Aanrijdingsschade verhalen op Waarborgfonds Motorverkeer

schade-expert van waarborgfonds motorverkeer neemt aanrijdingsschade op

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gediplomeerd verzekeringsexpert Johan Kooijmans.

Het Waarborgfonds Motorverkeer werd in het leven geroepen voor gedupeerden wiens motorvoertuig beschadigd is geraakt door toedoen van anonieme en onverzekerde daders. Dus als jouw auto, motor, brommer, scooter of tractor schade heeft opgelopen door iemand die is doorgereden of niet verzekerd is, dan kun je mogelijkerwijs tóch nog een vergoeding ontfutselen aan dit waarborgfonds…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Wat is het Waarborgfonds Motorverkeer?

Het Waarborgfonds Motorverkeer werd anno 1965 opgericht voor motorvoertuigeigenaars die met geleden schades NIET terechtkunnen bij een schadeverzekeraar. (bron) Bijvoorbeeld als de veroorzaker van de schade is doorgereden en zodoende onbekend gebleven… Als de betreffende dader onverzekerd blijkt te zijn navenant de wettelijk verplichte WAM-verzekering… Of als de schade met een gestolen voertuig werd veroorzaakt…

Het gaat te allen tijd om schades die zijn veroorzaakt door andermans motorvoertuig. Je kunt dus uitsluitend schades claimen waarvan onomstotelijk kan worden aangetoond dat ze werden veroorzaakt door iemands motorrijtuig. Wat bijvoorbeeld niet wordt vergoed vanuit het Waarborgfonds Motorverkeer is als volgt:

 • Vandalismeschade: voertuigschade (lakkrassen, afgetrapte spiegel, lek gestoken banden e.a.) ten gevolge van vandalisme oftewel opzettelijke vernieling.
 • Poging tot inbraak of diefstal: inbraakschade & diefstalschade.
 • Schade veroorzaakt door voetgangers, fietsers, winkelwagentjes, skateboards, et cetera.
 • Van buiten komende schades door toedoen van o.a. brand, bliksem, storm, kortsluiting, enzovoorts.

Het Waarborgfonds is een stichting zónder winstoogmerk. Dit schadevergoedingsorgaan wordt gefinancierd uit bijdragen van Nederlandse motorrijtuigverzekeraars. Een deel van álle WA-premies eindigt in het Waarborgfonds. De Nederlandse staat levert een evenredig grote bijdrage. Ook betalen verzekeringsvrijgestelde gemoedsbezwaarden jaarlijks een vaste bijdrage aan het waarborgfonds. (bron)

Verzaak je jouw wettelijke autoverzekeringsplicht? En wordt jou —als niet-WA-verzekerde bestuurder— door de rechter een boete opgelegd? Dan verdwijnt dit boetebedrag eveneens in het waarborgfonds.

Schade verhalen op Waarborgfonds Motorverkeer (WBF)…

Het Waarborgfonds Motorverkeer wordt (ten onrechte) soms ook wel ‘Schadewaarborgfonds Motorrijtuigen’ of ‘-Motorvoertuigen’ en ‘Fonds Autoschade’ genoemd. Ook denken veel mensen dat het hier om een waarborgfonds voor vandalisme gaat, maar er bestaat (helaas) géén zogenaamd ‘Waarborgfonds Vandalismeschade’. Om anonieme of ongedekte aanrijdingsschade vergoed te krijgen vanuit het WBF, moet er aan enkele zéér strenge en onbuigzame eisen worden voldaan…

A. Vergoedingssituaties

Op de website van het Waarborgfonds Motorverkeer kun je digitale schadeformulieren terugvinden, alwaar je ze kunt downloaden en uitprinten. (bron) Je kunt er echter ook online een digitale schadeclaim indienen. Dit werkt des te sneller en gemakkelijker. Schadevergoedingen vanuit het waarborgfonds worden uitsluitend gehonoreerd in de volgende situaties:

 • Er is schade veroorzaakt door een anoniem, onbekend en/of onidentificeerbaar motorrijtuig, en jij –als benadeelde– hebt er álles aan gedaan om de identiteit ervan te achterhalen.
 • Men heeft schade veroorzaakt met een onverzekerd motorrijtuig, waarna jij –als benadeelde– de onverzekerde eigenaar tot betaling hebt gemaand.
 • Schade wordt toegebracht met een gestolen motorrijtuig, waarna jij –als benadeelde– hebt geprobeerd een vergoeding van de dader af te dwingen.
 • De betrokken verzekeraar –welke de door jou geleden schade zou hebben moeten vergoeden– is insolvent oftewel insolvabel: bankroet oftewel failliet en zodoende onvermogend tot uitkering te komen.
 • Schade werd veroorzaakt door een verzekeringsvrijgestelde gemoedsbezwaarde die vanwege zijn/haar levensovertuiging géén verzekeringen afsluit, waarna jij –als benadeelde– hebt geprobeerd een vergoeding van de dader te krijgen.

Hoe dan ook gaat het uitsluitend om aanrijdingsschades… En specifiek om díé aanrijdingen waarbij jijzelf of je auto wordt aangereden door het motorrijtuig van een ander.

B. Vergoedingsvoorwaarden

Bovendien moet er in elk van bovenstaande aanrijdingssituaties aan enkele strikte voorwaarden worden voldaan, namelijk:

 • De schade is veroorzaakt door toedoen van aanrijding door een motorvoertuig, een aan het voertuig gekoppelde aanhangwagen, een van de wagen afgevallen lading óf een losgekomen onderdeel.
 • De aanrijdingsschade of aanrijding-gerelateerde schade is in Nederland ontstaan, dus binnen de Nederlandse landsgrenzen.
 • Er moet sprake zijn van burgerlijke oftewel burgerrechtelijke aansprakelijkheid (dus tussen burgers onderling), waarbij herstel van opgelopen schade ten doel staat;
 • Er moet direct na vaststelling van de schade aangifte zijn gedaan bij de politie;
 • Je moet slachtoffer zijn geworden van een verkeersongeval waarbij duidelijk is dat andermans motorrijtuig schade heeft veroorzaakt, dus NIET door vandalisme, natuurverschijnselen, fietsers, et cetera;
 • Als benadeelde partij moet je kunnen aantonen dat je de aansprakelijke partij (voor zover bekend) tot betaling hebt gemaand;
 • Als benadeelde partij moet je uiterlijk binnen 14 dagen de gegevens van het dadervoertuig proberen te achterhalen;
 • Er zijn minimaal één of twee livegetuigen, locatiegetuigen óf stille getuigen die kunnen bevestigen dat een geparkeerde auto: zonder schade werd geparkeerd, niet tussentijds werd verreden én in geparkeerde toestand beschadigd werd aangetroffen;
 • Voor zaakschades geldt te allen tijde een eigen risico van €250,-.

Mits je aan bovenstaande eisen voldoet, kan het zich lonen een aanrijdingsschade –die NIET jouw eigen schuld is– te claimen bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

C. Schadecategorieën

De belangrijkste schadecategorieën die in de praktijk blijken te worden gedekt door het Waarborgfonds Motorverkeer zijn als volgt:

 • Parkeerschade: Jouw auto stond geparkeerd en loopt een kras of deuk op door iemands portier, trekhaak, spiegel of bumper.
 • Schade aan wegmeubilair: Iemand raakt een vangrail, lantaarnpaal, verkeersbord of parkeermeter en de eigenaar hiervan claimt deze schade.
 • Rijdende schade: Iemand raakt jouw auto en rijdt door, maar de bestuurder blijkt niet te identificeren of te vinden. Of onverzekerd.
 • Letselschade: Jijzelf wordt geraakt door andermans auto, maar diegene rijdt door of is niet verzekerd.

Overigens heeft het Waarborgfonds Motorverkeer (WBF) verhaalsrecht jegens aansprakelijke personen. Schade die jij verhaalt op het WBF kan het WBF op diens beurt dus proberen te verhalen op de schuldige partij.

Doe éérst een check via SchadeZonderDader.nl!

Wil je weten of jouw schadeclaim kans maakt bij het Waarborgfonds Motorverkeer? Bekijk dan eerst de video op de website van het Waarborgfonds. (bron) Zodoende weet je binnen een minuut of het überhaupt zin heeft om een claim in te dienen bij het waarborgfonds. Hiermee voorkom je dat je onnodig veel tijd en moeite in een claim steekt, terwijl jouw schademelding geen enkele kans van slagen heeft… Of op voorhand al NIET in behandeling zal worden genomen.

Een check via SchadeZonderDader.nl loont absoluut, want héél veel autoschades komen NIET in aanmerking voor vergoeding vanuit het Waarborgfonds Motorverkeer.

Minimaal schadebedrag & eigen risico

Niet alleen de sóórt schade is bepalend voor potentiële dekking vanuit het Waarborgfonds Motorverkeer. Óók je standaard vastgestelde eigen risico speelt een cruciale rol. Voor eventueel schadeverhaal uit het waarborgfonds geldt namelijk altijd een eigen risico van €250,-. Schades onder de tweehonderdvijftig euro worden dus per definitie NIET vergoed. Van grotere schadebedragen betaal je de eerste 250 euro zelf. Dus, stel, je hebt duizend euro aan schade opgelopen, dan krijg je na aftrek van het eigen risico 750 euro uitgekeerd.

Dit betekent dus dat kleine schades sowieso niet door het waarborgfonds worden gedekt en dat grotere schades slechts deels worden vergoed.

Wat als de dader wél bekend is?

Als de identiteit van de ‘schadedader’, ‘schadedoener’ oftewel ‘schadepleger’ bekend is, kun je voor schadeverhaal doorgaans géén beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Iedereen die in Nederland een auto op naam heeft staan, is namelijk wettelijk verplicht om een WA-autoverzekering af te sluiten. Met deze verzekering wordt andermans schade (dus blikschade en letselschade die jij een ánder toebrengt) gedekt en vergoed.

Er zijn enkele uitzonderingssituaties waarbij je ondanks de identificeerbaarheid en succesvolle identificatie van de dader tóch een beroep kunt doen op het Waarborgfonds Motorverkeer (WBF). Deze uitzonderlijke gevallen zijn als volgt:

 • Het motorvoertuig van de bekende dader blijkt NIET te zijn verzekerd, hetgeen onwetmatig oftewel illegaal is.
 • Het motorvoertuig van de geïdentificeerde dader blijkt te zijn gestolen. In dat geval is de dader NIET de eigenaar of verzekeringsnemer van het verzekerde motorvoertuig, maar een onrechtmatig bestuurder (autodief of joyrider).
 • De autoverzekeraar van de identificeerbare schuldenaar kan het verschuldigde schadebedrag niet aan jou uitkeren wegens insolvabiliteit oftewel faillissement oftewel bankroetverklaring.
 • De bij jou bekende schuldige betreft een verzekeringsvrijgestelde gemoedsbezwaarde die op (principiële) grond van zijn/haar levensbeschouwing tegen élke vorm van verzekeren is en dus geen énkele verzekering sluit, zo óók geen WA-verzekering. In dat geval kan het waarborgfonds het verschuldigde geldbedrag voorschieten, waarna de gemoedsbezwaarde het bedrag terugbetaalt. (bron) https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemoedsbezwaard
 • Men weigert medewerking te verlenen. Je moet de schadeveroorzaker en/of voertuigeigenaar dan eerst zélf schriftelijk aansprakelijk stellen. Wordt de schade niet vergoed, dan kun je deze claimen bij het Waarborgfonds middels een verzoek om schadevergoeding met een bijgesloten kopie van de officiële aansprakelijkstelling.

Is het niet evident dat een schade daadwerkelijk werd veroorzaakt door andermans motorrijtuig (en niet door jouzelf of ‘irrelevante’ factoren)? Dan wordt veelal een schade-expert ingeschakeld om het schadebeeld te beoordelen en de schadetoedracht te achterhalen.

Getuigen vereist!

Heb je jouw auto onbeschadigd geparkeerd en beschadigd aangetroffen? Ziet het ernaar uit dat de autoschade is veroorzaakt door andermans motorvoertuig (navenant het schadebeeld)? Werd er géén briefje met telefoonnummer achtergelaten? Dus ontbreekt een daderverklaring omdat de dader is gevlucht of doorgereden na aanrijding? Dan wordt ten minste één getuige vereist die kan beamen dat:

 • Jouw geparkeerde motorvoertuig zónder schade werd geparkeerd;
 • Het voertuig in kwestie NIET tussentijds werd verreden;
 • Én het betreffende voertuig in geparkeerde toestand beschadigd werd aangetroffen.

Het Waarborgfonds Motorvoertuigen heeft allereerst als strikte voorwaarde dat je er álles aan doet alsnog de identiteit van de dader te achterhalen. Jouw inspanningsverplichting om de dader te identificeren begint met aangifte doen bij de politie. Daarnaast kun je bijvoorbeeld rondvraag in de buurt doen, zogenaamd buurtonderzoek… Een oproepje in een lokaal dagblad plaatsen… Of een briefje met getuigenoproep ophangen op het prikbord van de plaatselijke supermarkt…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Rechtstreekse getuigen, locatiegetuigen & stille getuigen

De bewijslast (voor aantoning van aanrijding door andermans onbekend gebleven motorvoertuig) ligt voor de volle 100% bij jou als eisende partij. Jouw eigen verklaring is –juridisch gezien– daartoe ontoereikend. Er MOET dan ook sprake zijn van één of meerdere ooggetuigen of bewijssporen:

 • Livegetuigen: een live getuige is iemand die de aanrijding live heeft zien gebeuren en zodoende de dader en diens voertuig kan identificeren.
 • Locatiegetuigen: een locatiegetuige is iemand die ten minste één of meerdere van de drie bovengenoemde punten kan beamen: onbeschadigd parkeren, niet tussentijds verplaatsen en/of beschadigd aantreffen.
 • Stille getuigen: een stille getuige is een stukje materiële bewijslast (losgeraakte voertuigonderdelen, achtergebleven laksporen, neergevallen ruitscherven e.a.) dat achterblijft op de ongevalslocatie. Dus een stoffelijk bewijsspoor.

Soms is er één persoon die punt 1 kan aantonen, een ándere individu die punt 2 kan bevestigen en een derde gene die getuige is geweest van punt 3. Op de ongevalslocatie achtergebleven sporen –zoals afgevallen onderdelen van de aanrijdende auto– kunnen soms óók bewijsmateriaal vormen.

Blijft de dader onbekend? Dan heb je minimaal twee getuigen nodig die bereid zijn een getuigenverklaring af te leggen. Men moet ten minste verklaren dat de auto voorafgaand aan de schadeclaim onbeschadigd was… Deze eis wordt gehanteerd omdat reeds bestaande schade aan de auto (logischerwijs) niet wordt vergoed vanuit het Waarborgfonds Motorvoertuigen.

In beginsel mogen óók gezinsleden getuigen, maar er moet natuurlijk objectief worden getuigd. Valse getuigenissen kunnen worden aangemerkt als verzekeringsfraude en zijn potentieel strafbaar.

Waarborgfonds Motorverkeer: tot slot…

Werd jij of jouw auto, motor, brommer of tractor geraakt door andermans onbekende, onverzekerde of gestolen motorrijtuig? Mét een eigen risico, maar zónder terugval in schadevrije jaren! Dan kun je de door jou geleden schade (proberen te) claimen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Hier zijn echter wel voorwaarden aan verbonden.

Het waarborgfonds vergoedt namelijk uitsluitend blikschades en letselschades die in Nederland zijn veroorzaakt door andermans motorvoertuig. En alléén als de bestuurder het betreffende motorrijtuig heeft gestolen of niet heeft verzekerd, is doorgereden na aanrijding, of de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij failliet is verklaard.

Om te bewijzen dat schade werd veroorzaakt door een onbekend gebleven motorvoertuig kun je getuigen inschakelen en foto’s maken van bewijssporen. Hierbij valt te denken aan afgereden onderdelen van het dadervoertuig, maar ook lakschade en glasscherven. Is de schade die je hebt geleden láger dan het eigen risico van 250 euro, dan krijg je sowieso géén vergoeding van jouw autoschade, motorschade, brommerschade of tractorschade.