OVS autoverzekering: Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling

botsing afgehandeld navenant OVS Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gediplomeerd verzekeringsexpert Johan Kooijmans.

Heb jij weleens een schuldschade gereden of een verhaalschade geleden? En kon jij het niet direct eens worden met de betrokken wederpartij over wie schuld had? Dan zit de kans er dik in dat jouw verzekeraar en de verzekeraar van de wederpartij onderling de O.V.S. hebben geraadpleegd. OVS staat voor ‘Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling’…

Het gaat hier om afspraken die zijn gemaakt tussen het overgrote merendeel van álle in Nederland werkzame motorrijtuigverzekeraars. Dit reglement heeft tot doel de afhandeling van materiële verkeersschades tussen aangesloten verzekeraars zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Door louter de Nederlandse wetgeving op te volgen, kan het namelijk extreem lang duren voordat schadeverzekeraars tot uitkering komen… Waardoor gedupeerde verzekeringsnemers onnodig lang op hun geld moeten wachten. De OVS vereenvoudigt en versnelt het proces van aansprakelijkstelling, schadeloosstelling, schadeverhaling en schadevergoeding…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Wat doet de OVS?

In de OVS is het volgende vastgelegd (bron):

  • Vereenvoudigde vergoedingsregels, gekoppeld aan veelvoorkomende ongevalssituaties oftewel botsingssituaties.
  • Het niet, deels of volledig moeten vergoeden van cascoschades aan de hand van een versimpelde schuldverdeling
  • …Dóór aansprakelijkheidsverzekeraars áán cascoverzekeraars.

De exacte schuldverdeling bij de in de regeling bedoelde botsingssituaties wordt vooraf bindend opgelegd aan alle deelnemende verzekeraars. Over financiële schadevergoeding is dan ook géén discussie mogelijk.

Vijf botsingssituaties

Het gemene recht vormt het uitgangspunt voor de OVS. Men heeft de boel echter gestandaardiseerd door een vijftal abstracte botsingssituaties ofwel aanrijdingssituaties ofwel ongevalssituaties:

  • Op simplistische wijze samen te vatten.
  • Ondubbelzinnig te categoriseren en af te bakenen.
  • Zéér concreet, feitelijk en tastbaar vast te leggen.

De omschrijvingen van de vijf verschillende situaties zijn min of meer als volgt; enigszins in eigen bewoording omschreven t.b.v. woordelijke uniciteit…

1. Botsing tijdens bijzondere manoeuvre

Voer jij een bijzondere verrichting op de weg uit waarbij je een andere auto over het hoofd ziet en schade toebrengt? En voerde de betreffende wagen géén bijzondere manoeuvre uit? Dan vergoedt jouw aansprakelijkheidsverzekeraar de ontstane schades aan het andere motorrijtuig.

2. Ongeval op kruispunt

Rijd je op een voorrangsweg en krijg je op een kruispunt géén voorrang van een auto die vanuit een andere richting een kruispunt nadert? Waardoor jouw wagen schade oploopt… Dan vergoedt de WA-verzekering van de tegenpartij de schade aan jouw motorvoertuig.

3. Botsing tussen achter elkaar rijdende motorrijtuigen

  1. Enkelvoudige kop-staartbotsing: Rijd jij achterop een andere auto en veroorzaakt de botsing schade aan de voorliggende wagen? Dan vergoedt jouw autoverzekeraar de ontstane schade aan het andere voertuig.
  2. Kettingbotsing: Rijd jij achterop een andere auto in een kettingbotsing en veroorzaak jij schade aan de wagen vóór je? Dan vergoedt jouw verzekering de schade aan het andere motorrijtuig.

4. Aanrijding tussen elkaar tegemoetkomende motorrijtuigen

Ontstaat een botsing tussen twee auto’s die elkaar tegemoet rijden? Dan vergoedt de verzekeraar van de auto die NIET volledig op de eigen weghelft rijdt de schade. In geval van een voorrangsregeling wordt de schade vergoed door de verzekeraar van de wagen die voorrang had moeten verlenen.

5. Botsing tussen rijdend & geparkeerd motorrijtuig

Rijd jij tegen een geparkeerde auto aan en veroorzaak je daardoor schade aan de betreffende geparkeerde wagen? Dan vergoedt jouw autoverzekering de schade aan het geparkeerde voertuig.

Aan de hand van bovenstaande scenario’s kan snel en eenduidig worden bepaald welke verzekeraar de schadevergoeding betaalt. Valt een botsingssituatie tussen twee motorrijtuigen NIET onder één van bovenstaande vijf artikels? Dan betaalt de verzekeraar van het ene motorrijtuig overigens 50% van de schade aan het andere motorrijtuig.

OVS-betalingsverplichting is GEEN schulderkenning!

De verzekeringstechnische aansprakelijkheidskwestie staat los van de OVS. Dus wordt jouw verzekeraar verplicht gesteld een schadevergoeding te betalen op grond van de OVS? Dan betekent dit NIET per definitie dat jij als verzekeringsnemer schuld of aansprakelijkheid erkent. Integendeel…

A. Géén schuld = géén terugval

Als jou wettelijk gezien géén schuld treft, mag een onderlinge afspraak tussen verzekeraars géén invloed hebben op jouw no-claimregeling. Dus als jouw verzekeraar met de verzekeraar van de tegenpartij afspreekt om voor een zogenoemde 50/50-regeling te gaan, moet je goed opletten of je al dan niet terugvalt in schadevrije jaren en aanverwante no-claimkorting.

Want let op: De OVS omhelst een aantal afspraken tussen verzekeraars. Jij als klant mag daarvan niet onverhoopt de dupe worden!

B. 50/50-regeling tussen twee verzekeraars

Botsingsschades die NIET onder één van de 5 OVS-scenario’s vallen, worden standaard afgehandeld naargelang de 50/50-regeling. In dat geval betaalt elk van beide betrokken verzekeraars de helft van het schadebedrag. Omdat jouw verzekeraar opdraait voor 50% van de schadelast, kán het zo zijn dat de schadeclaim als een volledige schuldschade wordt behandeld en afgehandeld.

In dat geval ervaar jij plotsklaps een terugval van 5 schadevrije jaren! Met een fikse no-claimdaling en premieverhoging tot gevolg…

C. Onschuld aantonen & aansprakelijkheid afwijzen

Kun jij echter aantonen dat je NIET schuldig bent aan een ongeval, dan mag jouw verzekeraar je niet zomaar laten terugvallen qua schadevrije jaren. In de polissenvoorwaarden van nagenoeg álle Nederlandse autoverzekeraars staat namelijk het volgende beschreven: Moet de verzekeraar in kwestie uitsluitend vanwege een afspraak met een andere verzekeraar een schade vergoeden? Dan zal deze schadeclaim géén terugval in schadevrije jaren opleveren.

Alleen als er sprake is van wettelijke aansprakelijkheid volgens de WAM heb je als verzekerde (deels) schuld aan een verkeersongeval. Dit heeft in feite niets van doen met de OVS.

D. Klacht over OVS indienen?

Ben je het oneens met een situatie zoals die vanuit schadeafhandeling op grond van de OVS ontspringt? Dan kun je allereerst aankloppen bij jouw verzekeraar of tussenpersoon. Resulteert dit niet in het gewenste resultaat, dan kun je een klacht indienen bij de verzekeraar, je tussenpersoon of het Kifid.

Je kunt jouw rechtsbijstandsverzekering inschakelen of zélf bezwaar maken middels een bezwaarschrift om je verloren SVJ’s te laten terugdraaien.

Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling: tot slot…

Het voordeel van de vereenvoudigde zienswijze en werkwijze der OVS is dat schadezaken sneller kunnen worden afgewikkeld. Twistende verzekeraars worden immers gedwongen om effectief en efficiënt te coöpereren, waardoor verzekeringnemers sneller worden geholpen. De bijkomende nadelen zijn echter stugheid en geslotenheid…

De OVS is namelijk weinig ontvankelijk voor ‘details’ als reële toedracht en absolute schuldaansprakelijkheid. Situationele omstandigheden van bestuurders (zoals afleiding, afdwaling, achteloosheid, nalatigheid, verzuim, verwijtbaarheid, opzet, noodzaak, onheil, overmacht, disculpatie en ontoerekenbaarheid) zijn zo goed als irrelevant voor de OVS… Hetgeen in uitzonderlijke gevallen tot twijfelachtige of zelfs onrechtvaardige uitkomsten kan leiden.