Veelgestelde vragen (FAQ) Schade

Hieronder vind je de vaakst gestelde vragen over schades: blikschades, letselschades, schuldschades, verhaalschades, eenzijdig, meerzijdig, met bekende én anonieme veroorzaker…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Welke schades worden gedekt door mijn autoverzekering?

Welke schades worden gedekt door jouw autoverzekering, is volkomen afhankelijk van welke dekking je hebt afgesloten. Er zijn drie verschillende varianten als het aankomt op de dekking van een autoverzekering. De drie onderscheidende dekkingsvormen qua hoofddekking zijn als volgt:

1. Wettelijke Aansprakelijkheid (WA): Dekt schade die jij met jouw auto toebrengt aan derden.
2. WA + Beperkt Casco (Wa Plus): Dekt schade aan derden (WA) en geeft dekking voor schade door o.a. brand, diefstal, inbraak, ruitschade en stormschade.
3. WA + Volledig Casco (allrisk): Dekt schade aan derden (WA), kent dezelfde dekking als beperkt casco en daarbovenop schade door botsen, slippen en van de weg raken. Ook als schade door jouw eigen schuld is ontstaan.

Moet ik een schade altijd melden?

Ja, als je een schade rijdt, moet je deze altijd melden. Niet alleen tweezijdige schades waarbij je letselschade of blikschade veroorzaakt aan een tegenpartij… Maar óók als je bijvoorbeeld tegen een gevel, lantaarnpaal of vangrail aanrijdt en zodoende zaakschade veroorzaakt aan andermans bezittingen.

Hoe dan ook moet een schade altijd worden gemeld, aangezien je verplicht bent mee te werken aan de afhandeling ervan. Het melden kan via jouw tussenpersoon of rechtstreeks bij de verzekeraar. Uiteindelijk zal de schademelding altijd bij jouw verzekeraar terechtkomen. Beide zijden van het schadeformulier moeten worden ingevuld en ondertekend.

Hoe kan in een schade melden bij mijn autoverzekeraar?

Ben je betrokken geweest bij een verkeersschade (eigen schade, andermans schade, schuldschade, verhaalschade, blikschade, letselschade, zaakschade, gevolgschade e.a.)? Dan zal jouw verzekeraar vrijwel altijd vragen naar een aan beide zijden volledig ingevuld en ondertekend papieren aanrijdingsformulier (ook wel bekend als Europees Schadeformulier).

Tweezijdige schade: samen voorkant invullen… Zijn er twee partijen betrokken bij een schade? Dan spreekt men ook wel van ‘tweezijdige schade’. In dat geval moet je de voorkant van het schadeformulier met zijn tweeën invullen. Een schadeformulier is een zogenaamd doordrukvel oftewel doordrukset, dus na het invullen heb je twee ingevulde voorkanten. Elk van beide partijen neemt er één mee en vult zélf de achterkant in. Kun je het niet eens worden met de tegenpartij over de toedracht en ontstaanssituatie? Dan wissel je onderling persoonsgegevens en verzekeringsgegevens uit en vul je allebei je eigen schadeformulier in.

Meerzijdige schade: meerdere formulieren… Is er sprake van een meerzijdig verkeersongeval? Dan vul je een apart schadeformulier in met álle betrokken partijen. Bij een kettingbotsing moet je dus zowel met je voorganger als met je achterligger een Europees aanrijdingsformulier invullen.

Wanneer géén Europees schadeformulier invullen? Alleen bij extreem ongecompliceerde schades en bij bepaalde autoschades waarbij jijzelf niet aanwezig was, hoef je géén aanrijdingsformulier in te vullen. Hierbij valt te denken aan ruitschade, inbraakschade en stormschade.
Ben je er niet geheel zeker van of jouw autoverzekeraar een schadeformulier noodzakelijk acht? Vraag het voor de zekerheid even na bij de betreffende schadebehandelaar.

Alvast telefonisch melden… Om een schade sneller te regelen, is het verstandig deze ook alvast telefonisch te melden. Er kan dan direct worden bepaald of jouw verzekering überhaupt dekking biedt voor de betreffende schade. Tevens kan alvast een aantal voorbereidende acties worden ondernomen zoals het inschakelen van een expert of melding richting jouw eventuele aanvullende rechtsbijstandverzekering.

Het is te allen tijde verstandig een kopie van het schade-aanrijdingsformulier te maken en af te geven. Zodoende kun je originele stukken zélf houden en kunnen ze niet kwijtraken. Ook kun je een scan of foto van het formulier naar je tussenpersoon of verzekeraar zenden. Afhankelijk van de betreffende verzekeraar kun je het duplicaat van het formulier versturen per briefpost, e-mail en/of WhatsApp.

Binnen welke termijn moet ik een schade melden?

Heb je schade gereden? Dan moet deze schade zo snel mogelijk worden gemeld bij jouw autoverzekeraar! De meeste verzekeraars hebben in hun polisvoorwaarden vastgelegd dat ze in elk geval binnen 3 dagen ná de aanrijding of het ongeval op de hoogte dienen te worden gebracht. Daarnaast geldt: Hoe eerder een schade wordt gemeld, des te sneller de schade geregeld kan worden. Herstel van autoschades en uitbetaling van schadeclaims verloopt dan dus véél sneller.

Officiële meldtermijn… Overigens hanteren veel autoverzekeraars geen officiële termijn waarbinnen je een schade uiterlijk moet hebben gemeld. In de polisvoorwaarden worden dan termen gebruikt als “zo spoedig mogelijk”. Wacht je dusdanig lang met het melden van een schade dat er zou kunnen worden gesproken van nalatigheid? Dan kan het zijn dat de verzekeraar weigert tot uitkering te komen. Natuurlijk is dit afhankelijk van de exacte omstandigheden en beweegredenen die tot de betreffende situatie hebben geleid.

Het punt is dat je door geen enkele verzekeraar serieus zal worden genomen als je een schade meldt die anderhalf jaar geleden is ontstaan.

Hoe kan ik iemand aansprakelijk stellen voor schade?

Heeft iemand anders schade toegebracht aan jou, jouw auto of jouw bezittingen? Dan kun je diegene daarvoor aansprakelijk stellen. Hierbij is een ongeschreven regel van kracht, namelijk: Wie eist, bewijst! Aansprakelijkheid aan de zijde van de tegenpartij, dient dan ook voldoende aannemelijk te worden gemaakt door jou als eiser.

Bewijsmiddelen… Je kunt jouw eis oftewel claim aannemelijk maken door bewijs aan te dragen. Er zijn diverse bewijsmiddelen, waaronder foto’s, video’s, ooggetuigen (ook medepassagiers mogen getuigen), sporen en een door beide partijen ingevuld schade-aanrijdingsformulier. Op de pagina ‘tips schade verhalen op tegenpartij‘ kun je lezen hoe je eigenhandig schades verhaalt op een aansprakelijke tegenpartij. Zie desgewenst ook dit artikel:

Aansprakelijkstelling: verzekering tegenpartij aansprakelijk stellen
 
Het verhalen van zogenaamde verhaalschades op een schuldige wederpartij begint altijd met het versturen van een officiële brief richting de verzekeraar van deze wederpartij: de zogenoemde ‘aansprakelijkstelling’.

Hoe een Europees Schadeformulier ofwel Aanrijdingsformulier invullen?

Op de pagina ‘tips invullen schadeformulier‘ vind je een handig stramien dat exact duidelijk maakt hoe je de voorkant en achterkant van een Europees Schadeformulier invult. De betreffende informatie maakt het invulproces sneller en gemakkelijker.

Het is belangrijk de voor- én achterzijde van het Europees schadeformulier of schade-aanrijdingsformulier (SAF) zo volledig mogelijk in te vullen. De voorzijde bevat voornamelijk feitelijke persoonsgegevens en verzekeringsgegevens. De achterzijde gaat vooral over hoe jij de zaken ziet qua situatie, aanleiding en schuldvraag.

Waar moet ik mijn schadeformulier naartoe sturen?

Als je jouw verzekering hebt afgesloten via GoedkopeAutoverzekering.nl, dan kan je het aanrijdingsformulier naar ons e-mailen, faxen of opsturen via briefpost. Wij zorgen ervoor dat de schademelding bij jouw verzekeraar terechtkomt. Bovendien zullen we snel contact met je opnemen over de verdere gang van zaken.

Rechtstreeks… Overigens kan het ook zo zijn dat jouw autoverzekering rechtstreeks bij de verzekeraar loopt. Deze zal de schade dan direct met jou regelen. Stuur de schademelding in dat geval rechtstreeks naar jouw verzekeringsmaatschappij.

We adviseren je om de schademelding ook alvast telefonisch door te geven. Zodoende kan er alvast voorbereidend werk worden verzet om de schade-afhandeling zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen.

Waar kan ik schade zonder (bekende) dader verhalen?

Schade zonder dader of door toedoen van een anonieme dader kan in bepaalde gevallen worden verhaald op het Waarborgfonds Motorverkeer. Om succesvol een schade te claimen op dit waarborgfonds dient de schadeclaim aan een aantal voorwaarden te voldoen:

– Het moet duidelijk zijn dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig.
– Er dient direct aangifte bij de politie te zijn gedaan.
– Je hebt er alles aan gedaan om de identiteit van de dader te achterhalen. Bijvoorbeeld rondvragen in de buurt, een oproep in de plaatselijke krant en/of op het prikbord in de supermarkt, et cetera.
– Er zijn ten minste 2 getuigen die kunnen verklaren dat je de auto onbeschadigd hebt geparkeerd en deze later beschadigd aantrof, terwijl er in de tussentijd niet mee is gereden.

Je kan –mits je aan bovenstaande eisen voldoet– proberen een schade te claimen bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Wat moet ik doen als ik zelf aansprakelijk ben voor schade?

Is er schade ontstaan waarvoor je zélf aansprakelijk bent en/of wordt gesteld? Dan dien je deze zo snel mogelijk bij jouw verzekeraar of tussenpersoon te melden. Dit geldt overigens ook voor schades aan wegmeubilair. Dus zaakschades aan lantaarnpalen, vangrails en dergelijke.

Heb je schade toegebracht aan een gedupeerde wederpartij? Dan vul je samen met diegene de voorkant van een Europees schadeformulier in. Aan de hand van dit schadeformulier zal jouw verzekeraar bepalen of je daadwerkelijk aansprakelijk bent. Vervolgens zal jouw verzekeraar rechtstreeks met de verzekeraar van de tegenpartij corresponderen om de schade af te wikkelen óf om (vermeende) aansprakelijkheid af te wijzen.

Schade aan eigen auto door eigen schuld… Een volledig casco oftewel allrisk autoverzekering verzekert schade aan jouw eigen auto, óók als je deze zelf hebt veroorzaakt. Meld een schade daarom altijd op jouw verzekering, want soms wordt er meer gedekt dan je doorhebt.

Waar kan ik zien hoeveel eigen risico ik heb bij schade?

Het eigen risico is het bedrag dat je zélf bijdraagt aan schadeherstel alvorens jouw autoverzekering zich inmengt. Op jouw polis staat precies vermeld hoeveel het eigen risico bedraagt. In de polisvoorwaarden staat eventueel nog vermeld in welke gevallen er een extra eigen risico van toepassing is. Dit kan bijvoorbeeld een rol spelen bij een schade die is veroorzaakt door een bestuurder onder de 24.

Gemiddeld eigen risico: 150 tot 250 euro… Sowieso verschillen de hoogtes van eigen risico’s per autoverzekeraar. Vaak kun je je eigen risico tijdens het afsluiten van een autoverzekering naar boven of naar beneden bijstellen. Hoe hoger het eigen risico, des te lager de premie. Hoe lager het eigen risico, des te hoger de premie. Het is aan jouzelf om te bepalen hoeveel risico je wilt nemen en hoeveel risico je wilt indekken. Hoe hoog jouw eigen risico is, staat in elk geval vermeld op jouw autoverzekeringspolis. Doorgaans gaat het om bedragen tussen de 100 en 200 euro per schadegeval. Een eigen risico van 150 euro is het meest gebruikelijk.

Het verschil tussen 100 en 250 euro is aanzienlijk. Vergelijk autoverzekeringen daarom niet alleen op premiehoogte, maar óók op polisvoorwaarden; en dan met name eigen risico’s!

Geldt er een eigen risico voor WA-schades?

Nee, voor WA-schades geldt standaard géén eigen risico. Wel kan het zo zijn dat een verzekeraar besluit iemand uitsluitend te accepteren mét een exceptioneel eigen risico voor WA-schades. Dit is veeleer uitzondering dan regel, maar het komt weleens voor. Men doet dit dan op basis van het door jou ingevulde aanvraagformulier. Bijvoorbeeld als daaruit blijkt dat je te kampen hebt met een uitermate gecompliceerd schadeverleden.

Eigen risico op WA-schade is dus een bijzonder oftewel uitzonderlijk fenomeen. Mocht dit een harde voorwaarde zijn van een verzekeraar, dan wordt je daar logischerwijs éérst over geïnformeerd. Het is dan aan jou of je er wel of niet mee instemt.

Extra eigen risico op WA-schades voor vreemde & jeugdige bestuurders… Een eigen risico op een WA-verzekering komt dus zéér zelden voor. Althans, als het aankomt op schades die worden veroorzaakt door de hoofdbestuurder of een bijgeschreven regelmatig bestuurder. Je ziet namelijk wél steeds vaker dat er een ‘eigen WA-risico’ geldt als bij het ontstaan van een WA-schade blijkt dat de auto werd bestuurd door iemand anders dan een op de polis vernoemde persoon. Sommige verzekeraars hanteren dus wél een standaard eigen risico voor WA-schades als ze worden veroorzaakt door ‘vreemde bestuurders’ of ‘jeugdige bestuurders’.

Als jeugdige bestuurders (deels) worden uitgesloten van dekking spreekt men ook wel van ‘jeugdig eigen risico’ of ‘jeugdige uitsluiting’. In polissen wordt het ook wel beschreven als ‘extra eigen risico voor jeugdige bestuurders‘. Dit geldt overigens dés te meer voor cascoschades.

Kan ik vrijwillig kiezen voor een verhoogd eigen risico?

Ja, bij bepaalde verzekeraars is het mogelijk om vrijwillig voor een verhoogd eigen risico te kiezen. Je krijgt dan extra korting op de premie. Maar let op! Bij schade betaal je dan meer uit eigen zak alvorens de verzekeraar inlegt. In de premievergelijking kun je aangeven welk eigen risico je wenst. De getoonde premies zijn dan inclusief korting vanwege het gekozen extra eigen risico.

Verschillen qua eigen risico’s… Het exacte bedrag qua vrijwillig eigen risico kan per aanbieder verschillen. We tonen het eigen risico dat het dichtst bij jouw keuze in de buurt komt. Als een verzekeraar geen mogelijkheid kent om voor een verhoogd eigen risico te kiezen, wordt het standaard eigen risico in de vergelijking getoond.

Hoe kan ik een schade voor eigen rekening nemen?

Als je een schuldschade claimt op jouw autoverzekering val je normaliter terug qua schadevrije jaren en no-claimkorting. Het directe gevolg daarvan is dat je autoverzekeringspremie duurder wordt. Althans, zolang je niet extreem veel schadevrije jaren hebt opgebouwd….

Wanneer schade voor eigen rekening nemen? Als je schuldschade claimt, verlies je vijf schadevrije jaren. Zolang je niet extreem veel schadevrije jaren hebt opgebouwd, zal dit ervoor zorgen dat je autopremie ineens beduidend duurder wordt. Afhankelijk van het schadebedrag kán het dus voordelig zijn om een gedekte schade  tóch zelf te betalen. Jouw autoverzekeraar zal je hier doorgaans in adviseren.

Kom je er achteraf pas achter dat je premie ineens véél duurder is geworden door terugval in schadevrije jaren? Zelfs nadat jouw verzekeraar een geclaimde schade heeft afgehandeld, heb je de mogelijkheid deze schade alsnog voor eigen rekening te nemen. Zie desgewenst dit artikel voor gedetailleerde uitleg hieromtrent:

Autoschade: zelf betalen óf claimen op de autoverzekering?
 
De termijn waarbinnen je een schade met terugwerkende kracht voor eigen rekening kan nemen, verschilt per verzekeraar. Meestal is dat tussen een half jaar en een jaar ná de schade-uitkering. Door het voor eigen rekening nemen van een schade, behoud je jouw no-claimkorting en daarmee jouw lagere autopremie.

Wat moet ik doen bij ruitschade?

Zodra je een sterretje in je ruit hebt, kun je deze het best zo snel mogelijk laten repareren. Voordat je naar een glashersteller gaat, is het echter wel raadzaam om bij je tussenpersoon of verzekeraar na te vragen of je verzekerd bent tegen ruitschade…

Betaalt mijn autoverzekeraar mijn ruitschade? Als je alleen WA-dekking hebt, zal de verzekeraar de schade helaas niet vergoeden. Als je WA beperkt casco of WA volledig casco verzekerd bent, dan ben je wél verzekerd voor ruitschade. Het verschilt per maatschappij of men de volledige kosten van ruitreparatie of ruitvervanging vergoedt.
Waar kan ik het best mijn autoruit laten repareren?

Verzekeraars werken veelal met aangesloten herstelbedrijven. Bij de meeste maatschappijen is het repareren van een ruit gratis bij een aangesloten herstelbedrijf. Bij het vervangen van een ruit kan het zijn dat je een eigen risico hebt. Bij een aangesloten herstelbedrijf heb je vaak minder eigen risico dan bij een bedrijf dat geen aansluiting heeft bij je verzekeraar. Informeer dus eerst bij je tussenpersoon of verzekeraar voordat je naar een herstelgarage gaat.

Een aangesloten hersteller zend de rekening rechtstreeks door naar de verzekeraar zodat je niets hoeft voor te schieten. De hersteller zal je wel een rekening meegeven voor het eigen risico dat je moet betalen.

Is er terugval door het claimen van ruitschade? Door het claimen van een ruitschade heb je geen terugval in schadevrije jaren. Het kan wel zo zijn dat als je de ruitschade bij een niet-aangesloten herstelbedrijf laat repareren, dat dit negatieve gevolgen heeft. Meer over ruitschade, ruitherstel en ruitvervanging kun je desgewenst teruglezen in dit artikel:

Ruitschade: ruitherstel & ruitvervanging via de autoverzekering
 
Het is niet verstandig om met ruitschade door te rijden. Voor de APK kan een ruitschade een probleem opleveren omdat een ruitschade je zicht kan verminderen. Ook kan de politie je een boete geven indien de ruitschade je zicht belemmert.

Valt schade door aanhanger of caravan onder de autodekking?

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) biedt dekking van schades die worden veroorzaakt met een aan het trekkend voertuig gekoppelde aanhanger of caravan.

Schade veroorzaakt met aanhanger of caravan valt dus onder dekking!
Dus JA: Schade die jij met jouw verzekerde auto veroorzaakt aan derden wordt gedekt onder jouw autoverzekering. Het gaat dus om schades die worden aangebracht aan derden door toedoen van aanhangers en caravans.

Let wel: schade aan de aanhanger of caravan zélf is NIET gedekt. Daarvoor moet je namelijk een aparte aanhangerverzekering of caravanverzekering afsluiten.