Snelle auto verzekeren onder de 24 jaar: kan dat goedkoper?

autoverzekering jongere 24 jaar

Wil jij direct weten wat voor jou –jongere onder de 24 zijnde– de goedkoopste autoverzekering is? Voer op de kentekenplaat hieronder het kenteken van jouw auto in en vind direct de goedkoopste online aanbieder!

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Heb jij hard gewerkt voor jouw snelle, sportieve droomauto? En ben je jonger dan 24 jaar? Dan heb je vast al opgemerkt dat het lastig én duur is om een snel en sportief autotype te verzekeren. Verzekeraars hanteren namelijk strenge richtlijnen wanneer jongeren tussen de 18 en 24 jaar een bovengemiddeld dure, snelle of grote auto proberen te verzekeren. Autoverzekeringen voor jongeren zijn buitensporig duur omdat verzekeraars jongeren als risicogroep beschouwen.

Een jongere heeft nu eenmaal weinig rijervaring. En statistisch gezien zijn ze héél vaak betrokken bij verkeersongevallen…

Kan ik als 18- tot 24-jarige jongere een snelle sportauto verzekeren?

Op de vraag of jongeren onder de 24 snelle auto’s kunnen verzekeren, is het antwoord volmondig JA. Immers kan elke auto worden verzekerd! Helaas zijn de opties voor jongeren enigszins beperkt en de prijskaartjes relatief groot. Bereken hieronder de laagste autoverzekeringspremie voor snelle en sportieve auto’s in eigendom van 18 tot 24-jarigen…

Waarom zijn de autoverzekeringspremies voor jongeren zó hoog?!

Autoverzekeraars baseren hun verzekeringspremies op basis van statistieken. Hoe groter het statistische risico dat een verzekeraar loopt door jouw auto te verzekeren, des te hoger jouw premie zal zijn. En puur statistisch bekeken, lopen jongeren tussen de 18 en 24 jaar oud een véél grotere kans om betrokken te raken bij auto-ongelukken en autoschades dan automobilisten met een hogere leeftijd.

Ter illustratie: tussen 2012 en 2014 was bij maar liefst 22% van alle fatale personenauto-ongevallen een 18- tot 24-jarige bestuurder betrokken… Terwijl deze leeftijdsgroep minder dan 10% van alle rijbewijsbezitters uitmaakt.

Wát maakt jonge automobilisten (< 24 jaar) een risicogroep?

Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan het verhoogde c.q. vergrote ongevalsrisico van jongere bestuurders onder de 24 jaar. (bron) De belangrijkste hiervan zijn als volgt:

  • Menselijke hersenen zijn tot de 25-jarige leeftijd in ontwikkeling en pas daarna volgroeid. De hersenverbindingen (synapsen) die medeverantwoordelijk zijn voor het ‘eerst denken, dan doen’, worden als laatst gevormd.
  • Het ontbreekt jonge automobilisten aan hogere-ordevaardigheden; men kan nog niet optimaal voorspellen hoe verkeerssituaties zich zullen gaan ontwikkelen, op potentiële gevaren anticiperen en verkeersrisico’s inschatten. Bovendien wordt de eigen rijvaardigheid veelvuldig overschat, waardoor rijvaardigheden en rijgedragingen niet goed op elkaar worden afgestemd. (bron)
  • Jongeren rijden vaker in oudere auto’s met minder passieve en actieve veiligheidsvoorzieningen.
  • Een auto dient niet alleen als vervoersmiddel; voor veel jongere bestuurders is het een statusobject dat vrijheid verschaft. Jonge automobilisten die houden van auto’s, autorijden en uitgaan, lopen een bovengemiddeld ongevalsrisico.
  • Met een sportieve auto en ‘sportieve rijstijl’ maakt men indruk op leeftijdsgenoten. Door jonge mannelijke bestuurders met jonge mannelijke passagiers worden opvallend veel ongevallen veroorzaakt. Passagiers van middelbare leeftijd zorgen juist voor een fikse risicodaling.
  • Het hersendeel dat gaat over emotie, motivatie en behoeftebevrediging zorgt er onder invloed van puberteitshormonen voor dat jongvolwassenen eerder geneigd zijn om risico’s te nemen, tegemoet te komen aan groepsdruk en emotionele behoeften (zoals ‘plezier’ en ‘sensatie’) in te willigen.
  • Jongeren ondergaan vaker plotse en omvangrijke verschuivingen in mobiliteitskeuze: van fiets of OV naar auto. Ook is de flexibiliteit qua mobiliteitskeuze doorgaans groot + bovenmatige beïnvloeding hierin door financiën, prioriteit en beleving
  • Het vermogen om de rijtaak naar behoren uit te voeren, kan tijdelijk worden aangetast door alcohol, drugs, vermoeidheid of afleiding. Jonge mannelijke automobilisten rijden vaker onder invloed, worden vaker afgeleid door passagiers en elektronica en rijden méér nachtelijke ritten (bij een natuurlijke geneigdheid in slaap te vallen).

Jongemannen nóg risicovoller in het verkeer!

Jonge beginnende bestuurders zijn het méést oververtegenwoordigd in enkelvoudige ongevallen ofwel ongevallen waarbij géén andere partij betrokken is. Desalniettemin is er óók sprake van een oververtegenwoordiging van jongeren bij botsingen met ándere motorvoertuigen. Naar verhouding véél ongevallen in de nacht, met name weekendnachten.

Hoe dan ook hebben jonge automobilisten een beduidend grotere ongevalskans dan ervarenere automobilisten. Per afgelegde kilometer zijn 18- tot 24-jarige automobilisten 5x zo vaak betrokken bij dodelijke ongevallen als automobilisten tussen de 30- en 59-jarige leeftijd. Jongemannen lopen zelfs een 9x zo groot risico!

En terwijl het algehele ongevalsrisico de afgelopen decennia sterk is gedaald, hebben jonge mannelijke automobilisten hier NIET van geprofiteerd. Begin jaren ‘90 was de kans op een dodelijk ongeval per afgelegde kilometer van jongemannen ongeveer 4x zo hoog als dat van ervaren automobilisten; rond 2014 gold ongeveer een factor tien. 🙁

Voor verzekeraars kleven er dus té veel risico’s aan jonge automobilisten; dés te meer als zij een bovengemiddeld snelle, sportieve, grote of dure auto willen verzekeren. Vandaar de opvallend hoge autoverzekeringspremies voor jongeren! Men probeert zich nog weleens te beroepen op discriminatie, maar aangezien jonge bestuurders gemiddeld méér schades aanrichten, zijn hogere premies en verhoogde eigen risico’s volgens de wet toegestaan.

Welke eisen stelt de verzekeraar aan jou als jonge automobilist?

Omdat autoverzekeraars jongeren onder de 24 jaar als een risicogroep ziet, vallen de autoverzekeringen voor deze groep duur uit. Naast een hoge premie en een hoog eigen risico, worden er vaak ook extra eisen gesteld aan jongeren die een snelle auto willen verzekeren.

Een voorbeeld van zo’n extra eis is dat je aantoonbaar (échte / zuivere) schadevrije jaren moet hebben opgebouwd. Daarnaast kunnen autoverzekeraars eisen dat je bijvoorbeeld minimaal 3 jaar je rijbewijs hebt. Deze eisen zijn overigens niet bij elke verzekeraar hetzelfde.

Het is daarom altijd raadzaam om naar de eisen voor jonge bestuurders te informeren; bij de verzekeraar in kwestie óf bij een tussenpersoon.

Welke eisen stellen verzekeraars aan jouw voertuig?

Om een voertuig te kunnen verzekeren, kijken verzekeraars altijd naar het arbeidsvermogen (uitgedrukt in pk: paardenkracht óf kW: wattage) van een auto. Hoeveel pk/kW je maximaal kunt verzekeren, verschilt per verzekeringsmaatschappij. Over het algemeen kun je als 18- tot 24-jarige bestuurder auto’s tot 100 kW oftewel 136 pk vermogen verzekeren.

Autovermogen: maximaal werkvermogen c.q. arbeidsvermogen

Het aantal kW is niet hetzelfde als de hoeveelheid pk’s van een voertuig. Het aantal kW en pk zeggen beide iets over het vermogen van de auto, maar gemiddeld staat één kilowattuur gelijk aan 1,36 pk. Andersom staat één pk gemiddeld voor 0,73 kW. Heel zwart-wit gezegd, wil het vermogen zeggen: hoe meer pk/kW, des te harder de auto overgaat.

Het gewicht van de auto speelt echter ook een belangrijke rol. Want hoe zwaarder de auto, des te trager deze naar verhouding zal optrekken en versnellen. Om een realistisch beeld van een auto te scheppen, wordt er gekeken naar het relatief vermogen: de verhouding tussen het gewicht en de motorkracht van een voertuig.

Zodoende worden extreem zware auto’s met veel kW/pk niet ten onrechte afgewezen door veel autoverzekeraars. Des te vaker als een dergelijke zware en krachtige auto bestuurd gaat worden door een jeugdige persoon.

Bij welke verzekeraars kun je als jonge bestuurder terecht?

De mogelijkheden voor jongeren onder de 24 jaar die een bovengemiddeld snelle, sportieve of dure auto willen verzekeren, zijn beperkt. Zeker wanneer je een autoverzekering voor een daadwerkelijke sportauto of sportuitvoering wilt afsluiten.

Sommige autoverzekeraars bieden een verhoogde premie aan voor jongeren onder de 24 jaar. Er zijn echter ook verzekeraars die jongeren op voorhand weigeren voor een autoverzekeringspremie. Daarnaast word je online vaak afgewezen als jonge bestuurder met een bovengemiddeld snelle auto. Onze tip is daarom: bellen met GoedkopeAutoverzekering.nl! Soms is er na telefonisch overleg namelijk méér mogelijk dan via het online aanbod.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Heb je (bijna) alle verzekeringsmaatschappijen al geprobeerd, maar wordt je aanvraag nergens geaccepteerd? Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer je een jonge bestuurder bent én in het verleden een schade hebt veroorzaakt. In dat geval kan je je auto waarschijnlijk alléén maar verzekeren bij De Vereende. De Vereende accepteert namelijk iedere autoverzekeringsaanvraag.

Hiertegenover staat wel dat deze autoverzekeringen tot 5x duurder uitvallen dan bij andere verzekeringsmaatschappijen. Bovendien hanteert probleemverzekeraar De Vereende beduidend strengere voorwaarden.

Ben je (bijna) 24 jaar? Dan heb je wellicht geluk!

Hoeveel hoger de autoverzekeringspremie voor jongeren onder de 24 jaar precies is, verschilt zeer sterk per verzekeraar. Er zijn autoverzekeraars die géén aanvullend eigen risico in rekening brengen, maar er zijn er ook die een aanvullend eigen risico van €200 of zelfs €250 hanteren. En let op: bij het afsluiten van een autoverzekering wordt zelden op het eigen risico gelet, maar bij autoschades kan het honderden euro’s verschil uitmaken.

Ben je 23 jaar? Dan zou het zomaar kunnen zijn dat je niet meer onder de term ‘beginnend bestuurder’ valt. Dit komt omdat sommige maatschappijen het jaar waarin je 24 wordt als richtlijn hanteren. Dus stel dat je in december 1994 geboren bent, dan kán het zijn dat je vanaf begin 2018 al niet meer als beginnend bestuurder wordt aangemerkt.

Je valt dan al vanaf je 23e levensjaar niet meer binnen deze risicogroep. En voldoe je niet langer aan het verhoogde risicoprofiel van autoverzekeraars, dan wordt het gemakkelijker én goedkoper om een autoverzekering af te sluiten!

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.