Privacyverklaring GoedkopeAutoverzekering.nl

GoedkopeAutoverzekering.nl neemt uw privacy uitermate serieus. Wij zullen dan ook met de uiterste zorgvuldigheid omgaan met uw persoonsgegevens en voertuiggegevens.

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Logischerwijs houden wij ons aan deze wetgeving, evenals alle andere wet- en regelgeving hieromtrent. Zo zullen wij:

 • Onze verwerkingsdoeleinden vastleggen in deze privacyverklaring.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van persoonlijke gegevens alwaar dit verplicht is.
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan, en uitsluitend die gegevens die noodzakelijk zijn voor onze bedrijfsdoeleinden.
 • Uw rechten respecteren en behartigen, waaronder het recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens.
 • De benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Contactgegevens GoedkopeAutoverzekering.nl

Voor vragen over privacybeleid, gegevensverwerking, cookies en inzagerecht kunt u een e-mail sturen naar privacy@goedkopeautoverzekering.nl of ons telefonisch contacteren via telefoonnummer 073-5430830.

Hieronder leggen zullen we nader toelichten wat we bij GoedkopeAutoverzekering.nl zoal doen met persoonlijke gegevens die we ontvangen…

1. Verwerking van persoonsgegevens

GoedkopeAutoverzekering.nl verwerkt als assurantietussenpersoon persoonsgegevens om op verantwoorde wijze een verzekeringsbedrijf te kunnen uitoefenen. Als u een verzekering of andere financiële dienst aanvraagt, vragen wij om persoonsgegevens. Zonder deze gegevens kan een dergelijke overeenkomst namelijk niet tot stand komen. Wij gebruiken uw gegevens om de verzekeringsovereenkomst af te sluiten en uit te voeren. Wij gebruiken ze ook om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, om schades te kunnen behandelen en voor communicatiedoeleinden die voortvloeien uit onze zorgplicht.

Gebruik van persoonsgegevens

Voor onze dienstverlening verwerkt GoedkopeAutoverzekering.nl persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar kunnen zijn tot een natuurlijk persoon), waaronder:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen);
 • Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 • Gegevens met betrekking tot BSN-nummer, paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
 • Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
 • Gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
 • Gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden;
 • Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (indien relevant voor aanvraag);
 • Gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten en/of fraudeaspecten (indien relevant voor aanvraag);
 • Gegevens over ingediende claims (claimhistorie).

Wij verwerken dus óók bijzondere persoonsgegevens, waaronder Burgerservicenummers, strafrechtelijke gegevens en bankgegevens.

Verwerkersdoeleinden

GoedkopeAutoverzekering.nl verwerkt de aangeleverde en verzamelde gegevens uitsluitend in het kader van haar bedrijfsvoering. Hierbij gaat het om verschillende bedrijfsdoeleinden, waaronder het maken van productvergelijkingen en het afsluiten van een verzekeringscontracten. Daarnaast vinden wij het belangrijk om u te kunnen blijven informeren over producten en diensten én om u te vragen wat u van onze service vindt. Hierbij een overzicht van verwerkersdoeleinden:

 • Het aanvragen van verzekeringsovereenkomsten voor potentiële en bestaande klanten;
 • Het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten;
 • Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
 • Onderzoek naar klanttevredenheid;
 • Schadebehandeling;
 • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden;
 • Het gebruik van een archiefbestemming;
 • Het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Het versturen van nieuwsbrieven of informatie naar onze relaties.

Deze informatie kan worden opgeslagen op zowel interne als externe systemen, zoals applicaties voor relatiebeheer. Door middel van deze systemen hebben onze medewerkers toegang tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor GoedkopeAutoverzekering.nl de gegevens verwerkt.

Verwerkingsgrondslagen

GoedkopeAutoverzekering.nl baseert haar gegevensverwerkingen op de volgende grondslagen:

 • Uitvoering geven aan een overeenkomst: in het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten verzamelen en gebruiken wij de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
 • Nakoming van een wettelijke verplichting: het verwerken van gegevens kan nodig zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. GoedkopeAutoverzekering.nl is bijvoorbeeld vergunningplichtig onder de WFT.

Contactopname

Indien u contact met ons opneemt, leggen wij dit vast in uw persoonlijke dossier. Contact opnemen, kan via verschillende kanalen, namelijk:

 • Indien u als klant telefonisch contact opneemt met onze klantenservice, zullen wij gemaakte afspraken vastleggen in uw persoonlijke dossier.
 • Schriftelijke vragen die wij ontvangen via brief of e-mail zullen wij te allen tijde beantwoorden.
 • Mocht u contact opnemen via een sociaal medium, dan zullen wij op het desbetreffende platform reageren.

Klanttevredenheid

Tot onze belangrijkste doelen behoort de nastreving van een optimale algehele klanttevredenheid. Om de allerbeste service te kunnen (blijven) verlenen, vragen wij u om ons een beoordeling te geven op een online objectief recensieplatform, genaamd Kiyoh. Wij gebruiken deze informatie uitsluitend voor het meten en tonen van de klanttevredenheid.

Persoonsgegevens van sollicitanten

Indien u solliciteert bij GoedkopeAutoverzekering.nl, zullen wij uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het verwerken van uw sollicitatie. GoedkopeAutoverzekering.nl bewaart gegevens van sollicitanten tot 4 weken na afronding van de betreffende sollicitatieprocedure. Tenzij een sollicitant expliciet toestemming geeft om diens gegevens nog maximaal één jaar te bewaren om eventuele toekomstige relevante vacatures in te vullen.

Hoelang wij uw gegevens bewaren…

GoedkopeAutoverzekering.nl bewaart uw gegevens steeds zolang als nodig is voor de specifieke doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Tevens dient GoedkopeAutoverzekering .nl gegevens te bewaren met het oog op de dossier- en zorgplicht en de bewijspositie en voorts om te voldoen aan wet- en regelgeving. Na afloop van de bewaartermijnen zal GoedkopeAutoverzekering.nl de gegevens verwijderen óf anonimiseren, zodat ze niet langer naar u herleidbaar zijn.

Gegevensverwijdering

Wij behouden ons het recht voor om smadelijke, lasterlijke en onrechtmatige berichten op internet en social media, evenals spam, te verwijderen. Wanneer u besluit te reageren op onze content via social media, dan kunnen wij onderzoek doen naar de afzender. Indien wij in voorkomende gevallen aangifte zouden willen doen, kunnen wij ook voor dat doel onderzoek doen naar de afzender.

Beveiligingsniveau

Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen. We scherpen onze beveiliging continu aan en letten goed op wat er kan misgaan. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, heeft GoedkopeAutoverzekering.nl een procedure voor het op juiste wijze melden daarvan. Medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen.

Juistheid aangeleverde gegevens

Voor het correct uitvoeren van onze dienstverlening vertrouwen wij op de juistheid van de ons bekende gegevens. U dient ons dan ook te informeren over eventuele wijzigingen in uw gegevens.

2. Gegevensverstrekking aan derden

Wij verstrekken (een groot deel van) uw gegevens ook aan andere partijen, zoals verzekeraars, expertisebedrijven, schadebehandelaars, postbedrijven, automatiseerders en bedrijven waaraan wij specifieke taken hebben uitbesteed. Wij doen dit alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taken als assurantietussenpersoon en nemen daarbij maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Verder verstrekken wij uw gegevens niet aan anderen, tenzij wij dit verplicht zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de Belastingdienst, toezichthouders, politie of justitie.

Delen van persoonsgegevens

In bijna alle gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens direct van u. Voor de afhandeling van uw verzoek kunnen deze persoonsgegevens met andere partijen worden gedeeld. Met al deze partijen hebben wij hieromtrent duidelijke afspraken gemaakt. Wij delen gegevens met:

 • Voogd & Voogd: een gevolmachtigde partij die optreedt namens verscheidene verzekeringsmaatschappijen. Zo verzorgt ‘Voogd’ de polis-administratie, premie-incasso en schade-behandeling.
 • Technisch dienstverleners die ons helpen bij de afhandeling van uw verzoek.
 • Partijen die werkzaam zijn in fraudebestrijding.

Overeenkomsten met derden

Met andere partijen aan wie wij voor het aangaan, uitvoeren en beheren van de verzekeringsovereenkomst persoonsgegevens verstrekken, maken wij in verwerkersovereenkomsten afspraken over het gebruik van uw persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid, verwerken wij op uiterst zorgvuldige wijze en uitsluitend indien noodzakelijk voor onze dienstverlening om de belangen van onze relaties zo goed mogelijk en op een verantwoorde wijze te behartigen. Strafrechtelijke gegevens verwerken wij uitsluitend indien dit door een verzekeringsmaatschappij gevraagd wordt en noodzakelijk is voor hierboven genoemde doeleinden.

Sociale media

Op onze website vindt u knoppen terug waarmee pagina’s op sociale netwerken worden gepromoot of gedeeld. Hierbij gaar het om vooraanstaande sociale mediaplatformen als Facebook, Twitter, LinkedIn en WhatsApp. De knoppen worden gerealiseerd middels stukjes code die worden aangeleverd door de bedrijven in kwestie. Via deze knoppen kunnen sociale media bepaalde gegevens verzamelen, maar de betreffende knoppen worden pas actief indien u erop klikt. Raadpleeg regelmatig de privacyverklaringen van deze bedrijven om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.

Privacybeleid externe websites

GoedkopeAutoverzekering.nl kan eveneens links aanbieden naar ándere websites, welke niet door GoedkopeAutoverzekering.nl worden beheerd. Deze websites worden niet door GoedkopeAutoverzekering.nl gecontroleerd en GoedkopeAutoverzekering.nl is niet verantwoordelijk voor het gevoerde privacybeleid of de inhoud van deze externe websites.

3. Cookies

GoedkopeAutoverzekering.nl maakt bij uw bezoek aan onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw browser automatisch opslaat op uw computer. Zo kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek. Voor niet-geanonimiseerde gegevens vragen wij vooraf akkoord.

Met behulp van cookies verzamelen wij informatie over het gebruik van onze diensten. Cookies worden niet gebruikt om personen te herkennen; ze identificeren uitsluitend apparaten (computers, tablets, telefoons e.d.). Ze kunnen echter wel persoonsgebonden informatie bevatten. Door het gebruik van cookies kunnen wij onze diensten blijven verbeteren en aanpassen aan de wensen van onze bezoekers. Meer over cookies leest u terug in ons cookiebeleid.

Google Analytics

Onze website(s) maakt/maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

4. Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken:

 • Het recht op toelichting over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat we ermee doen.
 • Het recht op inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens door GoedkopeAutoverzekering.nl;
 • Het recht om (foutieve/verouderde) gegevens te laten corrigeren, bevriezen en/of verwijderen, zeker wanneer de verwerking van de gegevens niet langer noodzakelijk is;
 • Het recht van bezwaar c.q. verzet tegen het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden;
 • Het recht op verdere verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het intrekken van toestemming
 • Het recht om te worden vergeten.

Voorts kunt u ons óók verzoeken uw gegevens aan een andere partij over te dragen. Sommige van deze rechten zullen uitsluitend onder bepaald omstandigheden kunnen worden uitgeoefend. Als wij niet in staat zijn opvolging te geven aan een verzoek, zullen wij u daarover informeren.

Gebruikmaking inzagerecht

E-mail dan een verzoek naar privacy@goedkopeautoverzekering.nl. Stuurt u dan een kopie van een identiteitsbewijs mee, zodat wij er zeker van zijn dat het verzoek door u is gedaan. Maak in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart, om uw privacy te waarborgen. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, in ieder geval binnen de Wettelijke termijn van vier weken na ontvangst van het verzoek.

Klacht indienen

Vindt u dat GoedkopeAutoverzekering.nl de privacywetgeving niet goed naleeft? Dan vragen wij u contact met ons op te nemen om uw verbeteringssugesties met ons te bespreken. Dit kunt u desgewenst doen via ons klachtenformulier. U kunt ook contact opnemen met de AP: Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl). (bron)

5. Wijzigingen

Wijzigingen in onze privacyverklaring kunnen worden doorgevoerd indien er iets verandert in wet- en regelgeving óf als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Wij behouden ons dan ook te allen tijde het recht voor ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u in elk geval altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Deze privacyverklaring is als laatst bijgewerkt op 30 maart 2020.