Molest: wat zijn onverzekerbare autoschadegebeurtenissen?

molest betekent dat autoschade onverzekerbaar is

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gediplomeerd verzekeringsexpert Johan Kooijmans.

Nog nooit gehoord van de term ‘molest’ in relatie tot autoverzekeringen? Wees gerust; je bent vast en zeker niet de enige. In verzekeringstermen betekent molest dat sommige gebeurtenissen niet te verzekeren zijn. Het gaat dus om onverzekerbare schadegebeurtenissen waarvoor géén verzekeringsdekking geldt.

Bij schades die niet kunnen worden verzekerd en gedekt, zal dus ook nooit door de verzekeraar worden uitgekeerd. Een dergelijke schade betaal je dus ALTIJD uit eigen zak. Omdat jijzelf opdraait voor molestschades is het belangrijk om te weten wat een molestschade precies inhoudt.

Hieronder lees je wat verzekeraars precies onder onverzekerbaar ‘molest’ verstaan en waarom bij sommige schadegebeurtenissen niets wordt uitgekeerd…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Wat is molest?

Er zijn twee verschillende vormen van molestschade, namelijk groot molest en klein molest. Voorbeelden van grote molestschades zijn als volgt:

 • Burgeroorlogen & gewapende conflicten
 • Opstanden en binnenlandse onlusten
 • Oproer (volksopstand) + muiterij

Onder klein molest wordt het volgende verstaan:

 • Sabotage
 • Relletjes & opstootjes
 • Terrorisme: terroristische aanslagen
 • Arbeidsconflicten: werkstaking, bedrijfsbezetting, lock-out & modelactie
 • Vordering

In de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf (1993, inmiddels vervallen) en artikel 3:38 van de Wet op het Financieel Toezicht (2007) is bepaald dat Nederlandse schadeverzekeraars géén personenautoschades mogen verzekeren die veroorzaakt zijn door groot molest. In transportverzekeringen mág soms worden afgeweken van deze molestclausules. (bron + bron)

Personenautoschades die zijn ontstaan door klein molest mogen wél vergoed worden. De autoverzekeraar bepaalt zélf of kleine molestschaden onder de dekking vallen of niet.

Waarom mogen verzekeraars niks uitkeren bij groot molest?

Verzekeraars zullen nooit materiële autoschade uitkeren door toedoen van groot molest. Men weigert de dekking van zulke molestschades niet per definitie omdat men deze niet wilt verzekeren, maar hoofdzakelijk omdat dit bij wet verboden is. Deze wettelijke maatregel is getroffen om verzekeringsmaatschappijen te beschermen tegen financiële problemen.

Wanneer verzekeraars molestschades wél zouden (moeten) vergoeden, zouden de schadeclaims zodanig hoog kunnen oplopen dat verzekeringsmaatschappijen failliet gaan. En dit zou niet alleen een ramp zijn voor de betreffende verzekeraars, maar mogelijkerwijs óók voor verzekeringsnemers met openstaande schadeclaims.

Niet onlogisch dat grote molestschades zijn uitgesloten van dekking. Want stel jezelf eens voor hoeveel auto’s beschadigd zouden kunnen raken tijdens een burgeroorlog…

Kleine molestbegrippen: sabotage, rellen, terrorisme e.a.

Sabotage, vordering, werkstaking, lock-out, bedrijfsbezetting, modelactie en rellen behoren allemaal tot klein molest. Autoschades die voortkomen uit zulke gebeurtenissen worden dus niet standaard verzekerd… En dus niet altijd gedekt, nóch vergoed, door autoverzekeraars.

Begrippen als ‘sabotage’, ‘werkstaking’ en ‘rel’ spreken waarschijnlijk voor zich… Iemand kan je auto moedwillig saboteren. Werkstaking betekent ‘weigering der uitvoering van legitiem opgedragen arbeid’. En een rel of opstoot betreft een relatief grote verstoring van de openbare orde. (bron)

Wordt jouw auto beschadigd door een sabotageactie of tijdens een staking of rel, dan zou het dus zomaar kunnen dat je daarvoor niet verzekerd bent.

Toelichting klein molest

De overige molestbegrippen zijn mogelijkerwijs een tikkeltje vager omlijnd. Vandaar dat ze hieronder nader worden toegelicht…

 • Vordering of invordering: In relatie tot autoverzekeringen wordt met ‘vorderen’ of ‘invorderen’ het opeisen en afnemen van jouw auto door een schuldeiser of gezaghebbende bedoeld. Loopt jouw gevorderde oftewel ingevorderde auto schade op bij het invorderingsproces of tijdens de vorderingsperiode, dan ben je daarvoor wellicht niet verzekerd.
 • Terrorisme: Met terreur wordt veelal het volgende bedoeld: Het illegaal plegen van (of dreigen met) ernstig geweld om politieke redenen. In beginsel zijn terroristische aanslagen wél gedekt, maar zelfs binnen verzekeringsmaatschappijen heersen volop dekkingsvraagstukken hieromtrent.
 • Lock-out: Een werkgever verbiedt of verhindert een werknemer te komen werken. Soms gaat het om meerdere arbeidskrachten of zelfs het voltallige personeel. Dit heeft veelal een stopzetting van de loonbetaling tot gevolg. Mocht dientengevolge hiervan een auto worden beschadigd, dan hoeft een autoverzekeraar niet altijd uit te keren.
 • Bedrijfsbezetting: Een werknemer is zonder toestemming van de werkgever aanwezig op een bedrijfsterrein. Hierbij wordt de werkgever gehinderd in diens toegang tot het bedrijfsterrein en/of in de uitoefening van diens taken en bevoegdheden. Loopt een auto hierbij schade op, dan ben je niet per se gedekt.
 • Modelactie: Belemmering van de normale bedrijfsvoering door het té letterlijk nemen van voorschriften uit het arbeidscontract. Laat je een auto min of meer opzettelijk uitbranden omdat je er formeel / officieel niet bij in de buurt mag komen (terwijl je de gelegenheid en capaciteit hebt te blussen), dan is de autoschade die daardoor ontstaat waarschijnlijk niet gedekt.

Lock-out, bedrijfsbezetting en modelactie hebben dus alle drie te maken met onderlinge conflicten op de werkvloer.

Hoe weet je of jouw autoverzekeraar klein molest verzekert?

Verzekeringsmaatschappijen mogen zélf kiezen of zij klein molest wel of niet verzekeren, dekken en uitkeren. Of een bepaalde autoverzekeraar kleine molestschades al dan niet verzekert, is terug te vinden in de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden krijg je toegestuurd wanneer je een succesvolle autoverzekeringsaanvraag hebt gedaan.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Daarnaast kun je de polisvoorwaarden van veel autoverzekeringen inzien door ze te googelen in een online zoekmachine. Voordat je een autoverzekering afsluit, kun je dus al zien of klein molest wel of niet is verzekerd. Dit is meestal omschreven onder het kopje ‘molestdekking’.

Let op: Dekking en uitkering door de autoverzekering is doorgaans óók uitgesloten bij kernrampen, opzet oftewel opzettelijkheid, en misdrijven gepleegd door de bestuurder.

Calamiteiten & rampen

Naast verzekeringstechnische molestsituaties zijn er overigens ook nog calamiteiten en rampen. De termen ‘calamiteit’ en ‘ramp’ vertonen overlap met molest. Meestal worden hiermee bijzondere situaties bedoeld, welke worden veroorzaakt door molest óf een natuurramp.

Enkele voorbeelden van natuurrampen zijn natuurbranden, overstromingen, aardbevingen, aardverschuivingen, orkanen, tornado’s, tsunami’s, lawines, vulkaanuitbarstingen, meteoorinslagen, zonnevlammen en gammaflitsen.

Molest: overmacht & ontoerekenbaarheid…

Al met al gaat het bij molest, calamiteiten en rampen om zéér ingrijpende situaties waarbij verregaande overmacht en ontoerekenbaarheid in het spel is. Omdat het potentiële verzekeringsrisico van zulke verzekeringssituaties extreem groot is, verschilt het per verzekeraar of men deze verzekerbare gebeurtenissen wel of niet dekt.

Bij een aardbeving zou zich immers een gelijksoortige hypothetische situatie kunnen voordoen als bij een burgeroorlog. Honderden of zelfs duizenden auto’s kunnen beschadigd raken, waardoor autoverzekeraars in één klap failliet zouden kunnen gaan. Vandaar dat men ook wel spreekt van onverzekerbare risico’s…

Wil je weten of jouw auto verzekerd is tegen klein molest, terreur en/of rampen? Zoek dan in jouw autoverzekeringspolis naar molestdekking, terrorismedekking en/of calamiteitendekking (soms ook ‘dekking terreuraanslagen en natuurrampen’). Bij een allrisk autoverzekering zijn verder alle van buiten komende onheilen gedekt, tenzij ze zijn uitgesloten door een uitsluitingsclausule in de polisvoorwaarden.