Ik kan geen auto op mijn naam zetten: waarom niet, wat nu!?

man die geen auto op naam kan zetten

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Verrassend veel mensen vragen zich af waarom het hen niet lukt om een auto op hun naam te zetten. Kreten die zodoende veelvuldig voorbijkomen bij GoedkopeAutoverzekering.nl, zijn als volgt: “Een auto op naam zetten, lukt niet!” en “Ik kan geen auto op naam zetten!” Maar ook de vraag: “Waarom kan ik geen auto op mijn naam zetten?” Hierbij de nodige uitleg…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Auto op naam zetten lukt niet!? Oorzaken & oplossingen…

Voor het op naam krijgen van een auto dient een korte procedure te worden doorlopen dat ook wel bekendstaat als overschrijving of tenaamstelling van het kenteken(bewijs). Dit proces dient te geschieden bij een kentekenloket van RDW, PostNL of Kentekenloket BV.

Met het overschrijven c.q. tenaamstellen gaat het officiële eigendom van een auto of andersoortig motorvoertuig over van de voormalige eigenaar op de nieuwe eigenaar… Evenals de verplichtingen en verantwoordelijkheden waarmee het bezit van een auto gepaard gaat.

Dit klinkt simpel, maar de voltrekking van het tenaamstellingsproces oftewel overschrijvingsproces levert nog weleens problemen op. Deze strubbelingen kunnen te maken hebben met onder andere belastingschuld, BRP-registratie, rijbewijsplicht en .

Dus niet iedereen kan lukraak en ongemoeid een auto op naam zetten. Hieronder bespreken we de redenen waarom het op naam zetten van een auto NIET lukt…

De vijf hoofdredenen waarom je géén auto op naam kan zetten…

Wellicht was je er reeds van op de hoogte dat je geen auto op naam kan hebben. Het kan echter ook voorkomen dat je er pas op het moment van (gepoogde) tenaamstelling achter komt dat er iets niet pluis is. En dat je geen flauw idee hebt van de onderliggende oorzaak dat de overschrijving mislukt.De medewerker van het kentekenloket krijgt dan de volgende melding: “transactie niet toegestaan”. Maar om privacyredenen wordt hierbij géén tekst en uitleg gegeven. Dus elke vorm van context ontbreekt!

Hierbij de 5 belangrijkste redenen waarom iemand geen auto op naam kan zetten…

1. Belastingschuld opgebouwd, dus geen auto op naam kunnen zetten

Voor de meeste motorrijtuigen die gebruikmaken van het Nederlandse wegennet is de eigenaar houderschapsbelasting verschuldigd. Deze belasting staat ook wel bekend als motorrijtuigenbelasting (MRB) of kortweg ‘wegenbelasting’. MRB dient te worden betaald voor o.a. personenauto’s, bestelauto’s, motorfietsen, vrachtauto’s, autobussen en touringcars.

Voor brommers, scooters, snorfietsen, caravans, vouwwagens, woonwagens en aanhangers hoeft géén wegenbelasting te worden afgedragen. En er wordt een volledige of gedeeltelijke MRB-vrijstelling gehanteerd voor oldtimers, motorvoertuigen met beperkte snelheid (MMBS’en) en bepaalde overheidsvoertuigen, hulpdienstvoertuigen, rolstoelvoertuigen, gehandicaptenvoertuigen en schoonmaakvoertuigen.

Ben je wél belasting verschuldigd, maar wordt deze niet altijd, niet tijdig of niet volledig afgedragen? Dan bouw je mogelijkerwijs belastingschuld op. Heb je eenmaal een fikse betalingsachterstand opgebouwd qua wegenbelasting? Of is er sprake van een andersoortige langlopende of omvangrijke belastingschuld? Dan is de kans zéér groot dat jou een kentekenblokkering wegens wanbetaling is opgelegd door de Belastingdienst en RDW.

De kans op een dergelijke kentekenblokkade voor wanbetalers is des te groter als er sprake is van notoire wanbetaling. Hierbij valt te denken aan:

 • Je hebt vijf keer de motorrijtuigenbelasting niet of onvolledig betaald
 • Er is sprake van meerdere betalingsherinneringen, aanmaningen, dwangbevelen, aankondigingen van beslag op roerende zaken óf daadwerkelijke beslagleggingen.
 • Er is reeds loonbeslag of uitkeringsbeslag gelegd door een belastingdeurwaarder tot aan de beslagvrije voet.
 • Je bent momenteel in een wettelijke betalingsregeling of minnelijk schuldentraject verwikkeld ter aflossing van diepe schulden: schuldsanering o.i.d.

Een dergelijke blokkade op de RDW-kentekenregistratie zorgt ervoor dat op jouw naam, burgerservicenummer (BSN) en rijbewijsnummer geen nieuwe kentekens kunnen worden geregistreerd. Geen auto, geen bromfiets, geen aanhanger, geen caravan… Is er sprake van een terechte, afdwingbare en executeerbare vordering? Dan zal je de openstaande schuld in één keer moeten aflossen om weer kentekens op naam te kunnen zetten. Inclusief de doorlopende belastingrente en eventuele incassokosten! (bron + bron)

In bepaalde gevallen is herberekening, uitstel, matiging en/of kwijtschelding van schulden mogelijk. Bijvoorbeeld wegens onverhaalbaarheid. Na schorsing of opheffing van het invorderingstraject c.q. incassotraject c.q. executietraject kun je doorgaans weer kentekens op naam zetten.

2. Probleem met BRP-registratie = geen auto op naam

Om een auto op naam te kunnen zetten, moet je minimaal 18 jaar oud zijn en BRP-geregistreerd in Nederland woonachtig zijn. De Basisregistratie Personen (BRP) is een databank waarin persoonsgegevens van inwoners oftewel ingezetenen van Nederland worden geregistreerd. Hierbij valt te denken aan voornaam, achternaam, geboortedatum, burgerservicenummer, nationaliteit, huwelijkse staat, stamboom, et cetera.

Als je trouwt, een kind krijgt of verhuist, wordt ook dat vastgelegd in de BRP. BRP’s worden bijgehouden door Nederlandse gemeentes, dus als je verhuist naar een andere gemeente, verhuizen jouw BRP-gegevens met je mee naar de gemeente waar je wordt ingeschreven. Wil je in Nederland een auto op naam zetten bij een willekeurig kentekenloket? Dan moet je in Nederland wonen, over een geldig Nederlands legitimatiebewijs beschikken én ingeschreven staan in een gemeentelijke BRP.

Het komt nog weleens voor dat iemand tussen twee woonadressen in zit. Bijvoorbeeld als je je hebt uitgeschreven bij gemeente X, maar nog niet hebt ingeschreven in gemeente Y. Bijvoorbeeld tijdens een intergemeentelijke verhuizing waarbij een huis in aanbouw is en je tijdelijk bij familie of vrienden inwoont. In dat geval zullen tenaamstellingen bij kentekenloketten afketsen. (bron + bron)

Beschik je momenteel niet over een geldige BRP-registratie? Dan dien je jezelf éérst bij een Nederlandse gemeente in te schrijven, alvorens je een nieuw kenteken op naam kunt zetten.

3. Ongeldig kentekenbewijs belet overschrijving op naam

Dankzij een kentekenbewijs kun je aantonen dat jij de rechtmatige eigenaar van een bepaalde auto bent. Een kentekenbewijzen wordt ongeldig oftewel nietig verklaard indien het bijbehorende voertuig wordt gesloopt, gedemonteerd, geëxporteerd of buiten RDW-registratie gesteld. De tenaamstelling van een dergelijk voertuig levert gegarandeerd problemen op!

Het Nederlandse kentekenbewijs is door de jaren heen nogal eens veranderd. Er zijn dan ook verouderde kentekenbewijzen in omloop, waarvan sommige niet langer geldig zijn. Bijvoorbeeld omdat ze versleten —en zodoende niet langer leesbaar— zijn. Probeer je een voertuig voorzien van een verouderd, onvolledig, onleesbaar of nietig verklaard kentekenbewijsdocument op jouw naam te zetten? Dan zal dat doorgaans niet lukken. (bron)

Bovendien kan een kentekenbewijs worden geregistreerd in het RDW kentekenregister. Bijvoorbeeld omdat jouw auto technische gebreken vertoont, overtollig geluid produceert of afwijkt van de gegevens op het gekoppelde kentekenbewijs. Het kentekenbewijs zal daarbij doorgaans tijdelijk worden ingenomen c.q. ingevorderd door een politieagent of andersoortig bevoegd overheidsambtenaar. In dat geval wordt veelal een verbod voor het rijden over de openbare weg ingesteld. (bron + bron)

Een voertuig met gebreken krijgt veelal een WOK-status: Wachten Op Keuring. Een WOK-status hoeft er niet voor te zorgen dat een voertuig niet op andermans naam kan worden overgeschreven. Afhankelijk van de overschrijvingslocatie kan er een WOK-melding worden afgegeven, maar dat hoeft niet per se. Wel is de verkopende partij verplicht om melding te doen van de WOK-status.

Kun je geen auto op naam zetten wegens ontoereikende autopapieren? Dan kun je proberen het papieren kentekenbewijs om te wisselen voor een modern creditkaarttype. Voldoet de auto niet aan de wettelijke normen? Dan zijn aanpassingen, herstelwerkzaamheden en/of een RDW-herkeuring vereist.

4. Ongeldig, verlopen of ingevorderd rijbewijs?

Het Nederlandse rijvaardigheidsbewijs oftewel rijbevoegdheidsdocument is niet eindeloos geldig. De wettelijke geldigheidsduur van Nederlandse rijbewijzen betreft vijf, tien óf vijftien jaar. Deze termijn is afhankelijk van de voertuigcategorie en de bestuurdersleeftijd.

Een auto op naam zetten zonder geldig rijbewijs is niet onmogelijk. Het is echter geenszins raadzaam omdat je de betreffende auto waarschijnlijk niet zult kunnen verzekeren zolang je niet over een geldig rijbewijs beschikt. En een WA-verzekering voor je auto is wettelijk verplicht!

Daarnaast kan een geldig rijbewijs worden ingevorderd en/of ingehouden. De invordering van rijpapieren geschiedt onder andere bij:

 • Extreme snelheidsovertredingen (50 kilometer per uur v.w.b. auto’s)
 • Rijden onder invloed van alcohol (1,3 promille; 0,8 promille voor beginnend bestuurders)
 • Weigering van medewerking aan een alcoholcontrole

In de periode dat je jouw rijbewijs kwijt bent, mag je geen enkel motorvoertuig besturen. Dit geldt overigens ook als jou door een rechter een voorwaardelijke rijontzegging of daadwerkelijke ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd.

Het tenaamstellen van een auto door een particulier is ook zónder rijbewijs gewoon mogelijk. Een paspoort of identiteitskaart met BSN volstaat evengoed om je te legitimeren. Het is echter bij wet verboden om in een auto te rijden zonder geldig rijbewijs.

Rijd je zonder rijbewijs in een auto? Dan ben je niet verzekerd! Plus je riskeert een geldboete tot 400, evenals een week voorlopige hechtenis. Een relevante vraag is dan ook waarom je een auto op naam zou zetten zonder geldig rijbewijs.

5. Geen mogelijkheid tot auto op naam wegens openstaande boetes

Heb je meerdere verkeersboetes ontvangen, maar deze niet betaald? Dan kan de Nederlandse overheid een rigoureuze maatregel treffen, namelijk buitengebruikstelling van jouw voertuig. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) kan voertuigen buiten gebruik stellen als boetes langdurig open blijven staan.

In dat geval laat de politie jouw auto naar een locatie van de Nationale Politie brengen. Vervolgens ontvang je een brief waarin dit feit wordt bekendgemaakt. In dezelfde brief staat ook tot welke datum je jouw auto kunt ophalen. Je kunt je auto echter pas weer meenemen nadat je de openstaande boetes hebt voldaan. Plus de wegsleepkosten en stallingskosten.

Als je de boete(s) na vier weken nog altijd niet hebt voldaan, stopt de officiële periode van buitengebruikstelling. De Domeinen Roerende Zaken (DRZ) zal jouw auto dan ophalen bij het politiebureau en naar diens verkooplocatie in Soesterberg brengen. De DRZ zal jouw auto taxeren; het CJIB zal aan de hand van deze taxatie bepalen of jouw auto wordt verkocht óf vernietigd.

Verkoop of vernietiging kan nu uitsluitend nog worden voorkomen door de kosten voor het wegslepen en stallen te voldoen vóór de executiedatum. Overigens worden jouw openstaande boetes NIET betaald met de opbrengst van de eventuele autoverkoop; deze blijven alsnog openstaan. Het CJIB zal nu vervolgmaatregelen treffen om de boetes alsnog te innen; bovendien kan nu een gevangenisstraf worden opgelegd.

Heb je boetes openstaan? En wordt jouw auto (binnenkort) buiten gebruik gesteld? Dan is de kans groot dat het niet lukt om deze auto op naam te zetten. Na autoverkoop of –vernietiging door de DRZ kun je telefonisch een vrijwaringsbewijs opvragen de DRZ.

Ik kan geen auto op mijn naam zetten: tot slot

Als het je écht niet lukt om een bepaalde auto op naam te zetten, kan dat te maken hebben met jouzelf óf met de auto die je op naam probeert te zetten.

 • Er kan sprake zijn van diepgaande belastingschulden
 • Er kunnen aanzienlijke verkeersboetes openstaan…
 • Er kan iets mankeren aan jouw Basisregistratie Personen (BRP)…
 • Er kan een WOK-melding op een kentekenbewijs rusten…
 • Het kentekenbewijs van een auto kan voorzien zijn van een melding in het kentekenregister wegens sloop, demontage, export of ‘buiten-RDW-registratie-plaatsing’.

Kun je écht geen auto op naam zetten? Zoek dan allereerst uit op welke grond de tenaamstelling wordt afgewezen. Mogelijkerwijs ligt het niet aan jou, maar heeft het te maken met de auto die je op naam probeert te zetten of diens huidige eigenaar.

Als je geen auto op eigen naam kunt zetten, kan het verleidelijk zijn om stelselmatig te gaan rijden in een auto die op andermans naam staat. Maat let op: dit kan verregaande problemen opleveren ten aanzien van de autoverzekering! Niet alleen qua acceptatierichtlijnen, maar ook qua dekkingsvoorwaarden en schade-uitkering.

Een auto op twee namen zetten, is simpelweg géén optie. De enige plausibele situaties waarin jouw auto op andermans naam staat of door iemand anders is verzekerd, zijn als volgt:

Probeer in ieder geval nooit een auto op naam van een ander te registreren of verzekeren! Het omzeilen van wet- en regelgeving loont simpelweg niet. Althans, niet zodra er schade wordt gereden.