Schade-expert: expertise, contraexpertise & arbitrage bij verkeersschades

Schade expert die expertise uitvoert en ravage taxeert

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Na een botsing, ongeval of inbraak heb je veelal schade aan jouw auto. Heeft de auto véél schade opgelopen? Dan wordt er door de autoverzekeraar maar al te vaak een schade-expert ingeschakeld om de hoogte van het schadebedrag vast te stellen.

Ben jij het oneens met de uitspraak van deze schade-expert? Dan heb je (volgens veruit de meeste polisvoorwaarden) het recht om zélf een andere expert in te schakelen: de zogenoemde ‘contra-expert’. Benieuwd hoe dit allemaal werkt? Lees dan gauw verder…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Schade opgelopen? Verzekeraar contacteren!

Heeft jouw auto schade opgelopen die wordt gedekt door jouw autoverzekering? En wil je de betreffende autoschade laten repareren? Neem dan éérst contact op met jouw verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon! Dit om na te gaan of er al dan niet een expert nodig is om de schade te beoordelen.

Want als je de schade eenmaal hebt laten herstellen, is een begroting oftewel taxatie van de schade logischerwijs niet meer mogelijk. En een schade-uitkering kan in dat geval deels of volledig worden geweigerd.

Wat is een schade-expert?

In de context van autoverzekeringen is een schade-expert een onafhankelijke professional die autoschades beoordeelt. De expert beoordeelt HOE een bepaalde schade is ontstaan… Maakt een inschatting van hoe omvangrijk en ingrijpend de betreffende schade is… En zodoende van de verwachte reparatieprocedure en de bijbehorende reparatiekosten. Schade-experts worden ingeschakeld door de verzekeraar, maar moeten onpartijdig te werk gaan.

Het voordeel van een schade-expert is dat hij of zij onafhankelijk handelt. Dit betekent de uitkering gebaseerd wordt op de daadwerkelijke geldelijke kosten die voor de reparatie dienen te worden gemaakt. Wordt er géén expert ingeschakeld? Dan gaat de verzekeraar onverhoopt akkoord met de ingediende schadeclaim. Schakelt men wél een expert in? Dan is deze in beginsel onpartijdig. Experts mogen dus nooit handelen namens de verzekeraar.

Er mag dus nooit moedwillig in het voordeel van de verzekeraar óf de verzekeringsnemer worden beslist. Een expertiserapport moet gebaseerd zijn op de feiten. Kortom: eerlijk, concreet, objectief en proefondervindelijk.

Wat doet de medewerker van het expertisebureau precies?

Zoals hierboven vermeld, maakt de schade-expert een prijsschatting van de autoreparatie. Dit betekent dat de expert de oorzaak en de omvang van de autoschade vaststelt. Vervolgens schrijft de schade-expert een schaderapport en zet hij/zij het schadeherstelproces in gang. Daarnaast controleert de expert of je voldoet aan de polisvoorwaarden en beantwoordt hij —indien gewenst— vragen over de reparatie. Kortom:

 • Men controleert of je voldoet aan de polisvoorwaarden.
 • Men stelt de aard, oorzaak & omvang van de autoschade vast.
 • Men zal een overzichtelijk schaderapport
 • Men zal schadeherstel in gang zetten in samenspraak met een herstelgarage.
 • Men zal eventuele inhoudelijke en technische vragen over autoreparaties beantwoorden.

Een schade-expert zal dus altijd een schaderapport opstellen. In dit verslag wordt niet alleen de oorzaak van de autoschade vermeld, maar ook de auto-onderdelen die vervangen, gerepareerd, gespoten en/of uitgedeukt moeten worden, inclusief een prijsspecificatie.

Gemiddeld duurt het een week voordat een schaderapport van een ongecompliceerde autoschade bij de verzekeraar ligt. Als men aanvullende informatie nodig heeft —van jou, de schadehersteller óf de total loss-opkoper— kan dit echter uitlopen.

Wanneer wordt een schade-expert ingeschakeld?

Een schade-expert kan worden ingeschakeld door jouw eigen autoverzekeraar óf door de verzekeraar van de wederpartij. Er zijn verscheidene situaties denkbaar waarin een expert kan worden ingeschakeld. Een expert kan door jouw verzekeraar worden ingeschakeld als:

 • Jij een tegenpartij WA-schuldschade toebrengt die op jouw WA-verzekering kan worden verhaald…
 • Jij jouw eigen casco-verzekerde auto een verhaalbare cascoschade berokkent…
 • Iemand anders jouw allrisk verzekerde auto beschadigt en jouw uitkerende cascoverzekeraar de cascoschade achteraf wil terugvorderen op de WA-verzekering van de wederpartij…

De tegenpartij kan een expert langs sturen indien:

 • Een WA-verzekerde partij tegen jouw auto rijdt.
 • Het vooralsnog onduidelijk is wie van beide partijen (voor welk deel) aansprakelijk is voor een bepaalde schade.

Een expert van het Waarborgfonds Motorverkeer kan worden ingeschakeld:

Bij relatief kleine autoschades zal doorgaans een bij de verzekeraar aangesloten garage een begroting uitvoeren. Bij aanzienlijke schades zal de schade worden getaxeerd door een beëdigd schade-expert.

Op welke manieren kan expertise worden uitgevoerd?

Wordt er een schade geclaimd die wordt gedekt door jouw autoverzekering? Dan zijn er vier verschillende mogelijkheden:

 1. De verzekeringsmaatschappij die jou dekking verleent, gaat direct over tot schade-uitkering. Er vindt bureauwerk plaats, maar géén expertise.
 2. Er vindt ‘expertise op afstand’ Aan de hand van foto’s, een telefoongesprek, een videoverbinding via een digitale smartphoneapplicatie of andersoortige (visuele) technologie.
 3. Er kan een schade-expert vanuit een interne expertisedienst langs worden gestuurd. De schadeafwikkeling wordt verder begeleid na een fysieke inspectie ter plaatse.
 4. Men kan een onafhankelijk expert van een extern expertisebureau
 5. De schade is beperkt en men laat een (veelal aangesloten) herstelgarage expertise verrichten en een taxatierapport opstellen.

In elk van bovenstaande situaties wordt het uit te keren schadebedrag vastgesteld door een directe medewerker van de verzekeringsmaatschappij óf door een externe taxateur die wordt ingeschakeld en betaald door de betreffende verzekeraar… Welke als geen ander thuis is in de polisvoorwaarden en het schaderegelingsproces.

Bij kleine autoschades zoals krassen, deukjes en sterretjes volstaat doorgaans een volledig ingevuld Europees schadeformulier met enkele foto’s en een offerte van een (al dan niet aangesloten) herstelgarage. In de herstelofferte moeten te vervangen onderdelen worden opgenomen, evenals manuren en materiaalkosten. Getuigenverklaringen kunnen eveneens zéér nuttig zijn!

Hoe completer, nauwkeuriger en gedetailleerder jij het schadeformulier invult, des te beter de verzekeraar de schade op afstand kan beoordelen. En des te kleiner de kans dat er een expert moet worden ingeschakeld.

In welke situaties wordt er SOWIESO expertise uitgevoerd?

Of er WEL of NIET een schade-expert wordt ingeschakeld, is grotendeels afhankelijk van de verhouding tussen autowaarde enerzijds en schadebedrag anderzijds. Ter illustratie… Een schade van 2.500 euro op een auto van 50.000 behoeft niet per se expertise. Maar een schade van 250 euro op een autootje van 400 euro mogelijkerwijs wel.

Een schade-expert wordt veelal ingeschakeld bij omvangrijke en dubieuze schadeclaims. Om te bepalen of er een expert nodig is, kijkt de verzekeraar naar verschillende factoren. Voorbeelden van dergelijke factoren zijn als volgt:

 • Of je de überhaupt reparatiewerkzaamheden wilt laten uitvoeren.
 • De dekkingsgraad van jouw autoverzekering (WA versus casco).
 • De expertisegrens; enigszins afhankelijk van leeftijd en dagwaarde van de auto, maar meestal vanaf schadebedragen vanaf EUR 750,- à EUR 1.500,-.
 • Of er een rood lampje gaat branden omdat er iets niet pluis lijkt te zijn: onduidelijkheden, tegenstrijdigheden of eventuele frauduleuze schadeclaims.

Er zijn overigens situaties denkbaar waarbij vrijwel ALTIJD een expert wordt ingeschakeld. Bijvoorbeeld wanneer de schade dient te worden verhaald op het Waarborgfonds Motorverkeer. Is je auto gestolen en ben je verzekerd voor autodiefstal? Dan zal er ook altijd een schade-expert worden ingeschakeld. Tot slot zal er standaard een expert langskomen als jouw voertuig naar alle waarschijnlijkheid (economisch) total loss is.

Over het algemeen wordt voor grote schades vaker een expert ingeschakeld dan voor kleine schadebedragen. En hoe dichter op de grens van total-loss, des te groter de kans dat er een expert wordt ingeschakeld.

Zijn er kosten verbonden aan de ingeschakelde schade-expert?

Nee, voor jou zijn er geen kosten verbonden aan het inschakelen van een schade-expert. Dat komt omdat jij nu eenmaal niet de eiser of opdrachtgever bent van de schade-expertise. Dit is immers de verzekeringsmaatschappij of de schadehersteller.

Is de wederpartij schuldig, dan zal jouw verzekeraar de expertisekosten verhalen op diens verzekeraar. Niet alleen de expertkosten zélf, maar ook de kosten die worden gemaakt voor het ‘meelopen’ door het garagebedrijf.

Onderaan de streep is het dan ook (jouw of andermans) verzekeraar die opdraait voor de kosten van het schade-expertisebureau.

Ik ben het NIET eens met het expertiserapport!?

Verzekeraars laten schades opnemen, onderzoeken én taxeren door gekwalificeerde deskundigen. Een doorsnee ‘schade-expert motorvoertuigen’ zal zijn/haar bevindingen en conclusies dan ook grondig vastleggen in een onderbouwd expertiserapport. Hoewel schade-expertise in veruit de meeste gevallen tot een reële c.q. juiste schadevaststelling leidt, komt het nog weleens voor dat auto-eigenaars zich niet kunnen vinden in de begroting van een bepaalde schade.

Auto-eigenaars die van mening zijn dat ze te kort worden gedaan, kúnnen contra-expertise oftewel tegenonderzoek laten verrichten om na te gaan of de aanvankelijke schadetaxatie adequaat is verricht. Dit is overigens niet altijd een louter zakelijke en/of praktische en/of commerciële afweging. Hoe haastiger, stugger en hartelozer een expert te werk gaat, des te groter de kans op contra-expertise. Gebrek aan (emotionele) betrokkenheid kan namelijk ongenoegen, verontwaardiging en wantrouwen bij verzekerden opwekken…

Doorgaans geldt: hoe sympathieker en klantvriendelijker de expert, des te groter de klanttevredenheid en des te kleiner de kans dat een verzekeringsnemer een contra-expert inschakelt.

Contra-expertise: beslissing van expert aanvechten…

Ben je het –om welke reden dan ook– oneens met een schadebepaling die is uitgevoerd door ‘de expert van een verzekeraar’? Dan heb je te allen tijde het recht om zélf een deskundige in te schakelen die in jouw opdracht de schadeoorzaak en schadeomvang kan bepalen. Deze ‘second opinion’ door een EIGEN schade-expert wordt ook wel contra-expertise, tegenexpertise of tegenonderzoek genoemd. In de volgende situaties kan een contra-expert worden ingeschakeld:

 • Direct na het ontstaan van de schade (uit voorzorg of ter ondersteuning).
 • Zodra de schaderegeling je boven het hoofd dreigt te groeien en je naderende escalatie wilt voorkomen.
 • Direct ná de aanvankelijke schade-expertise, bijvoorbeeld omdat je je niet kunt vinden in het oordeel.
 • Achteraf, tot drie jaar na de schadeafwikkeling. De kans op succes en vergoeding is dan echter gering. Zeker als je reeds akkoord bent gegaan met de schadevaststelling of als de schade reeds is hersteld.

Het laten verrichten van contra-expertise is geenszins absurd. Je kunt het oordeel van een verzekeringsexpert immers niet eigenhandig controleren, waardoor je moet uitgaan van ‘blind’ vertrouwen.

Waarom een contra-expert inschakelen?

Jijzélf bent waarschijnlijk niet 100% thuis in schadetaxaties en polisvoorwaarden. Wat je dan ook minimaal zou moeten doen, is de aanvankelijke schade-expert vragen om gedegen argumentatie en duidelijke onderbouwing van het schaderapport. Neem dus géén genoegen met een summiere uiteenzetting van iemands mening.

In theorie kan een autoschade onverhoopt in jouw nadeel worden afgewikkeld. Het is dan ook niet per definitie gek als je twijfelt aan de rechtvaardigheid van het schadeafwikkelingsproces. En een schade-expert wordt nu eenmaal betaald door de verzekeringsmaatschappij… Terwijl een contra-expert door jou als gedupeerde wordt ingeschakeld.

Hoe dan ook: zet nooit een handtekening op een document als je het oneens bent met de inhoud. Óf maak duidelijk de aantekening ‘onder protest’!

Juridisch gezien, ben je vrij in welke contra-expert en welk expertisebureau je inschakelt. Wil je absolute onpartijdigheid? Kies dan bij voorkeur een tegenexpert zónder banden met verzekeringsmaatschappijen, brancheverenigingen of belangenorganisaties.

Hoe gaat het proces van contra-expertise in zijn werk?

Je kunt op eigen initiatief contra-expertise laten uitvoeren. Je gaat simpelweg op zoek naar een contra-expertisebureau, contra-expertisedienst of ZZP-contra-expert met als expertisegebied autoschades. Je vertelt je verhaal en vraagt of men iets voor je denkt te kunnen betekenen. Maak vooraf prijsafspraken en vraag of men iets kan vertellen over de (kans op) vergoeding door de verzekeraar.

De contra-expert zal onderzoek verrichten en contact opnemen met de oorspronkelijke schade-expert. Indien de maatschappijexpert en de contra-expert onderlinge overeenstemming bereiken over alle kosten, maken zij een akte van taxatie op. In deze akte leggen zij alle geldbedragen vast, waarna het document door beiden wordt ondertekend.

Hiermee is de schade officieel vastgesteld en afgerond. Vervolgens beoordeelt de verzekeringsmaatschappij de documentatie, waarna men overgaat tot uitkering volgens de geldende polisvoorwaarden.

Jezelf indekken tegen onenigheid

Desgewenst kun je uit voorzorg óók vooraf even contact opnemen met je autoverzekeraar om te peilen of men openstaat voor contra-expertise… Of men voornemens is de contra-expert te vergoeden… En wat volgens hen de maximale restitutie is. Mogelijkerwijs kun je hiermee toekomstig juridisch getouwtrek voorkomen.

Stelt de contraschade-expert een hoger bedrag vast dan de oorspronkelijke schade-expert? Of komen beide experts er onderling niet uit? Dan zal er een additionele expert nodig zijn om het definitieve schadebedrag vast te stellen…

Wie betaalt voor de contra-expertise?

In Burgerlijk Wetboek Boek 7 (Bijzondere Overeenkomsten), Titel 17 (Verzekering), Afdeling 2 (Schadeverzekering), Artikel 959, Lid 1 staat het volgende: “De in artikel 957 bedoelde vergoeding en de redelijke kosten tot het vaststellen van de schade gemaakt, komen ten laste van de verzekeraar, ook al zou daardoor, tezamen met de vergoeding van de schade, de verzekerde som worden overschreden.” In 7:963 lid 6 BW staat ook nog eens dat hiervan nooit mag worden afgeweken ten nadele van de verzekerde of verzekeringsnemer. En een contra-expert stelt nu eenmaal schade vast. (bron)

 Is het redelijk om kosten te maken? Zijn de gemaakte kosten redelijk qua aard en omvang? Als je tweemaal met ‘ja’ kunt antwoorden, dan voldoe je aan de ‘dubbele redelijkheidstoets’ en moet de verzekeraar jouw contra-expertise vergoeden. Dit is niet alleen vastgelegd in de polisvoorwaarden van vrijwel alle autoverzekeraars, maar dus óók in de wet (7:959 BW). Spreek desalniettemin vóóraf een vast tarief af zodat de expertkosten binnen de grenzen der ‘redelijkheid en billijkheid’ blijven. In de praktijk levert de vergoeding van contra-expertise namelijk nog weleens problemen op.

Let op! Een verzekeraar kan weigeren de kosten voor de contra-expertise te vergoeden indien er géén hogere schade-uitkering wordt toegewezen dan oorspronkelijk getaxeerd. Dit onder het mom van ‘onredelijkheid’. En hierbij moet je toch al snel denken aan een bedrag tussen de €250,- en €350,-. Wanneer de contraschade-expert jou echter wél gelijk geeft, zullen de betreffende expertisekosten alsnog worden vergoed door de verzekeraar.

Wettelijk gezien hoeft er niet eens per se sprake te zijn van een conflict met de verzekeraar om een eigen contra-expert in te schakelen. Als jij kunt aantonen dat contra-expertise redelijkerwijs benodigd is, sta je in je recht.

Arbitrage na succesvol contra-onderzoek

Als de experts onderling NIET tot een vergelijk kunnen komen, zal een derde schade-expert een bindend oordeel moeten vellen. Deze onafhankelijke (gezamenlijk benoemde) derde-expert staat ook wel bekend als arbiter. De arbiters dienen hun schadevaststellingen te verrichten tússen het bedrag van de verzekeringsexpert enerzijds en het bedrag van de contra-expert anderzijds.

Beide experts kunnen dus tezamen een onafhankelijk arbiter aanwijzen om een bindende uitspraak te doen. Dit uit hoofde van de opgemaakte akte van benoeming. En altijd binnen de grenzen van hun beider vaststellingen. Het uiteindelijke schadebedrag vindt dus altijd een limiet tússen de twee eerder getaxeerde bedragen: nooit lager dan de laagste taxatie en nooit hoger dan de hoogste taxatie.

En wie draait op voor de arbitragekosten? Meestal de verzekeraar. Maar zijn de contra-expert én de arbiter het zo goed als eens met het aanvankelijke schaderapport? Dan kan men zich wederom beroepen op onredelijkheid. Waarna men besluit de verzekerde niet schadeloos te stellen en zélf te laten opdraaien voor de kosten.

Brancheorganisaties: toezicht, controle & handhaving?

Het is goed dat er regels gelden voor schade-experts… Maar hoe wordt ervoor gezorgd dat de regeltjes ook daadwerkelijk worden nageleefd? Het is mede aan brancheorganisaties om ervoor te zorgen dat schade-experts zich houden aan de geldende verplichtingen en restricties. Men stelt eisen aan leden, initieert educatieve programma’s en bewaakt zodoende de kwaliteit van experts, expertises en expertiserapporten.

De bekendste Nederlandse branchefederatie voor schade-experts is het NIVRE: Nederlands Instituut Van Register-Experts. Een Register-Expert is dan ook een schade-expert die is beëdigd door het NIVRE en staat ingeschreven in het NIVRE-register. (bron) Als expert kun je dan ook uitsluitend door het NIVRE worden geregistreerd en beëdigd indien je aan alle kwaliteitseisen voor NIVRE-leden voldoet.

Deze mogelijkheid tot NIVRE-aansluiting geldt overigens niet alleen voor ‘schade-experts motorvoertuigen’, maar ook voor contra-experts, bindend derde-arbiters en juridische belangenbehartigers binnen het schadeafhandelingstraject. Brancheorganisatie zélf moeten zich op hun beurt houden aan de Gedragscode expertiseorganisaties van het Verbond van Verzekeraars. (bron)

Veel autoverzekeraars stellen kwaliteitseisen aan schade-experts. Men eist professionaliteit, deskundigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit, integriteit, helderheid en een gedegen opleidingsniveau. Aansluiting bij een brancheorganisatie zou deze kwaliteiten moeten waarborgen.

De kosten van expertise, contra-expertise & arbitrage

De vaakst voorkomende vragen omtrent schade-expertise, tegenexpertise en derde-arbitrage zijn als volgt? Wie betaalt de expert? Door wie wordt de contra-expert betaald? Wie draagt de kosten van arbitrage? En wie draait op voor de garagekosten? In principe is het antwoord als volgt… De verzekeraar en hersteller betalen en/of verhalen ALLES. Onderaan de streep word jij volledig schadeloosgesteld, op eventuele eigen risico’s na.

In de praktijk gebeurt dit echter NIET altijd. Tot 2018 was vergoeding van contra-expertise bij intermediair Promovendum en verzekeraar National Academic volledig uitgesloten volgens diens (onwetmatige) algemene voorwaarden. Sommige verzekeraars vergoeden contra-expertise uitsluitend als de contra-expert in kwestie én NIVRE-gecertificeerd is, én de verzekerde in het gelijk stelt. (bron + bron)

nam in 2008 het controversiële besluit de gehele schade-expertise intern op te nemen. Dus een onafhankelijke expertisedienst, maar dan in-house… Veel verzekeraars hanteren maximale contravergoedingen ter hoogte van de eigen ‘marktconforme’ taxatietarieven. Terwijl de eigen taxateurs worden ingeschakeld tegen absurd lage vergoedingen. Dit dankzij gunstige prijsafspraken met externe expertisebureaus. (bron + bron)

Juridisch gezien, kan men jou echter uitsluitend (deels) laten opdraaien voor de kosten van contra-expertise en/of arbitrage indien de verzekeraar kan aantonen dat jouw besluit om een contra-expert in te schakelen ONREDELIJK was.

Expertise & contra-expertise bij autoschade: tot slot…

Moet de verzekeraar jou schadeloosstellen, maar wordt er gesteggeld over de vergoeding van schadeherstel, schade-expertise, contra-expertise of arbitrage? Kom dan met Artikel 959 Burgerlijk Wetboek op de proppen… Stap naar het Kifid: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)… Schakel een eventuele rechtsbijstandverzekering in… Zoek rechtshulp via Het Juridisch Loket of Stichting Rechtswinkel… Of begin desnoods een rechtszaak om je gelijk te halen…