Artikel 34 WAM Verklaring: verzekeringsboete RDW of politie aanvechten!

artikel 34 wam verklaring voorkomt blut zijn

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Onterecht een RDW-brief ontvangen, is vervelend. Maar ook te corrigeren c.q. rectificeren! Met een Artikel 34 WAM Verklaring voorkom je dat je onterecht een fikse RDW-boete wegens onverzekerd rijden moet betalen. Maar wat is een dergelijke WAM-verklaring precies en hoe ontvang je deze?

Bewijs op tijd jouw onschuld om een onterechte boete te kunnen afwijzen en jezelf te vrijwaren. Maar wat is de meest snelle en effectieve manier? De aangewezen oplossing verschilt per situatie, maar is sowieso niet moeilijk. Lees hieronder hoe je een zogenoemde WAM-verklaring in handen krijgt en verstuurt…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Wat is Artikel 34? Ik was wel degelijk verzekerd…

Het is schrikken als je een waarschuwingsbrief van de RDW krijgt. In deze brief wordt namelijk medegedeeld dat uit een kentekenregistercontrole blijkt dat jouw auto gedurende een bepaald tijdvak niet is voldaan aan de wettelijk verzekeringsplicht van jouw auto. Het is nu aan jou om aan te tonen dat je wel degelijk verzekerd was. Dit is als zodanig geregeld in artikel 34 (lid 1, 2 en 3) van de WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. (bron) De dreiging van een boete ter hoogte van 600 euro per 2019 beweegt je dus actie te ondernemen. (bron)

In haar brief geeft de RDW (Dienst Wegverkeer) aan dat je met een Artikel 34 WAM Verklaring een boete kunt voorkomen. Dit is een bewijsstuk van jouw verzekeringsmaatschappij waaruit blijkt dat jouw auto niettemin verzekerd was. Het is dus aan jouw autoverzekeraar om de RDW ervan te overtuigen dat je auto op de genoemde datum wél in dekking stond, hetgeen de opgelegde boete onterecht maakt.

Waarschuwingsbrief óf boete

Is de opgegeven combinatie van kenteken en meldcode onjuist, dan kan jouw auto niet succesvol worden aangemeld bij de RDW en lijkt het alsof je onverzekerd bent. Het RDW stuurt je 28 dagen na tenaamstelling een waarschuwingsbrief indien het tenaamgestelde voertuig nog altijd niet verzekerd blijkt te zijn. Wordt hier geen gehoor aan gegeven, dan volgt een tweede brief, waarin de RDW aangeeft dat men een Artikel 34 WAM Verklaring wenst te ontvangen. 

Stond jouw auto al langere tijd op naam, maar wordt de dekking beëindigd of loopt de schorsing van het kenteken af? Dan ontvang jij als kentekenhouder géén waarschuwing, maar direct een brief waarin staat dat er een boete ter hoogte van 600 euro volgt, tenzij er een overtuigende Artikel 34 WAM Verklaring kan worden overlegd.

Na de waarschuwingsbrief krijg je enige tijd om het voertuig alsnog te verzekeren of het kenteken alsnog succesvol aan te melden bij de RDW. Had je géén geldige autoverzekering op de peildatum van de RDW, dan zal men een boete van 600 euro opleggen.

Wanneer kan ik een WAM-verklaring aanvragen?

De controledatum (de dag waarop de registercontrole heeft plaatsgevonden) in de brief is bepalend voor jouw kans op succes. Of je succesvol bezwaar kunt maken, hangt immers af van het feit of jouw auto tijdens de geautomatiseerde controle in het kentekenregister WEL of NIET verzekerd was.

Was je wel degelijk verzekerd op de genoemde datum? Neem dan contact op met jouw verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon. Vraag hen om een Artikel 34 WAM Verklaring. Zij willen dan weten welke datum vermeld is in de RDW brief. Vervolgens gaan ze kijken of je aantoonbaar verzekerd was op die dag. In geval van wanbetaling kan het zijn dat je geen verklaring krijgt.

Als jouw autoverzekeraar aangeeft dat de RDW-brief onterecht verstuurd is, kun je bezwaar aantekenen. De maatschappij stuurt dan een Artikel 34 WAM Verklaring naar jou of rechtstreeks naar de Rijksdienst Wegverkeer. Sommige maatschappijen sturen de Artikel 34 WAM Verklaring per post, waarna je deze zélf naar de RDW doorzendt. Ter illustratie hieronder een voorbeeldzin…

Voorbeeldzin verklaring Artikel 34 WAM

Jouw verzekeringsmaatschappij of de tussenpersoon waarbij je jouw autoverzekering hebt afgesloten, geeft dus een verklaring af waaruit blijkt dat jouw auto op de aangetekende datum terdege verzekerd was.

Wat als ik mijn premie te laat heb betaald?

Voorwaarde voor een Artikel 34 WAM Verklaring is dat de aangetekende auto verzekerd was op de genoemde peildag. Het komt nog weleens voor dat een voertuig in kwestie onbedoeld en ongemerkt onverzekerd blijkt te zijn geweest. Oorzaak hiervan is meestal een langdurige of herhaaldelijke betalingsachterstand met dientengevolge een ‘royement wanbetaling‘. De verzekeraar zal dan géén Artikel 34 Verklaring afgegeven.

Gevolg hiervan is dat je de RDW-boete van rond de vierhonderd euro zult moeten betalen. Had je wel degelijk op tijd betaald? Toon dit dan aan met betaalbewijzen.

Direct naar de RDW of via jouzelf…

Zodra je contact hebt met je tussenpersoon of verzekeraar kan de vraag komen WIE de verklaring moet ontvangen. Verzekeraars kunnen een Artikel 34 WAM Verklaring namelijk direct naar de RDW sturen. Er is dan géén tussenkomt vereist van jou als verzekerde.

Toch kan het handig zijn als jouw verzekeraar de verklaring éérst naar jou stuurt. Moet je bijvoorbeeld op verzoek van de politie een verklaring indienen? Kies dan voor ontvangst per post.

Boete voorkomen na verkoop of schorsing

Was jouw auto op de genoemde datum niet in gebruik? Dan kun je met een bewijs van verkoop of schorsing bezwaar maken. Dit kan online bij het Digitaal Loket Verkeer. Bij het bezwaar maken moet je dan een vrijwaringsbewijs of schoringsbewijs meesturen. Je voorkomt daarmee dat je onterecht een hoge RDW-boete van 600 euro moet betalen. (bron)

Update: nieuwe werkwijze van de RDW

Voordien stuurde de RDW na een positieve signalering vanuit het kentekenregister éérst een waarschuwingsbrief. Bij uitblijven van een geldige Artikel 34 WAM Verklaring volgde een boete. Inmiddels stuurt men nog altijd een waarschuwing. Hierin staat echter vermeld dat men binnen 4 tot 6 weken nogmaals zal controleren of het voertuig op de oorspronkelijke peildatum verzekerd was. Dit om onterechte boetes door toedoen van verwerkingsachterstanden te voorkomen.

Binnen die tijd zal de verzekeraar de auto met terugwerkende kracht in dekking moeten nemen. Blijkt dit uiteindelijk niet te zijn gebeurd, dan zal de RDW je alsnog een boete ter hoogte van 600 euro opleggen wegens verzuim van de wettelijke autoverzekeringsplicht. Dankzij deze wachttijd en nacontrole is een Artikel 34 WAM Verklaring ter aanvechting van een geautomatiseerde registerboete overbodig geworden.

Let wel: Word je staande gehouden door de politie en blijkt tijdens de aanhouding dat jouw auto onverzekerd is? Dan heb je mogelijkerwijs alsnog een Artikel 34 WAM Verklaring nodig om onder de bekeuring uit te komen. Jouw verzekeraar zal je enkel een verklaring geven indien je kunt aantonen dat je beboet bent.