Straf verzekeringsfraude: 532 euro boete + CIS-melding!

voorzittershamer staat symbool voor straf verzekeringsfraude

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Verzekeringsfraude houdt in dat je een verzekeraar opzettelijk misleidt. Je kunt fraude plegen vóór het aangaan van een verzekeringsovereenkomst, bijvoorbeeld door opzettelijk onjuiste informatie te verstrekken tijdens een autoverzekeringsaanvraag.

Daarnaast kun je verzekeringsfraude plegen ná intreding van risicodekking, dus opzettelijk (méér) schade op je autoverzekering claimen dan je hebt geleden. De bekendste vormen van dergelijke misleiding zijn als volgt:

 • Valsheid in geschrifte: met opzet onjuiste feiten opgeven tijdens een verzekeringsaanvraag om de acceptatiekans te vergroten.
 • Misleiding of bedrog met als doel een verzekeraar (deels) onterecht tot uitkering te doen komen.
 • Verzuim: het opzettelijk verzwijgen en geheimhouden van informatie die relevant is voor verzekeraars.
 • Verdraaiing van feiten om een ongedekte schadeclaim ten onrechte onder verzekeringsdekking te laten vallen.
 • Overdrijven: schadebedragen opkloppen om méér schade op jouw verzekering te claimen dan je feitelijk hebt geleden. Of beschadigd goed als onherstelbaar opgeven terwijl het wel degelijk kan worden hersteld.
 • Ensceneren: opzettelijk schade veroorzaken om deze op je verzekering te kunnen claimen.
 • Schadegevallen verzinnen, dus doen alsof je schade hebt geleden.
 • Vervalsing: het vervalsen van facturen, afschriften of bonnetjes.
Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Logischerwijs is de gemiddelde autoverzekeraars géén fan van verzekeringsfraude. Word jij door jouw verzekeraar betrapt op fraude, dan heeft dit tegenwoordig eenzijdig royement van je autoverzekering tot gevolg… Maar óók toekomstige dekkingsweigering, evenals een CIS-registratie, een boete van 532 euro én politieaangifte.

Hieronder lees je alles over de gevolgen van vastgestelde fraude, maar ook over de manier om als voormalig fraudeur tóch succesvol een nieuwe autoverzekering te kunnen afsluiten…

Toedrachtonderzoek: vaststelling van verzekeringsfraude

Als je schade claimt op je autoverzekering, dan is het mogelijk dat een autoverzekeraar jouw schadeclaim laat onderzoeken. Hoe eigenaardiger of onwaarschijnlijker de aard van een gerapporteerd schade-incident, des te groter de kans dat een verzekeraar ‘toedrachtonderzoek’ instelt. In dat geval schakelt men een rechercheur in die onderzoekt op welke wijze een voorval heeft plaatsgevonden.

In sommige gevallen wordt er diepgravend tactisch en/of technisch (observatie)onderzoek verricht naar wat er precies is gebeurd, onder welke omstandigheden, welke personen betrokken waren en wie aansprakelijk is voor de geleden schade. Men analyseert het verzekerde object en/of bewijssporen… Men interviewt de verzekerde en/of derden.

Dat autoverzekeraars niet élke schadeclaim lukraak voor waarheid aannemen, is niet gek. De praktijk wijst namelijk uit dat er jaarlijks zo’n 100 miljoen euro aan frauduleuze claims op schadeverzekeringen worden ontdekt. En naar alle waarschijnlijkheid is de daadwerkelijke frauduleuze schadelast vele malen groter dan hetgeen wordt opgespoord en aangetoond. 

Bij vermoeden van verzekeringsfraude door een verzekeringsnemer of andersoortige betrokkene kan gedegen feitenonderzoek duidelijkheid verschaffen over het daadwerkelijke verloop van een schade-incident. Beoordeelt een rechercheur dat er inderdaad is gefraudeerd, dan kan er sprake zijn van een strafrechtelijk misdrijf, met alle gevolgen van dien…

De verregaande gevolgen van verzekeringsfraude…

Mocht een toedrachtonderzoeker vaststellen dat jij verzekeringsfraude hebt gepleegd, bijvoorbeeld door jouw autoverzekeraar opzettelijk te misleiden, dan kan de verzekeraar in kwestie bepaalde ingrijpende gevolgen verbinden aan jouw frauduleuze handeling.

Verdenking van fraude volstaat niet. Uitsluitend aan vaststaande c.q. bewezen verzekeringsfraude kan de verzekeraar consequenties verbinden. Hierbij een overzicht van deze gevolgen van verzekeringsfraude…

1. Verzekeringsfraude = géén schade-uitkering

Heb je geprobeerd schade te claimen die je niet daadwerkelijk of niet volledig hebt geleden? Óf opzettelijk hebt veroorzaakt… Dan spreekt men van majoreren, fingeren en/of ensceneren. Wordt zulke verzekeringsfraude onomstotelijk aangetoond aan de hand van fraudedetectie door een gecertificeerd recherchebureau, dan zal de verzekeraar weigeren tot uitkering te komen. Niet deels, maar volledig! Een financiële tegenvaller dus.

Kortom: De schade die je onrechtmatig hebt geclaimd, wordt niet uitgekeerd door de verzekeraar. De weigering gebeurt aan de hand van polisvoorwaarden en wetgeving: je recht op uitkering komt te vervallen.

2. Men weigert of staakt de dekking van jouw auto

Ontdekt een autoverzekeraar dat je verzekeringsfraude hebt gepleegd, dan heeft dat gevolgen voor zowel jouw eventuele huidige autoverzekering als voor toekomstige autoverzekeringsaanvragen jouwerzijds. Heb je momenteel al een actieve autoverzekering bij een bepaalde verzekeraar lopen, dan zul je waarschijnlijk uit de verzekering worden gezet…

Het eenzijdig opzeggen van de verzekeringsdekking door een autoverzekeraar wordt ook wel ‘royeren’ genoemd. Bij royement wordt de dekking van jouw auto doorgaans per direct beëindigd. Bovengemiddeld coulante verzekeraars geven je soms een dag of zelfs een weekje om een andere verzekeraar te zoeken alvorens de polis en verzekeringsdekking definitief worden beëindigd.

Probeer je een nieuwe verzekeraar voor jouw auto te vinden terwijl je een melding van verzekeringsfraude op naam hebt staan? Dan is de kans dat een reguliere autoverzekeraar jou als verzekeringsnemer accepteert nagenoeg nihil. Verzekeraars zijn namelijk geenszins happig op nieuwe klanten met een frauduleus verzekeringsverleden. Verzekeraars werken op basis van wederzijdse vertrouwen. Als je dit vertrouwen eenmaal ernstig hebt geschaad, worden verzekeringsrelaties in het vervolg geschuwd.

Het feit dat iemand in het verleden ooit een verzekeraar heeft geflest, is voor verzekeringsmaatschappijen weinig vertrouwenwekkend voor de toekomst. Een fraudemelding behoort dan ook tot de belangrijkste oorzaken van dekkingsweigering.  

3. Opname in interne & externe frauderegisters

Word je verdacht van of veroordeeld wegens verzekeringsfraude? Dan kunnen jouw persoonsgegevens worden vastgelegd in verscheidene frauderegisters. Verzekeraars zijn hiertoe gemachtigd op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Tegelijkertijd moeten verzekeringsmaatschappijen zich houden aan privacywetgeving naargelang de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het wettelijk draagkrachtige ‘Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen’.

Hebben zich gebeurtenissen omtrent jouw lopende autoverzekering of aanvraagpoging voorgedaan die de aandacht van een autoverzekeraar vergen? Dan volstaat dit al om opname van jouw persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie van de betreffende verzekeraar te rechtvaardigen. Deze administratie is gekoppeld aan een Intern Verwijzingsregister (IVR). Deze ‘interne zwarte lijst’ is bedoeld om de eigen organisatie waakzaam en opmerkzaam te maken. Interne registraties zijn dus niet inzichtelijk voor andere verzekeraars.

Er zijn echter ook frauderegistraties met externe werking, welke tot doel hebben ook ANDERE verzekeraars te waarschuwen voor bepaalde consumenten. Hierbij gaat het om het Incidentenregister (IR) en het daaraan gekoppelde Extern Verwijzingsregister (EVR). Hierin staan de gegevens van personen en bedrijven die doelbewust verzekeringsfraude hebben gepleegd (of gepoogd te plegen) jegens een verzekeraar of gevolmachtigd agent. Dit register staat ook wel bekend als ‘zwarte lijst der autoverzekeringen’.

Externe meldingen zijn strafrechtelijk van aard. Het strafbare feit moet dan ook afdoende vaststaan en dusdanig worden hardgemaakt dat het een strafbare bewezenverklaring zou kunnen dragen. Dus de ‘verdenking van betrokkenheid bij een strafbaar feit’ of een ‘redelijk vermoeden van schuld’ volstaat niet. Terecht, want een EVR-registratie bij stichting CIS (Centraal Informatie Systeem) heeft verregaande gevolgen. Zo zullen toekomstige autoverzekeringsaanvragen nagenoeg overal worden geweigerd.

Opname in het EVR mag enkel bij gerechtvaardigde overtuiging én voldoende bewijs van verzekeringsfraude. Is er enkel sprake van zware verdenking van fraude, dan is externe registratie ongegrond. Is de EVR-frauderegistratie wél gegrond, dan kan het maar liefst 8 jaar duren voordat deze wordt doorgehaald.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

4. Melding aan het CBV

Kan een verzekeraar onomstotelijk aantonen dat je verzekeringsfraude hebt gepleegd? Dan worden je persoonsgegevens niet alleen vastgelegd in het EVR dat voor álle verzekeraars inzichtelijk is… Er kan óók melding worden gemaakt bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars.

Het CBV coördineert niet alleen allerhande onderzoek naar verzekeringsfraude. Dit centrum kan óók worden geraadpleegd door verzekeraars omtrent de selectie en aanstelling van nieuw personeel. Dus als je binnen een financiële instelling wil gaan werken, kan een CBV-melding funest zijn.

5. Politie-aangifte

In principe kunnen autoverzekeraars aangifte van verzekeringsfraude bij de politie doen. In het overgrote merendeel van alle fraudegevallen gebeurt dit niet… Maar stel je ensceneert grote autoschades of autobranden waarbij fikse schades worden geclaimd… Je maakt onderdeel uit van een frauduleuze misdaadorganisatie… Of je verzekert als ouder de auto van jouw kind op jouw naam en hij/zij brengt iemand onherstelbaar lichamelijk letsel toe… Dan kán dit wel degelijk.

En politie-aangifte van strafbare feiten kan in theorie leiden tot een strafprocedure, met dientengevolge een strafbeschikking of strafrechtelijke vervolging.

6. Jij betaalt standaardboete van 532 euro + onderzoekskosten

Komt een verzekeraar er middels toedrachtonderzoek achter dat jij verzekeringsfraude hebt gepleegd? Dan is het niet gek dat men de gemaakte onderzoekskosten op jou als fraudeur wil verhalen. Want zou er niet zijn gefraudeerd, dan hadden deze kosten niet hoeven te worden gemaakt.

Allereerst wordt sinds 2016 een gestandaardiseerd geldbedrag van 532 euro gevorderd door de SODA: Serviceorganisatie Directe Aansprakelijkheid. Deze geldelijke schadevergoeding weerspiegelt plusminus 50% van de gemiddelde onderzoekskosten per abusievelijke schademelding. Het Verbond van Verzekeraars (VvV) heeft deze voelbare fraudeursboetemaatregel in het leven geroepen om stelselmatige verzekeringsfraudeurs harder aan te pakken en potentiële fraudeurs af te schrikken en te ontmoedigen. Dit civielrechtelijke lik-op-stukbeleid verwelkomt overigens de volle steun van politie én justitie. (bron)

Indien een verzekeraar een extern onderzoeksbureau of externe expert heeft ingeschakeld die succesvol jouw schuld aantoont, dan kan men eveneens proberen deze onderzoekskosten op jou als verzekerde fraudeur te verhalen. Het door de SODA geïnde geldbedrag wordt na betaling door de fraudeur overhandigd aan de gedupeerde verzekeraar. Directe aansprakelijkstelling van verzekeringsfraudeurs en schadeloosstelling van benadeelde verzekeraars (en diens verzekerden) moet ervoor zorgen dat verzekeringsfraude niet langer loont.

Overigens worden ‘professionele’ verzekeringsfraudeurs die verzekeraars voor duizenden euro’s oplichten veelal strafrechtelijk vervolgd, met zware sancties als taakstraffen of zelfs jarenlange (on)voorwaardelijke gevangenisstraffen tot gevolg. Inclusief strafblad.

Fraudemelding & registratie aanvechten

Ben jij van mening dat je onterecht van verzekeringsfraude wordt beschuldigd? Met een EVR/CIS-registratie tot gevolg… Is er slechts sprake van verdenking in plaats van aantoonbaarheid? Dan kan het raadzaam zijn om een gespecialiseerd fiscaal verzekeringsadvocaat in te schakelen. Beschik je over een rechtsbijstandverzekering?

Dan kan jouw (potentiële) advocaat contact opnemen met jouw rechtsbijstandsverzekeraar om verzekeringsdekking te regelen voor juridische bijstand tijdens politieverhoor, dagvaarding en eventuele verdere rechtsgang.

Autoverzekering sluiten ná verzekeringsfraude

Ben je geregistreerd komen te staan als verzekeringsfraudeur in het externe verwijzingsregister (EVR) van stichting CIS? Maar wil je toch een nieuwe autoverzekering sluiten? Dan zal elk van jouw toekomstige autoverzekeringsaanvragen alarmbellen doen rinkelen. Bij álle autoverzekeraars. En verzwijgen heeft geen zin; dat is in feite fraude an sich, hetgeen direct wordt opgemerkt.

Wil je een autoverzekering afsluiten mét frauduleus verleden? Dan is probleemverzekeraar De Vereende de aangewezen partij voor jou. Deze autoverzekeraar is erg prijzig, maar naar alle waarschijnlijkheid jouw enige optie.

De Vereende werkt uitsluitend via tussenpersonen, waaronder GoedkopeAutoverzekering.nl. Middels het offerteformulier hieronder kun je een vrijblijvende autoverzekeringsofferte opvragen bij De Vereende…

Verzekeringsfraude & autoverzekering: tot slot…

Van alle schadeverzekeringen wordt de motorrijtuigenverzekering veruit het vaakst geplaagd door fraudeurs. Meestal gaat het niet om georganiseerde criminaliteit of notoire oplichters, maar om gelegenheidsfraude door ‘normale’ mensen die ineens een kans zien om (ten onrechte) financieel voordeel te pakken. Verzekeringsfraude kan veelvuldige en verregaande consequenties hebben voor de fraudeur in kwestie.

Van verzekeringsfraude is overigens géén sprake bij vergissingen of misverstanden; er moet daadwerkelijk opzet, misleiding en/of bedrog in het spel zijn, met als doel zelfverrijking. De verzekeraar is dan ook verplicht om nauwgezet onderzoek te verrichten om zodoende vaststaande frauduleuze handelingen aantoonbaar te maken: opzet tot misleiding van de verzekeraar.

De feiten moeten ondubbelzinnig op verzekeringsfraude wijzen, waarbij géén andere plausibele uitleg mogelijk is.

Bronvermelding:

Offerte De Vereende met 100% acceptatie

Vraag vrijblijvend een offerte bij probleemverzekeraar De Vereende op!

  Jouw geslacht:

  Betalingstermijnen:

  Beschik je over een geldig rijbewijs?

  Ben jij kentekenhouder?