Total loss: de gevolgen van ’totaal verlies’ van jouw auto…

totaal verloren auto die total loss zal worden verklaard

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gediplomeerd verzekeringsexpert Johan Kooijmans.

Van ‘total loss’ oftewel ‘totaal verlies’ wordt gesproken als een auto onherstelbaar beschadigd is geraakt. Er zijn twee vormen van totaalverlies. Technisch gezien is een auto pas totaal verloren als deze écht niet meer kan worden gerepareerd. Echter is ‘onherstelbaar’ een relatief begrip. Want voor bijna elke mogelijke schade is een oplossing denkbaar… Het is maar net hoe ver men wil gaan en hoeveel men ervoor over heeft.

Omdat de reële marktwaarde van een auto niet altijd opweegt tegen de potentiële reparatiekosten ervan, hanteren verzekeraars een economische grens…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Economisch versus technisch totaalverlies

Kort door de bocht wordt een total loss-verklaring gehanteerd voor een beschadigd geraakte auto waarvan de reparatiekosten de dagwaarde overstijgen. Binnen het autoverzekeringswezen kan een auto op twee verschillende manieren total loss worden verklaard, namelijk vanwege:

 1. Technisch totaalverlies: Technisch gezien, is een auto total loss als deze niet langer aanvaardbaar kan worden gerepareerd of als deze verdwenen is, veelal als gevolg van diefstal.
 2. Economisch totaalverlies: Een auto is in economisch opzicht total loss als de reparatiekosten hóger zijn dan twee derde van de dagwaarde vóór de schade.

Dus veruit de meeste autoverzekeraars spreken van ‘volledig economisch verlies’ als de herstelkosten van een auto méér dan twee derde bedragen van hetgeen de auto direct vóór het ongeval waard was. Is jouw auto technisch total loss, dan heb je recht op de dagwaarde. Bij economisch total loss ontvang je de dagwaarde plus de restwaarde. Hieronder lees je daar meer over…

Overigens spreekt men veelal van constructief totaalverlies als de reparatiekosten méér dan 75% van de verzekerde waarde bedragen.

Verschillende definities van ‘total loss’ + rekenvoorbeeld

Let wel: Het is aan verzekeringsmaatschappijen zélf om hun eigen definitie van ‘total loss’ te bepalen. Vaak spreekt men van economisch totaalverlies als het herstelbedrag meer dan 2/3 van de voormalige autodagwaarde bedraagt. Meestal hanteert men als grens echter het ‘dagwaardeverschil’. Hierbij een rekenvoorbeeldje:

 • De dagwaarde van een auto bedraagt €25.000,- vóór het ongeval (= ‘vervangingswaarde’).
 • De dagwaarde van deze auto is €10.000,- ná het ongeval (= ‘restwaarde’).
 • Het verschil tussen de oorspronkelijke dagwaarde enerzijds en de restwaarde anderzijds betreft €15.000,-.
 • Vallen de reparatiekosten hóger uit dan dit verschilbedrag, dan wordt reparatie financieel onverantwoord geacht.
 • In dat geval wordt de auto economisch total loss.

Men verklaart een auto dan in feite total loss als dagwaarde ná schade + reparatiekosten hoger uitvalt dan dagwaarde vóór schade. (bron)

De meeste auto’s (afhankelijk van staat en leeftijd) worden in dat geval al éérder als ‘totaal verloren’ beschouwd dan bij de tweederderegeling…

Vergoeding van totaalverlies door de autoverzekering…

Een WA-basisautoverzekering vergoedt uitsluitend schade die jij toebrengt aan anderen. Dus als het totaalverlies je eigen schuld was, krijg je niets vergoed. De eventuele vergoeding van total loss verschilt verder sterk per dekkingsvorm en verzekeringsproduct:

 • WA+ (WA-Plus, WA-Extra of Beperkt Casco) autoverzekeringen vergoeden totaalverlies slechts in specifieke gevallen. Namelijk bij total loss door toedoen van storm, hagel, overstroming, brand of vandalisme buiten eigen schuld.
 • All Risk (Volledig Casco) autoverzekeringen vergoeden totaal verlies van jouw auto in álle mogelijke situaties. Zélfs in geval van schade door eigen schuld. Tenzij sprake is van ‘rijden onder invloed’ of ‘gevaarlijk rijgedrag’.

Heeft iemand anders het ongeluk veroorzaakt? Dan kun je de schade logischerwijs proberen te verhalen op de autoverzekering van de aansprakelijke tegenpartij.

Dagwaardebepaling door schade-expert

Bij (relatief) nieuwe auto’s die casco oftewel allrisk zijn verzekerd, wordt de dagwaarde veelal vastgesteld navenant een berekening in de polisvoorwaarden. Bij oudere auto’s wordt doorgaans een onafhankelijk autoschade-expertisebureau ingeschakeld.

In dat geval zal de verzekeringsmaatschappij de dagwaardes van vóór en ná het oplopen van de schade laten vaststellen door een onpartijdige schade-expert uit het NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts)-register:

 • De dagwaarde van vóór het ontstaan van de schade zal worden bepaald navenant vergelijkbare auto’s die (online) te koop worden aangeboden.
 • De dagwaarde van het huidige ‘autowrak’ bepaalt de schade-experts door biedingen te laten uitbrengen door geïnteresseerde opkopers.

Een schade-expert wordt dus ingeschakeld door de belanghebbende autoverzekeraar. Deze expert is echter volkomen objectief (onpartijdig en onbevooroordeeld). Omdat er geen vaststaande regels gelden voor vaststelling van de dagwaarde-uitkering zal het exacte uitkeringsbedrag echter pér expert en pér casus verschillen.

Het verschil tussen beide bovenstaande waardes wordt soms ook wel ‘restwaarde’ of ‘wrakwaarde’ genoemd. De restwaarde wordt eigenlijk bepaald door de schade af te trekken van de actuele dagwaarde (dus ná beschadiging).

Welk schadebedrag wordt uitgekeerd?

Maar welk bedrag wordt uiteindelijk op je rekening gestort? Het verschil tussen de dagwaarde vóór de aanrijding en de dagwaarde ná de aanrijding zal aan jou worden uitgekeerd. Dit is de ‘werkelijke waarde’ volgens het zogeheten indemniteitsbeginsel oftewel indemniteitsprincipe. Let op: Mocht er sprake zijn van een eigen risico, dan wordt dit in mindering gebracht op het uitkeringsbedrag.

Je ontvangt dan de oorspronkelijke dagwaarde, minus de restwaarde, minus het eigen risico.

Vervangend vervoer bij total loss-verklaring

Is je auto total loss verklaard, dan kan het zijn dat je recht hebt op vergoeding van vervangend vervoer. Dit is afhankelijk van jouw verzekeringsmaatschappij, verzekeringsproduct en dekkingsvorm. Soms worden dus de kosten van autohuur of andersoortig vervangend vervoer vergoed. Deze vergoeding bedraagt maximaal 75% van de onkosten gedurende maximaal 2 weken.

Kun je aantonen dat je langer op een huurauto of een ander vervangend vervoermiddel aangewezen bent ten gevolge van totaalverlies, dan kun je soms aanvullende huurkosten declareren.

Wat gebeurt er met het totaal verloren ‘autowrak’?

In principe is het aan jou als auto-eigenaar om de restwaarde ofwel wrakwaarde van de beschadigde auto te incasseren door het ‘wrak’ te verkopen. Doorgaans zal de schade-expert voorstellen hierbij te helpen. Hij/zij heeft immers al geïnteresseerde bieders voor de total loss verklaarde auto.

Meestal gaat het dan om demontagebedrijven en/of schadeherstelgarages. Soms zullen ‘totaal verloren’ schade-auto’s en autowrakken alsnog worden hersteld en opnieuw op de markt worden gebracht. Maar meestal worden ze gesloopt (of eigenlijk gedemonteerd) omdat de afzonderlijke onderdelen méér opleveren dan de potentiële ‘donorauto’ in zijn geheel.

In theorie zou je met de dagwaardevergoeding plus de restwaardevergoeding een gelijkwaardig voertuig moeten kunnen terugkopen. In de praktijk blijkt dit echter maar al te vaak lastig.

Restwaarde / wrakwaarde

De restwaarde oftewel wrakwaarde van een auto is de geschatte en verwachte opbrengst ervan bij verkoop ervan aan het eind van diens levensduur. In dit geval ná total loss-verklaring van een afgeschreven schade-auto. Als je thuis bent in auto’s en auto-onderdelen zou het zich kunnen lonen om de onderdelen afzonderlijk te koop aan te bieden.

Hoe dan ook is aan jou als autobezitter de keuze of je het schadebedrag incasseert mét of zónder ‘behoud van wrak’. Kun je je vinden in één van de biedingen, dan wordt de schadeclaim inclusief het restbedrag van het autowrak uitbetaald en ben je direct van de auto verlost.

Ben je voornemens in de total loss verklaarde auto te blijven rijden of denk je er zelf méér voor te kunnen beuren (bijvoorbeeld bij inruil), dan houd je de wrakwagen in eigen bezit en krijg je uitsluitend het ‘dagwaardeverschil’ uitgekeerd.

Blijven rijden in een auto die economisch total loss is…

Oudere auto’s raken relatief snel economisch total loss door hun relatief lage dagwaarde. Ter illustratie: Als een auto een dagwaarde heeft van slechts enkele honderden euro’s is de kans zéér groot dat de reparatiekosten oplopen tot vér boven de autodagwaarde. Kortom: Hoe ouder de auto, des te lager de dagwaarde en des te groter de kans op een total loss-verklaring. Zélfs bij minieme c.q. minimale autoschades kan een dergelijke auto al als totaal verloren worden beschouwd.

Heb je een stokoud autootje, dan is het verschil tussen de dagwaarde en de wrakwaarde van je auto doorgaans zéér klein en de schade-uitkering alles behalve een vetpot. Je zou dan de afweging kunnen maken om de schade niet te laten repareren en simpelweg in de beschadigde —maar technisch functionerende— auto te blijven rijden. Óf zelf bij te leggen, dus een eigen bijdrage te leveren aan de reparatiekosten.

Let wel: Is je opgeknapte auto in het verleden al eens total loss verklaard? Dan is de kans op toekomstige schadevergoedingen vanuit de autoverzekering zéér klein.

Overigens kun je alléén in een ‘totaal verloren’ auto blijven rijden zolang de schade-expert geen WOK (Wacht Op Keuren)-status afgeeft…

WOK-status bij technisch totaalverlies

In geval van een WOK-status is de auto té ernstig beschadigd om veilig de openbare weg op te mogen. Dit is doorgaans het geval bij ernstige waterschade… Met het oog op toekomstige corrosie (roestschade) en kortsluiting in allerhande elektronica. Maar ook bij wijdverspreide brandschade en bijbehorende rookschade, roetschade en blusschade.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Ook bij zwaarwegende schade qua carrosserie, chassis, A-, B- of C-stijlen en/of wielophanging wordt doorgaans een WOK-status afgegeven. Zodoende kan en mag er om veiligheidsredenen niet langer in de auto worden gereden. Al met al mag een WOK-auto NIET de weg op.

In bepaalde gevallen kun je de WOK-auto laten repareren zodat deze opnieuw aan de permanente toelatingseisen qua voertuigregelgeving voldoet. De total loss verklaarde auto moet dan opnieuw een succesvolle toelatingskeuring doorlopen bij een keuringsstation van de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer).  

Verplicht auto afstaan bij total loss-verklaring

bij technisch en constructief totaalverlies heb je geen keuzevrijheid. Omdat jouw auto niet meer functioneert, moet je deze afstaan. Een opkoper betaalt de restwaarde en de verzekeraar vult dit bedrag aan tot de vervangingswaarde. Je wordt door de opkoper gevrijwaard en ontvangt hiervan een vrijwaringsbewijs.

Let wel: Sommige autoverzekeraars gaan EVENMIN akkoord met behoud van een in economische zin ‘totaal verloren’ auto. Zij keren uitsluitend uit bij economisch totaalverlies indien de auto, het kentekenbewijs én de autosleutels worden ingeleverd.

Er moet dan afstand worden gedaan van de economisch total loss verklaarde auto, waarbij het chassisnummer (oftewel VIN: Voertuig Identificatie Nummer) wordt vernietigd en een vrijwaringsbewijs wordt verkregen. De auto wordt vervolgens gedemonteerd of gesloopt.

Het gebeurt niet vaak dat een autoverzekeraar niet toestaat dat de verzekeringsnemer zijn/haar in economisch opzicht ‘totaal verloren’ auto behoudt. Meestal spelen veiligheidsoverwegingen een rol, maar soms ook uitsluiting van verzekeringsfraude.