Binnen hoeveel tijd schade melden? Wettelijke termijn schademelding…

binnen hoeveel tijd schade melden?

Heel veel mensen vragen zich het volgende af… Binnen welke termijn moet ik een schade melden bij de verzekeraar? Als het aankomt op verkeersschades en autoverzekeraars gelden er enkele vaststaande regels en richtlijnen voor wat betreft schademelding. Niet alleen in polisvoorwaarden, maar ook in wetsartikels. Hierbij de nodige informatie…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Wanneer eigen schade melden?

Als je schade rijdt met jouw auto wordt in principe verwacht dat je dit zo snel mogelijk bij jouw verzekeraar meldt. Helaas is “zo snel mogelijk” een abstracte en weinigzeggende zinsnede. Onderaan de streep gaat het er vooral om dat je niet onnodig lang wacht met de schademelding. Want hoe meer tijd verstrijkt, des te lastiger het wordt om het verband aan te tonen tussen een specifieke schade enerzijds en een bepaalde gebeurtenis anderzijds.

Bij een ongeval kun je het best contact opnemen met de alarmcentrale van jouw verzekeraar, welke vermeld staat op de groene kaart. Heb jij een verzekeringsadviseur of tussenpersoon? Dan is dit het aangewezen meldpunt tijdens kantooruren. Men zal vrijwel altijd vragen om een Europees schadeformulier.

Véél te lang gewacht…

Stel: Je vertelt jouw verzekeraar dat de deuk in jouw auto vijf jaar geleden is ontstaan ten gevolge van een aanrijding. Je hebt de betreffende schade destijds niet gemeld, maar wil deze nu alsnog claimen… De verzekeraar in kwestie zal waarschijnlijk weinig welwillend reageren en de claim afwijzen. Je kunt immers niet aantonen dat de schade niet een totaal andere oorzaak heeft. Zéker niet als je nooit een schadeformulier hebt ingezonden.

Naar alle waarschijnlijkheid beroept de verzekeraar zich dan op nalatigheid jouwerzijds en zal dientengevolge weigeren tot uitkering te komen.

Binnen 3 dagen schade melden?!

Vaak staat in de polisvoorwaarden van een autoverzekering dat je binnen drie dagen na een aanrijding of ongeval jouw verzekeraar hiervan op de hoogte moet stellen. Natuurlijk gelden er verzachtende omstandigheden en verlossende beweeggronden. Zo zal een verzekeraar echt niet moeilijk doen over een meldingstermijn indien je na een aanrijding zwaargewond naar het ziekenhuis bent overgebracht. Redelijkheid en billijkheid zijn veelal leidend.

Desalniettemin wordt drie dagen veelal als de rechtsgeldige c.q. officiële meldtermijn beschouwd. Er zijn echter óók verzekeraard die drie maanden hanteren!?

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Schade niet melden, mag soms ook!

Natuurlijk kan het óók voorkomen dat je jouw schade helemaal niet wilt melden of claimen. Als je een schuldschade claimt op jouw Volledig Cascoverzekering val je namelijk terug in schadevrije jaren en no-claimpositie, waardoor je per prolongatiedatum méér autopremie gaat betalen.

Heb je niet veel schadevrije jaren op naam staan, gaat het om een relatief klein schadebedrag, óf overstijgt de schade het eigen risico niet of nauwelijks? Dan is het wellicht voordeliger om de geleden schade uit eigen zak te betalen. Je valt dan niet terug in schadevrije jaren, behoudt jouw bonus/maluspositie en no-claimkorting en ontvangt geen premietoeslag.

Je bent dus volkomen vrij in het al dan niet melden en/of claimen van eigen enkelzijdige schuldschades waarvan jij de enige gedupeerde bent. Zodra er sprake is van een tegenpartij ben je overigens wel verplicht melding te doen van de betreffende tweezijdig of meerzijdige schade.  

Los van dit alles geldt: hoe sneller je een schade meldt, des te sneller deze in behandeling kan worden genomen; kan worden vastgesteld, onderzocht, afgewikkeld, uitgekeerd, opgelost en/of gerepareerd.

Wanneer andermans schade melden?

Als je schade toebrengt aan een ánder ben je verplicht deugdelijk te handelen! Officieel gezien moet je schade die jij toebrengt aan een ander binnen drie dagen ná de aanrijding of het ongeval bij de eigen WAM-verzekeraar melden. Wordt de verzekeraar niet tijdig op de hoogte gebracht, dan kan met in theorie uitkering weigeren.

In de praktijk komen autoverzekeraars echter héél vaak pas achteraf tot de ontdekking van schades waarvoor de eigen verzekeringnemers aansprakelijk zijn. Men ontvangt dan een aansprakelijkstelling van de wederpartij voor een schade die meerdere weken geleden al door een eigen verzekeringnemer is toegebracht. Deze gang van zaken verdient natuurlijk geenszins de schoonheidsprijs.

Veroorzaak jij verkeersschade bij een ander? Dan is het wel zo netjes om dit direct kenbaar te maken bij de verzekeraar die jouw auto in WA-dekking heeft. De gedupeerde wordt dan namelijk zo spoedig mogelijk schadeloos gesteld.

Waren de rollen omgedraaid, dan zou je immers óók graag netjes worden behandeld door degene die jou schade heeft toegebracht.

Wat als een aansprakelijke wederpartij niet meewerkt?

Erkent een ander aansprakelijkheid voor schade aan jou of jouw auto? Dan is diegene in feite óók verplicht om hier binnen drie dagen melding van te maken bij diens WAM-verzekeraar. Als alle partijen het erover eens zijn dat de ander aansprakelijk is, hoeft het verhalen van de schade geen problemen op te leveren. De WA-verzekeraar van de tegenpartij zal simpelweg moeten uitkeren.  

Ben je het onderling oneens over de schuldaansprakelijkheid? Dan zal het schadeformulier c.q. aanrijdingsformulier c.q. schade-aanrijdingsformulier leidend zijn voor de eventuele verhaalbaarheid. Komen zélfs jullie beider verzekeraars er onderling niet uit? Dan kan er een aansprakelijkheidsverdeling plaatsvinden. Ben je het hier niet mee eens? Dan kun je deze beslissing aanvechten en desgewenst juridische stappen nemen.

Is jouw auto ‘kaal’ WA verzekerd? Dan moet je schade zelf verhaald zien te krijgen. Heb je een cascoverzekering? Dan zal jouw autoverzekeraar verhaalbare schades oftewel ‘verhaalschades’ proberen te verhalen.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Hoelang mag een tegenpartij over een schadeafwikkeling doen?

Volgens artikel 4:70, lid 6 van de Wet op het financieel toezicht (WFT) moet een aansprakelijk gestelde autoverzekeraar uiterlijk drie maanden ná ontvangst van de aansprakelijkstelling een onderbouwd standpunt innemen. Soms wacht de verzekeraar op een proces-verbaal van de politie, een getuigenverklaring of een reactie van de eigen verzekerde. Vaak zal men dan ‘onder voorbehoud’ aansprakelijkheid erkennen en exact aangeven op welke basis diens beslissing nog zou kunnen wijzigen. De verzekeraar zal aansprakelijkheid alléén afwijzen indien dat “in redelijkheid verdedigbaar is”.

Het is aan jou als gedupeerde om met overtuigend wettelijk bewijs de toedracht van de schade en de schuld van de wederpartij aan te tonen. De verzekeraar van de wederpartij moet vervolgens in de gelegenheid worden gesteld om een reactie af te dwingen van diens verzekerde. Hoewel vrijwel elke verzekerde conform de polisvoorwaarden van diens WAM-verzekering verplicht is te reageren, blijft een reactie maar al te vaak uit. Soms doelbewust; soms onbewust.

Uiteindelijk kan een door beide partijen ondertekend schadeformulier volstaan als dwingend bewijs. Een getuigenverklaring soms ook.

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.