rijontzegging?

“Is jou ooit de rijbevoegdheid ontzegd via een strafrechtelijke invordering of een buitengerechtelijke strafbeschikking?”

Eventuele ontzeggingen van de rijbevoegdheid kunnen veel prijsgeven over jouw rijgedrag en daarmee over het verzekeringsrisico dat verzekeraars mogelijkerwijs zouden gaan dragen. Vandaar dat een verzekeraar altijd zal vragen naar voormalige rijontzeggingen.

Men wil doorgaans weten of de verzekeringsnemer, de regelmatig bestuurder óf de kentekenbewijshouder de afgelopen 5 jaar een (voorwaardelijke) ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd. Dus of diens rijvaardigheidsverklaring is ingenomen, ingevorderd oftewel ingetrokken. Hoe recenter en langduriger de rijontzegging, des te zwaarder deze weegt.

8. Strafrechtelijk verleden?

“Ben je ooit in aanraking geweest met of veroordeeld door een strafrechter?”

De verzekeringsmaatschappij wil weten of jij –als verzekeringsnemer– in de laatste 8 jaar in aanraking bent geweest met politie of justitie. Zowel strafgerechtelijke veroordelingen als buitengerechtelijke strafbeschikkingen moeten worden vermeld. Hetzelfde geldt overigens voor strafrechtelijke verledens van eventuele belanghebbenden bij de autoverzekering; bijvoorbeeld een op de polis bijgeschreven tweede bestuurder.

Vermeld de uitvoering van een opgelegde strafmaatregel t.a.v. diefstal, verduistering, fraude, een andersoortig economisch delict, vernieling, bedreiging, afpersing, een wapenwetovertreding of een opiumwetovertreding… Ook als je twijfelt, moet je dit vermelden. Zélfs als er uitsluitend sprake was van verdenking. Een strafblad duidt voor verzekeraars namelijk op verminderde betrouwbaarheid en een verhoogd moreel verzekeringsrisico.

9. Huidige autoschade?

“Is het te verzekeren motorrijtuig reeds beschadigd op de gewenste ingangsdatum van de autoverzekeringspolis, en ben je voornemens de bestaande schade te claimen op de aangevraagde autoverzekering?”

Logischerwijs is een schadeverzekering bedoeld om jezelf in te dekken tegen toekomstige schades en NIET om reeds bestaande schades vergoed te krijgen. Een verzekeraar wil dan ook weten of een verzekeringsobject reeds beschadigd is zodat je huidige schades niet probeert te verhalen op jouw toekomstige autoverzekering.

En dan nog dit: mededelingsplicht!

Overigens ben je bij wet verplicht om álle feiten te vermelden die relevant kunnen zijn voor de acceptatiebeslissing van een autoverzekeraar (7:928 lid 1 BW). (bron + bron) Dit doe je doorgaans tijdens het afsluitproces, maar in elk geval vóór de daadwerkelijke autoverzekeringsafsluiting.

Nadat je je autoverzekering hebt afgesloten, moet je je autopolis óók nog eens controleren op onjuistheden en onvolkomenheden. Tot slot moet je tussentijdse ontwikkelingen van verzekeringsnemer, regelmatig bestuurder óf kentekenbewijshouder bijtijds doorgeven aan de verzekeraar. Dit juridische fenomeen staat ook wel bekend als (spontane) mededelingsplicht. (bron + bron)

Misleid je een autoverzekeraar, dan komt men hier direct achter via gecentraliseerde informatiesystemen. Bovendien zal men melding maken van eventuele leugens en verzwijgingen in het landelijk CIS-systeem, waardoor een autoverzekering in de toekomst nóg moeilijker kan worden afgesloten. Bovendien ben je wettelijk verplicht acceptatievragen naar eer en geweten te beantwoorden.

Acceptatievragen autoverzekering: tot slot…

Autoverzekeraars hebben géén verzekeringsverplichting. Men mag dus vrijelijk bepalen en beslissen of men jou als verzekeringsrisico accepteert dan wel weigert. Acceptatie van jouw aanvraag is fijn; weigering niet. Of men een verzekering aanbiedt óf afwijst, hangt voornamelijk af van de antwoorden die jij geeft op bovenstaande acceptatievragen.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Als je bepaalde vragen met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoordt, moet je een toelichting verschaffen, op grond waarvan jouw autoverzekeringsaanvraag wordt beoordeeld. Heb je twijfels bij een bepaalde vraag dan dien je ook dát te vermelden. Meent men dat jij een te groot verzekeringsrisico vormt op basis van de door jou verstrekte informatie, dan zal men jouw aanvraag weigeren oftewel afwijzen. In dit artikel kun je precies lezen wat je moet doen als jouw aanvraag van een autoverzekering wordt geweigerd oftewel afgewezen:

Overigens stelt niet iedere verzekeraar dezelfde acceptatievragen. Er zijn autoverzekeraars die zéér streng zijn in hun aanvaardingsbeleid, maar er zijn er ook met een relatief soepel acceptatiebeleid. Een rijontzegging of strafblad hoeft dus niet per se te betekenen dat je niet voor een autoverzekering wordt geaccepteerd.