Schade door slecht wegdek; is zulke autoschade verhaalbaar?

schade door slecht wegdek

Lijd jij schade door toedoen van een partij die daarvoor aansprakelijk is? Dan kun je deze partij doorgaans aansprakelijk stellen middels een officiële aansprakelijkstelling. Dit geldt óók indien jouw auto beschadigd raakt door slecht wegdek. Het is immers aan de wegbeheerder om het betreffende wegdek intact en veilig begaanbaar te houden. Echter kleven er wel bepaalde haken en ogen aan schades door toedoen van slecht wegdek…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Wanneer is een wegbeheerder aansprakelijk voor schade?

Een wegbeheerder is natuurlijk niet aansprakelijk voor iedere willekeurige schade die wordt gereden of geleden op een stuk wegdek dat men beheert. Er moet in juridisch opzicht sprake zijn van wettelijke risicoaansprakelijkheid. Wegen en wegmeubilair moeten namelijk aan bepaalde wettelijke eisen voldoen. Is er niet aan deze eisen voldaan? Dan is er sprake van gebrekkigheid. Het is aan jou als eisende partij om dit gebrek aan te tonen.

Er moet sprake zijn van een zekere vorm van achterstallig onderhoud of nalatigheid qua reparaties aan het wegdek. Bovendien moet het slechte of verslechterde wegdek daadwerkelijk ten grondslag liggen aan de opgetreden schade. Er moet dus een causaal of correlatief verband kunnen worden aangetoond tussen de staat van het wegdek enerzijds en de ontstane schade anderzijds. Een voorbeeld van een afwijkende wegsituatie is als volgt:

 • De wegbeheerder heeft een diepe kuil in het wegdek niet tijdig gerepareerd, terwijl weersomstandigheden, verkeersveiligheid en doorstroming dit wél toelieten. Je komt met een wiel in het gat terecht, waardoor jouw auto flink beschadigd raakt.
 • Er ontbreekt al weken een putdeksel, waardoor je met jouw auto vol in een openstaande rioolput of afwateringsput terechtkomt.
 • Er heerst al wekenlang vorst. Na tientallen vorstdagen zijn er flinke plekken losgeraakt uit het wegdek, waardoor steentjes opspatten in jouw autolak. Spoedreparaties van de vorstschade zijn al die tijd uitgebleven.
 • Je rijdt in het stikdonker met jouw auto over een absurd hoge verkeersdrempel. Deze drempel wordt niet aangegeven met bebording of belijning, waardoor je met aardige vaart wordt gelanceerd.
 • Er steekt al weken een stuk kapotgereden vangrail uit dat een kras op de volledige zijkant van jouw auto achterlaat.
 • Er is een lantaarnpaal of verkeersbord omvergewaaid. Dit stuk wegmeubilair is niet tijdig verwijderd of gerepareerd, waardoor jij er onverhoopt tegenaan rijdt.

Let wel: Er zijn strikte voorwaarden verbonden aan een schadeclaim richting een wegbeheerder.

Drietal specifieke eisen

Om jouw autoschade effectief te kunnen verhalen moet je als eiser drie harde feiten kunnen aantonen:

 • De autoschade is ontstaan door een gebrek aan het wegdek.
 • Jijzelf reed voorzichtig en hield rekening met plotselinge/onverwachte situaties.
 • De wegbeheerder kon de schade voorkomen, bijvoorbeeld door tijdig actie te ondernemen.

Het eerste punt kun je hardmaken met foto’s van de afwijkende wegsituatie en de beschadigde auto. Je rijgedrag kun je laten bekrachtigen door een eventuele getuige. Hoe langer een tekortkoming in het wegdek bestaat, des te aannemelijker het is dat de wegbeheerder hier weet van heeft gehad, dus des te sterker jouw positie. Ook hierin kan een getuigenverklaring essentieel zijn.

Tip: raakt jouw auto beschadigd door een gebrekkige weg? Maak foto’s van de situatie zoals je het aantrof.

Toch voor eigen risico?

Overigens hebben wegbeheerders een zorgverplichting, géén garantieverplichting. De beheertaak hoeft zich dan ook niet te uiten in absolute perfectie van het wegdek. Ze vereist enkel de nodige inspanning voor wat betreft wegaanleg, wegonderhoud en wegcontrole met als doel een veilige en comfortabele verkeerssituatie te bewerkstelligen. Rijd je onvoldoende voorzichtig en anticiperend? Dan komt jouw eigen verantwoordelijkheid om de hoek kijken! En deze is minstens zo zwaarwegend als de zorgplicht van een wegbeheerder. Als de schade (deels) jouw eigen schuld blijkt, komt de risicoaansprakelijkheid te vervallen en komt de schade voor jouw eigen rekening. (bron)

Bovendien moet jij je rijgedrag hebben aangepast —of geprobeerd aan te passen— aan de afwijkende wegsituatie. Het moet dus niet zo zijn dat jij met een absolute noodgang door een kuil in het wegdek bent geraasd. Foto’s die je hebt genomen van de betreffende situatie en een rapport van de politie kunnen van pas komen als bewijsmateriaal.

Wegbeheerders kunnen zich overigens proberen te beroepen op overmacht indien men onvoldoende tijd of geld had om de betreffende schade te repareren. Of als men niet op de hoogte was van de slechte conditie van het wegdek. Daartegenover staat dat je van een beheerder een stukje toezicht, controle en handhaving mag verwachten.  

Nog los van de oorzakelijkheid moet de wegbeheerder verwijtbaar zijn voor de schade. Dat een stuk wegdek slecht is, betekent immers niet per se dat de wegbeheerder blaam treft voor de schade.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Officiële aansprakelijkstelling

Als iemand achterop jouw geparkeerde auto rijdt, is direct duidelijk welke partij een verwijtbare fout heeft gemaakt. De achterop rijdende bestuurder heeft immers onzorgvuldig gehandeld; wellicht uit onoplettendheid of nalatigheid. Diegene is dan ook aansprakelijk voor de door jou geleden schade, dus diens WA-verzekering zal het schadebedrag moeten vergoeden. Aansprakelijkstelling en schadeverhaal zijn dan meestal een fluitje van een cent.  

Als jouw auto (of jijzelf) schade lijdt door slecht wegdek is het doorgaans niet 1-2-3 zonneklaar wie daarvoor aansprakelijk is. De aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsverdeling zijn veelal afhankelijk van de exacte verkeerssituatie en situationele omstandigheden. Factoren die een rol kunnen spelen, zijn onder meer: de gesteldheid van de bestuurder, de exacte wegsituatie, de toedracht van de schade, de gehanteerde rijstijl en eventuele overige betrokken partijen.

Indien jij van mening bent dat de wegbeheerder aansprakelijk is voor jouw schade, dan staat het je vrij om diegene aansprakelijk te stellen. Dit doe je middels een officiële aansprakelijkstelling.

Wie is de wegbeheerder?

In Nederland worden de meeste wegen beheerd door het Rijk oftewel Rijkswaterstaat. Hierbij gaat het voornamelijk om zogenoemde rijkswegen: A-wegen (autosnelwegen), N-wegen (autowegen) en vaarwegen. Daarnaast zijn er wegen die worden begeerd door provincies (provinciale wegen e.a.), gemeentes (gemeentelijke wegen e.a.) en waterschappen (waterschapswegen, uitwegen e.a.). Tot slot zijn er wegen die worden beheerd door bedrijven (havenbedrijven, spoorwegbedrijven e.a.) of door particulieren zoals huiseigenaren en grondeigenaren. (bron) Kort door d bocht geldt:

 • Rijkswaterstaat: bepaalde Nederlandse auto(snel)wegen
 • Provincies: provinciale wegen (meestal alléén buiten de bebouwde kom)
 • Gemeentes: lokale gemeentewegen (binnen de bebouwde kom)
 • Waterschappen: waterschapswegen; veelal op dijken

Een wegbeheerder aansprakelijk stellen

Ben jij van mening dat de beheerder van een bepaald stuk weg verantwoordelijk is voor schade die jij hebt geleden? Dan moet je allereerst weten welke partij überhaupt verantwoordelijk is voor het beheer van het desbetreffende stuk wegdek. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt een digitale kaart beschikbaar waarop je exact kan zien wie welk stuk Nederlands wegdek beheert. (bron) Men exploiteert zelfs een aansprakelijkstellingsformulier dat je online kunt invullen. (bron)

Vervolgens zal je de desbetreffende partij hier officieel aansprakelijk voor moeten stellen. Een aansprakelijkstelling kun je in principe eigenhandig opstellen en versturen. Als je een rechtsbijstandsverzekering (module verkeersrechtsbijstand of verhaalsrechtsbijstand) hebt afgesloten, kun je de aansprakelijkstelling uitbesteden aan jouw verzekeraar of tussenpersoon.

Schade verhalen op wegbeheerder

Dat jij iemand aansprakelijks stelt, betekent natuurlijk niet per definitie dat diegene aansprakelijk is. En zelfs als diegene aansprakelijk is, kan het zijn dat men geen aansprakelijkheid erkent. Zo kan het best zo zijn dat men de aansprakelijkheid (deels dan wel volledig) ontkent en afwijst. In dat geval is het aan jou om te beslissen of je de zaak laat rusten —en daarmee zelf voor de kosten opdraait— of een officiële zaak maakt van dit geschil.

Je kunt ervoor kiezen te onderhandelen met de wederpartij. Misschien wil men wel een déél van de kosten vergoeden? Wellicht kun je een onafhankelijke derde laten bemiddelen tussen jullie beiden om schade deels vergoed te krijgen… Je kunt er echter ook een juridische kwestie van maken, dus een rechtszaak starten. Let wel: wie eist, bewijst!

Voordat je beslist een juridisch geschil of conflict te gaan uitvechten, kun je wellicht éérst informatie inwinnen bij Het Juridisch Loket of De Rechtswinkel. Deze instanties kunnen jou gratis van juridisch advies voorzien. Ze kunnen jou zelfs helpen een inschatting te maken van de slagingskans van een eventuele zaak. Heb je een rechtsbijstandsverzekering? Dan kun je jouw rechtsbijstand aan het werk zetten qua aansprakelijkstelling en schadeclaim.

Hoe groter de schadepost die je hebt geleden, des te meer tijd, geld en moeite je in een juridische rechtsgang zal willen steken. Let wel: als je uiteindelijk niet in je gelijk wordt gesteld, kan een juridische procedure enorm in de papieren lopen. En zulke kosten staan niet per se in verhouding tot de aanvankelijk geleden schade.

Schade door slecht wegdek: tot slot…

Met een wiel van jouw auto geraak je onverhoopt in een gat in het wegdek, met flinke autoschade tot gevolg… Alléén met allriskdekking oftewel volledig-cascodekking is deze schade op jouw eigen autoverzekering gedekt. Echter val je wel 5 schadevrije jaren terug als je een dergelijke cascoclaim indient op jouw eigen autoverzekering. Met een ‘kale’ WA-basisverzekering of beperkt-cascoverzekering maak je überhaupt geen schijn van kans.

Om jouw schade vergoed te krijgen en terugval te voorkomen, kun je proberen de wegbeheerder aansprakelijk te stellen voor de door jou geleden autoschade. Dit is echter geenszins een makkie.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.