Hoe zit de Nederlandse autoverzekeringsmarkt in elkaar?

tussenpersoon die namens volmacht van verzekeraar handelt

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Binnen het autoverzekeringswezen worden termen gebruikt als: verzekeringsmaatschappij oftewel ‘verzekeraar’, herverzekeraar, assurantiemakelaar, volmachtbedrijf, gevolmachtigd verzekeringsagent, verzekeringsadviseur, assuradeur, assurantiekantoor, tussenpersoon, verzekeringnemer en verzekerde.

Als je niet of nauwelijks thuis bent in autoverzekeringen kan het lastig zijn om de verschillende spelers op de autoverzekeringsmarkt van elkaar te onderscheiden en op waarde te schatten. Zo weet niet iedereen met een autoverzekering wát elk van deze partijen doet en wannéér je ze nodig kunt hebben.

Hieronder lees je wát elk van deze belanghebbenden doet, hoe men onderling zaken doet, en in wélke situaties hun diensten voor jou en jouw autoverzekering van toepassing zijn…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

1. Verzekeringsmaatschappij

Verzekeringsmaatschappijen, verzekeringsgroepen of kortweg ‘verzekeraars’ zijn bedrijven die tegen eigen rekening en risico verzekeringen aanbieden. Aanbieders van schadeverzekeringen worden ook wel schadeverzekeraars genoemd; aanbieders van specifiek autoverzekeringen staan ook wel bekend als autoverzekeraars.

Onderaan de streep is een verzekeringsmaatschappij een commerciële onderneming die zich tegen een bepaalde financiële vergoeding (de ‘premie’) verbindt tot het doen van één of meerdere uitbetalingen (de ‘schadevergoeding’) aan een andere partij (de ‘verzekeringnemer’) indien zich een bepaald effect of bepaalde situatie (de ‘risicogebeurtenis’) voordoet.

Verzekeringsmaatschappijen beschikken over acceptatieafdelingen waar acceptanten werkzaam zijn. Een acceptant beoordeelt jouw autoverzekeringsaanvraag, brengt eventueel een offerte uit en verstrekt sóms ook de polis na de acceptatieprocedure. Verzekeraars en volmachten accepteren zélf; assurantiepersonen kunnen slechts bemiddelen.

Bekende (vooralsnog of voorheen) in Nederland opererende verzekeringsmaatschappijen zijn o.a. Achmea, Aegon, Allianz, CZ, Delta Lloyd, Fortis, ING, Menzis, NN Group, SNS Reaal en VGZ.

2. Herverzekeraar

Verzekeraars zijn risicodragers. Het is gebruikelijk dat verzekeraars een deel van (de financiële gevolgen van) het risico dat zij op zich nemen afwentelen op ándere verzekeraars. Dit doet men door extreme risico’s (overheden, olieplatforms, vrachtschepen, luchthavens, natuurrampen e.a.) te herverzekeren op de internationale herverzekeringsmarkt. Herverzekeren zorgt niet alleen voor een betere risicospreiding, maar ook voor een grotere tekencapaciteit. (bron)

Herverzekeraars bieden bescherming tegen extreem ingrijpende risico’s, dus zijn niet of nauwelijks van toepassing op autoverzekeringen. Voor jou als autoverzekeringnemer is het fenomeen van herverzekeren dan ook niet direct relevant.

3. Verzekeringsmerken & verzekeringslabels

‘Labels’ of ‘merken’ zijn veelal dochterondernemingen van grote internationale moederbedrijven. Zo zijn er kolossale verzekeringsconcerns met meerdere verzekeringsmaatschappijen onder zich die als ‘verzekeringsmerk’ of ‘verzekeringslabel’ worden gevoerd. In het streven naar schaalvergroting vinden steeds vaker fusies van maatschappijen plaats. En ogenschijnlijk nieuwe toetreders zijn maar al te vaak innovatieve nieuwe labels van bestaande conservatieve partijen.

Zo omvat verzekeringsconcern Achmea o.a. dochterverzekeraars Avéro, Centraal Beheer, FBTO, Interpolis, OZF en Zilveren Kruis. En (huidige of voormalige) merken en labels als Agis, De Friesland, DVS, Eureko Sigorta, EuroCross Assistance, GoedGenoeg, Hagelunie, Homies, IK!, InShared, InterAmerican, Kiemer, LeefStijl, Nedasco, One Underwriting, Onlia, Pim Mulier Organisatie, Pro Life, StaalBankiers, Syntrus, TakeCareNow, Turien & Co, VastGoed, WoonFonds, YouCare, ZieZo en ZorgActief. Dit slechts ter illustratie.

Sommige verzekeringsmaatschappijen zijn ‘direct writers’ die rechtstreeks zaken doen met particuliere en/of zakelijke verzekeringnemers via telefoon, e-mail en/of online vergelijkingsmodules. De meesten bieden hun producten echter aan via volmachten en/of tussenpersonen…

4. Gevolmachtigd verzekeringsagent of verzekeringskantoor

Een volmacht of ondervolmacht is een verklaring waaruit blijkt dat iemand de bevoegdheid heeft om namens een ándere partij een bepaalde rechtshandeling te vervullen. In relatie tot autoverzekeringen gaat het om volmachtagenten of volmachtkantoren aan wie één of meerdere verzekeringsmaatschappijen een volmacht hebben verleend om namens hen verzekeringsovereenkomsten aan te gaan. Simpel gezegd, wordt door vrijwel alle Nederlandse maatschappijen héél veel primair verzekeringswerk uitbesteed aan zulke zelfstandige volmachtassuradeurs. (bron + bron)

De volmachtkrijger of volmachthouder mag dankzij de volmachtiging volledig zelfstandig autoverzekeringen aanbieden en afsluiten. Men treedt op namens de verzekeraar, maar zónder tussenkomst van de betreffende maatschappij. Men dient als schakel tussen verzekeraar enerzijds en adviseur anderzijds. De gevolmachtigde neemt bijna alle werkzaamheden over: Autoverzekeringen offreren, accepteren en muteren… Aanvragen behandelen en verwerken… Polissen tekenen, afgeven, administreren en beheren… Schades opnemen, afwikkelen en vergoeden… Premies incasseren… Vaak fungeert een volmacht dus óók als serviceprovider.

Volgens het verzekeringsrecht werken gevolmachtigde verzekeringsagenten en verzekeringskantoren voor rekening én risico van de maatschappij. In de praktijk verricht een gevolmachtigd verzekeringsagent dezelfde werkzaamheden als een maatschappij, maar hij/zij is zélf GEEN risicodrager. De volmachtgever verstrekt of verleent een volmacht, maar blijft te allen tijde het financiële risico dragen. Een gevolmachtigd agent kan een zelfstandige firma zijn, maar dat hoeft niet per se. Wel moet men in bezit zijn van een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De contacten tussen gevolmachtigd agenten enerzijds en consumenten —die een autoverzekering zoeken— anderzijds vindt in de regel indirect plaats: via tussenkomst van een bemiddelaar oftewel tussenpersoon.

Voordelen volmacht…

Een gevolmachtigde handelt onder bepaalde vastgelegde afspraken en voorwaarden uit náám van een x-aantal maatschappijen. Het gaat om professionele financiële dienstverleners met AFM-vergunning die deze verzekeraars vertegenwoordigen en rechtstreeks namens deze verzekeraars optreden.

Doorgaans bieden gevolmachtigden onder eigen naam hun ‘huismerkproducten’ aan via talloze intermediairs c.q. adviseurs c.q. tussenpersonen. Huismerken zijn maatschappijproducten die onder een eigen merk worden verkocht… Los, of als onderdeel van een verzekeringspakket. Zo kan men zelfs verzekeringen van meerdere verzekeraars in één pakket aanbieden, dus maatwerkproducten mét pakketkorting.

De machtsverhouding verschuift en de rollen zijn steeds vaker omgedraaid… Steeds meer volmachtagenten bedenken zélf autoverzekeringen, waarna men op zoek gaat naar een verzekeringsmaatschappij die het risico wil dragen. Dus de volmacht besteedt zijn zelfbedachte producten uit aan geïnteresseerde verzekeraars.

Als je een autoverzekering afsluit via een gevolmachtigd agent kun je doorgaans rekenen op serviceverlening door één enkele vertrouwde dienstverlener. Flexibel en efficiënt, zónder bureaucratische omwegen. Men is immers gemachtigd verzekeringen te sluiten namens bepaalde verzekeraars, maar hier geenszins toe verplicht. Tekent een gevolmachtigd agent namens meerdere verzekeringsmaatschappijen, dan wordt ieders aandeel afzonderlijk op de autopolis vermeld. (bron + bron)

Als autoverzekeringnemer betaal je overigens niets extra’s voor een volmacht. Omdat gevolmachtigden véél werk uit handen nemen van autoverzekeraars, wordt men door de verzekeraars in kwestie betaald via een apart beloningssysteem. Dit wordt ook wel volmachtvergoeding, volmachtbeloning of tekencommissie genoemd.

Omdat de meeste bedrijven binnen het volmachtsegment gevolmachtigd zijn door acht tot twaalf autoverzekeraars kan er ondanks het volmachtsysteem onafhankelijk en objectief worden geadviseerd over talloze verschillende autoverzekeringen.

5. Assuradeur

Van oudsher zijn ‘assuradeurs’ oftewel ‘assuradeuren’ personen of firma’s die een volmacht hebben gekregen van één of meerdere verzekeringsmaatschappijen. Tegenwoordig wordt met de term ‘assuradeur’ soms ook een verzekeringsadviseur oftewel tussenpersoon bedoeld.

Hoe dan ook loopt een assuradeur zelf géén verzekeringsrisico. Men organiseert capaciteit en handelt schades af, welke bij verschillende risicodragers worden ondergebracht. Per verkochte verzekering ontvangt men een provisiebedrag.

Zie de alinea hierboven voor meer informatie over volmachten en de alinea hieronder voor meer informatie over tussenpersonen.

6. Tussenpersoon

Een tussenpersoon is een WFT-geregistreerd, gediplomeerd, gecertificeerd en vergund verzekeringsadviseur die optreedt namens jou als verzekeringnemer. Tussenpersonen verkopen autoverzekeringen namens autoverzekeraars en/of volmachten. Tussenpersonen staan ook wel bekend als:

  • Assurantietussenpersoon
  • (Financieel) assurantieadviseur
  • Verzekeringsagent
  • Makelaar in assurantiën (bron + bron)
  • Intermediair of bemiddelaar

Een verzekeringstussenpersoon bemiddelt tussen verzekeringsaanvragers enerzijds en verzekeringsaanbieders anderzijds. Deze adviseurs zijn als geen ander op de hoogte van de meest actuele materie omtrent autoverzekeringen.

Zij gaan dan ook op zoek naar de optimale autoverzekeringsoplossing voor élke verzekeringnemer… Dus die verzekeringen offreren die het best passen bij de klant in kwestie en naadloos aansluiten op diens individuele situatie.

Enorm aanbod!

Sommige tussenpersonen bemiddelen slechts namens één aanbieder van autoverzekeringen. Bij GoedkopeAutoverzekering.nl bemiddelen we daarentegen voor een scala aan autoverzekeraars, volmachten, merken en labels. Hierbij valt te denken aan Avéro Achmea, ASR, De Vereende, Klaverblad, RISK en Voogd & Voogd. Kortom: keuze te over!

Gedurende de looptijd van jouw autoverzekering blijven wij jouw aanspreekpunt. Wij zullen je adviseren tijdens het afsluitproces, maar je óók daarna blijven bijstaan bij o.a. schade. Althans, áls het om een autoverzekering gaat waarvoor wij als tussenpersoon optreden en provisie ontvangen. Via onze vergelijkingsmodule kun je namelijk óók autoverzekeringen afsluiten bij ‘direct writers’ die NIET met tussenpersonen werken.

Qua tussenpersonen wordt veelal onderscheid gemaakt tussen verzekeringsagenten enerzijds en verzekeringsmakelaars anderzijds. In dat opzicht is een agent werkzaam voor één verzekeringsmaatschappij… Terwijl een assurantiemakelaar zelfstandig en onafhankelijk optreedt door verzekeringsproducten van meerdere verzekeringsmaatschappijen onderling te vergelijken.

7. Assurantiebeurs

Polissen voor complexe of omvangrijke –veelal bedrijfsmatige en grootzakelijke– risico’s die verzekeraars NIET alléén kunnen of willen dragen, worden in co-assurantie gesloten. Dit gebeurt via de (co-)assurantiebeurs Op een beurspolis zijn dus altijd meerdere verzekeraars betrokken.

Co-assurantie houdt dus in dat twee of meer verzekeraars verzekeringsdekking bieden voor één enkel verzekeringsrisico; het risico wordt dus gedeeld c.q. opgedeeld. In principe wordt dit uitsluitend gedaan als een bepaald risico niet kan worden afgedekt door één enkele verzekeraar. Denk daarbij aan grote internationale risico’s die de capaciteit van één enkele verzekeraar te boven gaan.

Assurantiebeurzen ontstonden in de Gouden Eeuw, toen op centrale plaatsen handel werd gedreven. In het gebied dat later Nederland zou worden, ontstond één assurantiebeurs in Rotterdam en één in Amsterdam. Deze twee concrete ontmoetingsplaatsen (A’dam & R’dam) maakten eeuwenlang de volledige Nederlandse assurantiemarkt uit.

Sinds 2004 zijn beide traditionele verzekeringsbeurzen gesloten. Sindsdien geschiedt de aanbieding en ondertekening van beursverzekeringen hoofdzakelijk via het ‘elektronische Assurantie Beurs Systeem’ (e-ABS).

8. Assurantiemakelaar

Beursverzekeringen worden doorgaans gesloten met behulp van een assurantiemakelaar oftewel beursmakelaar, welke de belangen van de verzekeringnemer behartigt. Assurantiemakelaars worden ingeschakeld voor aanzienlijke en gecompliceerde aansprakelijkheidsrisico’s, maar ook voor grote volumes. De makelaar biedt de polis ‘ter ondertekening’ aan de verzekeraars aan op de assurantiebeurs. Een ‘pool’ van meerdere beursverzekeraars tekent voor een bepaald percentage mee op het risico, totdat het volledige risico is afgedekt.

Medio 2002 is de titel ‘Makelaar in Assurantiën’ niet langer beschermd volgens het verzekeringsrecht. Sindsdien mag iedereen zichzelf verzekeringsmakelaar noemen. Maar wil je daadwerkelijk verzekeringsovereenkomsten sluiten op de assurantiebeurs (dus polissen ter beurze onderbrengen)? Dan moet je door de rechtbank beëdigd zijn als ‘Registermakelaar in Assurantiën’ (RMiA) en als zodanig ingeschreven staan bij de ‘Stichting Assurantie Registratie’ (SAR). Alleen dán mag je als vertegenwoordiger van verzekeringnemers met beursassuradeuren onderhandelen.

Alle verzekeringen die NIET op de beurs tot stand komen, worden provinciale verzekeringen genoemd. En een verzekeringsmaatschappij die zijn afzet niet op de beurs genereert, staat ook wel bekend als ‘provinciaal’. Zij sluiten geen (gedeelde) beurspolissen, maar (individuele) maatschappijpolissen.

Samenstelling autoverzekeringsmarkt: tot slot…

Medio 2019 zijn in Nederland enkele tientallen autoverzekeraars, circa 50 serviceproviders, 350 gevolmachtigden en 8.000 tussenpersonen actief. Daarnaast zijn er marketingpartijen die uitsluitend websites met geautomatiseerde vergelijkingsmodules exploiteren, maar niet kunnen en mogen adviseren. Via internetvergelijkers sluit je als klant volledig zélf je autoverzekering af; zónder advies of bemiddeling. Deze ‘zelfservice’ verloopt veelal via affiliate-kanalen.

Binnen de provinciale markt verzekeren verzekeraars op basis van eigen ‘maatschappijpolissen’, al dan niet via volmachten en/of assurantiepersonen. Een verzekeraar handelt voor eigen risico en rekening. Volmachten, ondervolmachten en ‘assuradeurs’ verdelen de dekking over de verschillende maatschappijen die zij vertegenwoordigen. Alle niet beursmatige risico’s zijn provinciaal van aard.

In geval van ‘direct writing’ wendt de verzekeringnemer zich rechtstreeks tot de verzekeraar, zonder tussenkomst van volmachten of adviseurs. Binnen vertakte verzekeringsconcerns komt het vaak voor dat de ene verzekeraar uitsluitend indirect via assurantietussenpersonen werkt en de andere diens producten juist énkel rechtstreeks aanbiedt. Direct writing, volmachtverlening en afsluiting via een tussenpersoon kun je als drie verschillende provinciale distributiewijzen beschouwen.

Hopelijk is de autoverzekeringsmarkt hiermee een stukje transparanter en inzichtelijker voor je geworden. Je moest eens weten hoe vaak wij –GoedkopeAutoverzekering.nl zijnde– gebeld worden door mensen die in de veronderstelling zijn dat wij Voogd & Voogd, Amlin of RISK zijn. 😛