Wagen op eigen naam, verzekering op naam ouders… Kan dat?

vrouw met auto op eigen naam die verzekerd is door haar ouders

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Jongeren onder de 24-jarige leeftijd betalen fikse autoverzekeringspremies omdat zij door autoverzekeraars onder een speciaal risicoprofiel worden geschaard. Sommige jongeren proberen de verzekering van hun auto daarom op naam van één van de ouders te zetten om zodoende premiekosten te besparen. Daarnaast willen veel ouders hun kinderen graag financieel ondersteunen. Men laat een kind ten onrechte collectief profiteren van schadevrije jaren die individueel zijn opgebouwd.

Helaas brengt deze omslachtige verzekeringsconstructie gigantische risico’s met zich mee! Je bent namelijk niet per definitie gedekt als je jouw auto laat verzekeren door je vader of moeder. Of andersom benaderd: Jouw zoon of dochter is mogelijkerwijs NIET verzekerd…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

1. Hogere autopremie voor jonge automobilisten

Jongeren onder de 24 jaar betalen doorgaans opvallend hoge autoverzekeringspremies. Dit komt omdat jongeren worden gezien als een verhoogde risicogroep. Statistisch gezien veroorzaken jongeren beduidend meer schade dan bestuurders boven de 25-jarige leeftijd. Zodoende lijkt een autoverzekering op naam van de ouders soms een vernuftige en voordelige oplossing. Daarmee vervalt immers de jongerentoeslag en profiteer je mogelijkerwijs van een hogere no-claimkorting.

Toch is het zelden tot nooit raadzaam om jouw auto te laten verzekeren door je vader of moeder. In de meeste gevallen wordt dit namelijk gezien als verzekeringsfraude. Want een autoverzekering moet in beginsel op naam staan van degene die het meest in de auto rijdt…

2. WAM Artikel 2 Lid 1: Verzekerplicht

Als het kenteken van een verzekerde auto op jouw naam staat, mag je de betreffende auto niet zomaar op naam van je ouders verzekeren. Een autoverzekering moet namelijk op naam staan van de eigenaar c.q. kentekenhouder van de betreffende auto… Óf van een samenwonende levenspartner die op exact hetzelfde woonadres staat ingeschreven. Nederlandse wetgeving schrijft namelijk het volgende voor, aldus artikel 2 lid 1 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM):

“De bezitter van een motorrijtuig en degene op wiens naam dit in het kentekenregister is ingeschreven, zijn verplicht voor het motorrijtuig een verzekering te sluiten.” (bron)

3. Aanvrager = kentekenhouder = hoofdbestuurder

Sowieso ben je bij het afsluiten van een autoverzekering verplicht de naam van de aanvrager, de verzekeringnemer, de kentekenhouder én de hoofdbestuurder op te geven. Als deze rollen niet door één en dezelfde persoon worden vervuld, zal bij de verzekeraar een belletje gaan rinkelen. Men zal aanvullende vragen stellen. En blijkt uit jouw antwoorden dat pa of ma de auto verzekert van zoon of dochter? Dan zal de aanvraag keihard worden afgewezen. Of men zal de polis, premie en schadevrije jaren naar evenredigheid aanpassen.

Blijkt de verzekerde auto in de praktijk door méérdere regelmatig bestuurders te worden gebruikt? Dan moeten ook de aanvullende regelmatige bestuurders worden aangemeld bij de verzekeraar. Dit is niet als zodanig in de wet geregeld; het wordt voorgeschreven in de polisvoorwaarden van praktisch élke verzekeraar.

Veel autoverzekeraars hebben zelfs in hun polisvoorwaarden opgenomen dat er geen dekking plaatsvindt als tijdens een schadegebeurtenis blijkt dat het kenteken van de verzekerde auto niet op naam staat van de verzekeringnemer óf diens echtgenoot, geregistreerde partner óf samenwonende levensgezel.

4. Auto niet op eigen naam verzekerd: wettelijke mededelingsplicht!

Overigens is het voor regelmatig bestuurders indirect bij wet verboden om een auto op andermans naam te verzekeren. In Nederland geldt namelijk een wettelijke mededelingsplicht bij het afsluiten van een autoverzekering. Deze mededelingsverplichting is vastgelegd in artikel 7:928 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek en luidt kort samengevat en ietwat vrijelijk geïnterpreteerd als volgt: “De verzekeringnemer is verplicht de verzekeraar van álle informatie te voorzien die de acceptatiebeslissing kan beïnvloeden.”

Bij het niet voldoen aan deze mededelingsplicht kan de verzekering eenzijdig worden beëindigd, waarbij deze met onmiddellijke ingang komt te vervallen. En het mededelen van een ‘creatieve’ ouder-kind-constructie leidt gegarandeerd tot weigering of beëindiging. Als de verzekeraar kan aantonen dat hij bij het wél nakomen van de mededelingsplicht géén verzekering zou hebben gesloten, is hij bovendien geen schade-uitkering verschuldigd. En een verzekeraar kan vrij gemakkelijk aantonen dat jongeren normaliter niet zomaar 1-2-3 worden geaccepteerd. En zéker niet onder dezelfde voorwaarden als hun ouders.

Wettelijk gezien is het dus niet per se verboden om een autoverzekering op andermans naam af te sluiten. Echter kan het achterhouden van persoonsinformatie als een vorm van identiteitsfraude en verzekeringsfraude worden beschouwd. Bovendien druist deze gang van zaken in tegen de wettelijke mededelingsplicht, waardoor de verzekeraar verzekeringsdekking en schade-uitkering kan weigeren.

5. Geen opbouw van schadevrije jaren

Los van de potentiële risico’s bij het ontstaan van schade kleeft er direct al een cruciaal nadeel aan het afsluiten van een autoverzekering op naam van je ouders. Dit nadeel is rechtstreeks gerelateerd aan het ogenschijnlijke voordeel, namelijk: schadevrije jaren.

Elk jaar dat je géén schade claimt op een actief lopende autoverzekering bouw je namelijk één schadevrij jaar op. Voor elk schadeloze jaar klim je omhoog op de bonus-malusladder van een autoverzekeraar, hetgeen zich vertaalt in een bepaalde no-claimkorting.

Heb je tien schadevrije jaren opgebouwd, dan ontvang je tot wel 85% korting op je maandpremie. Verval je in de min, dan spreekt men van negatieve schadevrije jaren oftewel een maluspositie. In dat geval wordt juist een premietoeslag gehanteerd en kan de autoverzekering zelfs eenzijdig door de verzekeraar worden beëindigd oftewel geroyeerd.

Zolang je geen schade rijdt, bouw je dus schadevrije jaren op. Maar dan moet de verzekering van de auto waarin je rijdt wél op jouw naam staan! En dus niet op naam van je vader of moeder… In dat geval worden namelijk géén officiële schadevrije jaren op jouw naam geregistreerd, terwijl je misschien al enkele jaren schadevrij rijdt.

6. Geen korting op toekomstige autoverzekeringen

Sluit je een autoverzekering af op naam van je ouders? Dan profiteer je in eerste instantie van eventuele positieve schadevrije jaren die zij hebben opgebouwd. Echter komen ook de jaren die jij vervolgens schadevrij in ‘hun auto’ rijdt op hún naam te staan. Zodoende wordt hen ook de bijbehorende premiekorting toebedeeld. En andersom benaderd… Hypothetische schades die jij rijdt, gaan ten koste van hún schadevrije jaren en hún no-claimkorting.

Hoe dan ook kun je géén schadevrije jaren opbouwen zolang jouw auto is verzekerd door je vader of moeder. Dat betekent dat je evenmin no-claimkorting ontvangt op het moment dat je bijvoorbeeld 25 bent en wél zelf een auto gaat verzekeren. Op dat ogenblik begin je namelijk met nul bonusjaren. Terwijl je in theorie maar liefst zeven jaren op naam had kunnen hebben staan. Dientengevolge ontvang je 0% premiekorting, terwijl dit anders —enigszins afhankelijk van de verzekeraar— 75 tot 80% zou zijn geweest.

Verzeker een auto waarvan jij de regelmatige bestuurder bent daarom altijd zélf! Nadeel: je kan niet langer (illegaal) meeliften op de schadevrije jaren van jouw vader of moeder. Voordeel: je kan nu zelf schadevrije jaren gaan opbouwen en van de bijbehorende premiekorting profiteren.

7. Schade? Waarschijnlijk moet je die zelf betalen

Hierboven is het woord ‘verzekeringsfraude’ al een keertje eerder aan bod gekomen. Opzettelijk informatie achterhouden of foutieve informatie verstrekken, wordt namelijk gezien als een frauduleuze handeling. Het druist niet alleen in tegen het acceptatiebeleid en de polisvoorwaarden van verzekeraars. Het is ook nog eens onwetmatig naargelang artikel 7:928 lid 1 BW.

Pleeg je verzekeringsfraude? Dan hoeft jouw verzekeraar in principe géén schadevergoeding uit te keren zodra jij schade rijdt. Je bent dus niet gedekt en eventuele schade wordt niet vergoed! Feitelijk betekent dit dat je dubbel zo duur uit bent. Je hebt maandenlang premie betaald voor niets. Want je verzekeraar keert niks uit bij een aanrijding of andersoortig ongeval.

Ben je regelmatig bestuurder van een auto, maar is dit niet bij de autoverzekeraar gemeld? En breng je iemand blijvend letsel toe met deze auto? Dan ben je mogelijkerwijs voor de rest van je leven betalingsplichtig! De kosten kunnen in de miljoenen lopen en de verzekeraar kan schadevergoeding weigeren.

8. Rechercheonderzoek door politie of verzekeraar

Een verzekeraar zal doorgaans niet zomaar ontdekken dat jij regelmatig bestuurder bent van een auto die verzekerd is op naam van je vader of moeder. Dit wordt doorgaans aan den lijve ondervonden zodra er een aanrijding plaatsvindt. Autoverzekeraars stellen namelijk verplicht om bij aanrijdingsschade een Europees Schadeformulier in te vullen; inclusief persoonsgegevens van de bestuurder.

En komt de naam op het schadeformulier niet overeen met de naam op de polis? Dan gaat zowel bij de politie als bij de verzekeraar een lampje branden. Bij verdenking van fraude wordt steeds vaker rechercheonderzoek en buurtonderzoek verricht om de legitimiteit van jouw claim te inspecteren. En blijkt daaruit dat de hoofdbestuurder afwijkt van de verzekeringnemer? Dan hang je!

De praktijk zal uitwijzen hoe er precies zal worden gehandeld als bij een aanrijding blijkt dat de regelmatige bestuurder niet de rechtmatige auto-eigenaar is. Hiervoor geldt geen wet of vaststaand protocol. Hoe dan ook is het meest ongunstige denkbare scenario ronduit catastrofaal.

9. Zwarte lijst notering wegens fraude

Daarnaast komt jouw naam op een zogenoemde ‘zwarte lijst’ met fraudegevallen te staan. Vanaf dat moment kun je geen ‘normale’ of ‘reguliere’ autoverzekering meer afsluiten. Je bent dan jarenlang aangewezen op een probleemverzekeraar —genaamd De Vereende— welke alle mogelijke risico’s accepteert en onderbrengt. Deze verzekeraar is buitensporig duur en hanteert extreem strikte voorwaarden.

Kun je alleen nog bij De Vereende terecht? Dan hen je in een mum van tijd een veelvoud aan premie betaald van hetgeen je al die tijd dankzij je ouders hebt bespaard.

10. Flexibele jongerenverzekeraars?

Sommige verzekeringsmaatschappijen zijn coulanter en soepeler richting jeugdige bestuurders dan andere. Zo zijn er verzekeraars die jongeren al op voorhand weigeren… Er zijn erbij die extra eigen risico’s en bijzondere uitsluitingen hanteren voor jeugdige bestuurders…

Maar er bestaan óók autoverzekeraars die actief jongere automobilisten aantrekken door middel van eigentijdse verzekeringsmerken, online afsluitmogelijkheden en gunstige starterskortingen… Sommige maatschappijen accepteren zelfs overdrachtsverklaringen waarmee schadevrije jaren kunnen worden overgedragen van ouder op kind.

Let wel: Dit fenomeen van afstand doen wordt alsmaar zeldzamer en is uitsluitend van toepassing als een thuiswonend kind onder de 18-jarige leeftijd jarenlang bijgeschreven is geweest op de autopolis van diens vader of moeder.

Eigen wagen door ouders verzekerd: tot slot…

In de periode 2016, 2017 en 2018 was bijna 15% van alle autoschadeclaims afkomstig van niet-regelmatige bestuurders. Ruim 37% van deze claimers was onder de 30 jaar oud en 66% had dezelfde achternaam als de hoofdbestuurder. (bron) Niet per se verrassend, want een welbekende methode om de hoge autopremies voor jongeren te omzeilen, is het aanvragen van een autoverzekering op naam van ouders. Dit is echter ongeoorloofd én risicovol.

Staat het kenteken van een auto op jouw naam óf maak jij de meeste kilometers in de betreffende auto? Dan zou óók de bijbehorende autoverzekering op jouw naam moeten staan. Immers staat jouw vader of moeder in dat geval ten onrechte als eerste bestuurder of hoofdbestuurder op de polis vermeld. Rijdt één van jouw ouders meer in de auto dan jij? Dan kun jij jezelf terecht tweede bestuurder noemen en de betreffende auto af en toe lenen.

Staat een auto op naam van jouw zoon of dochter? Of is jouw kind de meest regelmatige bestuurder van jouw auto? Dan moet dit bij de verzekeraar worden aangekaart zodat hij/zij op de verzekeringspolis kan worden bijgeschreven. Dit heeft geen gevolgen voor de dekking, maar doorgaans wel voor de jaren, no-claim en premie. Hierbij aanvullende informatie over het onderwerp ‘autoverzekeringen voor jongeren’:

Tip: Via onze vergelijkingsmodule bovenaan deze pagina vind je volop gunstige autoverzekeringen voor beginners. Vergelijk ze direct!