Wat is een schade?

wat is een schade

Wat is een schade? De vraag lijkt simpel, maar dat is ‘ie niet per se. En zeker niet in elke situatie. In verzekeringstechnisch opzicht is namelijk niet alles dat beschadigd is geraakt een schade die op een verzekering kan worden verhaald.

In dit artikel leggen we uit welk soort schades verzekerbaar en/of verzekerd zijn op iemands autoverzekering…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Dekking bepaalt verhaalbaarheid van schades

Allereerst moet er sprake zijn van een schade die onder verzekeringsdekking valt. Welke schades wel of niet in aanmerking komen voor vergoeding door een autoverzekeraar is afhankelijk van het exacte autoverzekeringsproduct dat is afgesloten. De cruciale factor hierin is de dekkingsvorm oftewel dekkingsgraad. In Nederland bestaan namelijk drie totaal verschillende dekkingsvarianten qua hoofddekking:

Is een schuldschade niet gedekt onder de door jou afgesloten basisdekking, dan zal jijzelf hiervoor opdraaien. Is een verhaalbare schade niet gedekt, dan kun je de aansprakelijke wederpartij eigenhandig aansprakelijk stellen met als doel het schadebedrag te verhalen.

WA-schade versus cascoschade

Een autoverzekering omvat te allen tijde WA-dekking en dekt dus altijd WA-schades. Dit zijn schades die met jouw auto worden toegebracht aan een ander. Hiermee wordt dus alléén de schade van de gedupeerde wederpartij vergoed. De dekking van het WA-risico is wettelijk verplicht en als zodanig geregeld in de WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Bovenop de WA-dekking kun je desgewenst cascodekking afsluiten. Hiermee worden bepaalde schaderisico’s afgedekt voor wat betreft de eigen auto… Schades door toedoen van externe factoren en mogelijkerwijs zelfs schades die door de bestuurder zélf worden toegebracht. Dekking van cascorisico’s is volledig op vrijwillige basis. Iedereen bepaalt dus zélf of men beperkte of volledige cascodekking afsluit.  

Alléén als je gedekt bent voor cascoschades zijn bepaalde schades aan de eigen auto gedekt. Met een ‘kale’ WA-verzekering is jouw eigen auto dus NIET verzekerd tegen enige vorm van schade.

Soorten schades qua schuld en verhaalbaarheid

Een schade hoeft niet per se te zijn veroorzaakt door een toerekenbare partij. Zo kan schade het gevolg zijn van o.a. weerselementen, vallende vegetatie, wilde dieren of overmacht. Daarnaast kan er sprake zijn van een onbekende menselijke dader: een anonieme autodief, inbreker, vandaal, joyrider of iemand die is doorgereden na botsing.

De meeste schades kunnen echter worden ingedeeld navenant de gedupeerde c.q. benadeelde partij en/of toerekenbare c.q. aansprakelijke partij. Hierbij een opsomming  

  • Schade toegebracht aan anderen door jouw schuld: Dit valt onder jouw wettelijk verplichte WA-autoverzekering. Indien jouw autoverzekeraar deze schuldschade uitkeert, heb je terugval in schadevrije jaren!
  • Schade aan jouw voertuig door andermans schuld: Dit kan worden verhaald op de WA-autoverzekering van de tegenpartij. Je hebt dus geen terugval in schadevrije jaren!
  • Schade aan het eigen voertuig zonder aansprakelijk te stellen wederpartij (brand, storm, diefstal, braak, wild e.a.): Veel van dit soort schades zijn gedekt onder Beperkt Casco. Er is geen sprake van terugval indien je zo’n schade claimt op jouw autoverzekering!
  • Schade aan het eigen voertuig door eigen schuld: Hiervoor ben je uitsluitend verzekerd met Volledig Casco (allrisk) dekking. Als je een allriskschade claimt, heb je sowieso te kampen met terugval.
  • Schade door anoniem motorrijtuig: In bepaalde situaties kan een dergelijke schade worden verhaald op het Waarborgfonds Motorverkeer. In dat geval is er nooit sprake van terugval in schadevrije jaren.

De belangrijkste onderscheiden qua schades zijn die tussen gedekte schades enerzijds en ongedekte schades anderzijds; WA-schades enerzijds en cascoschades anderzijds; schuldschades enerzijds en verhaalschades anderzijds; terugvalschades enerzijds en terugvalvrije schades anderzijds.

Materiële en immateriële schades

De vaakst gebruikte definitie van schade is: “nadelig gevolg van een gebeurtenis”. Een nadelig gevolg van een dergelijke gebeurtenis kan materieel of immaterieel van aard zijn:

  • Dus schade aan bezittingen (blikschade aan voertuigen, beschadigde kleding, getroffen wegmeubilair e.a.)…
  • Maar ook aan personen (letselschade).
  • Daarnaast kan letsel fysiek van aard zijn (inwendige of uitwendige beschadigingen van het lichaam)…
  • Maar ook psychisch en/of emotioneel (pijn, verdriet, shock, onzekerheid, verminderde affectie of levenslust e.a.).

Verkeersschades: vaststellen, claimen & vergoeden

Het is niet altijd even duidelijk of er überhaupt sprake is van daadwerkelijk geleden schade. Voor verzekeringswerk moet er namelijk sprake zijn van een feitelijke beschadiging. Zo is iets dat vies is geworden niet per se beschadigd zolang het kan worden schoongemaakt. De grenzen hieromtrent zijn niet altijd even concreet, en niet elke verzekeraar hanteert dezelfde afbakeningen.

De ernst van krassen, schrammen, verkleuringen, deukjes en putjes loop bijvoorbeeld uiteen van nauwelijks waarneembaar tot extreem ingrijpend. Als het aankomt op fysiek en emotioneel letsel zijn de initiële vaststelling van de schade en de berekening van het bijbehorende schadebedrag nog vele malen complexer. Bovendien moet er sprake zijn van dekking voor een kans op verhaalbaarheid!

Onderaan de streep bestaat iemands schade uit het verschil tussen diens financiële positie vóór de aanrijding en diens financiële positie ná de aanrijding, uitgedrukt in een specifiek geldbedrag. Zolang het blijft bij herstelkosten van een autogarage is de rekensom vrij simplistisch. Zodra er economisch totaalverlies van voertuigen of letselschadeslachtoffers om de hoek komen kijken, wordt het een ander verhaal. (bron)

Wat is een schade? Tot slot…

Helaas is het autoverzekeringswezen weinig transparant. Want hoe goed een bepaalde autoverzekering daadwerkelijk is, blijkt pas bij schade. Immers merk je dan pas hoe goed jij wordt bijgestaan voor aansprakelijkstelling, schadeverhaal, schadeverweer en/of schadeloosstelling. Pas dan weet je hoe moeilijk of makkelijk het is om schade te claimen…

Pas dan weet je of schades snel in behandeling worden genomen, worden afgewikkeld en worden uitgekeerd. Pas dan weet je hoe coulant een bepaald verzekeraar is (aansprakelijkheid aanvaarden versus afwijzen) . Pas dan weet je of een verzekeraar überhaupt bereikbaar of benaderbaar is. Pas dan merk je aan den lijve welke gevolgen een schade heeft voor jouw toekomstige premie. Pas dan komen terugvalberekeningen, eigen risico’s, schade-experts, eigenaardige polisvoorwaarden en/of eventuele uitsluitingsclausules om de hoek kijken.

Wil jij een autoverzekering die niet alleen goedkoop is in de premie, maar óók zo goed mogelijk in jouw voordeel handelt indien je een keertje schade oploopt? Vul dan hieronder het kenteken van jouw auto in om talloze deugdelijke autoverzekeraars met elkaar te vergelijken!

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!