Jeugdig eigen risico & jeugdige uitsluiting der autoverzekering

jeugdig bestuurder met eigen risico of uitsluiting

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Om de begrippen ‘jeugdig eigen risico’ en ‘jeugdige uitsluiting’ toe te lichten, hierbij allereerst een korte omschrijving van beide basisbegrippen:

  • Eigen risico houdt in dat je bij een bepaalde schade éérst een bepaald bedrag zelf betaalt, alvorens de jouw autoverzekeraar uitkeert. Dus heb je 1.000 euro schade en een eigen risico van 200 euro? Dan keert de verzekeraar 800 euro uit.
  • Uitsluiting betekent dat een bepaald risico of bepaalde schade (deels) is uitgesloten van dekking. Uitsluitingen zijn dus situaties en schades waarbij de autoverzekeraar niet (volledig) hoeft uit te keren.

Het gaat hier dus om twee type beperkingen van een autoverzekering. Qua dekking én qua uitkering. Deze beperkende voorwaarden zijn bedoeld om tot een stukje voorzichtigheid en terughoudendheid te manen. Niet alleen qua rijgedrag, maar ook qua claimgedrag.

Met als einddoel: beperking van de netto schadelast. Want onderaan de streep zal de verzekeraar minder geld uitkeren dankzij deze beperkende maatregelen. En de moraal van hit hele verhaal: voor jongere, jeugdige en onervaren bestuurders gelden doorgaans extra hoge eigen risico’s en aanvullende uitsluitingen.

Hieronder vind je nadere toelichting omtrent specifiek het verhoogde eigen risico voor jeugdige bestuurders en het volledig uitsluiten van jongeren qua dekking…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Opvallend dure autoverzekeringen voor jongeren

De doorsnee autoverzekeringspremie voor jongeren (tot 24-jarige leeftijd) is opvallend hoog. Dat komt omdat de gemiddelde jongere over weinig rijervaring beschikt en relatief veel schades rijdt. Zodoende worden jeugdige bestuurders door autoverzekeraars onder een speciaal risicoprofiel geschaard, met daaraan gekoppeld fikse premietoeslagen. Bovendien geldt: hoe duurder, sneller, zwaarder, krachtiger en ‘sportiever’ de auto, des te ouder en ervarener jij wordt geacht te zijn.

Dus wil je bijvoorbeeld een peperdure sportauto verzekeren? Dan kan het best zijn dat je met een leeftijd onder de 25 à 30 een forse premietoeslag betaalt of zelfs helemaal niet wordt geaccepteerd.

Hoger eigen risico voor jeugdig bestuurders

Voor jeugdigen gelden niet alleen strengere acceptatievoorwaarden en hogere maandpremies. Daarbovenop geldt voor jongeren ónder de 24 veelal een beduidend hoger eigen risico dan voor bestuurders van bóven de 24-jarige leeftijd.

Dit verplichte additionele eigen risico staat ook wel bekend als ‘jeugdig eigen risico’ of ‘extra eigen risico voor jongeren’. Het geldt overigens niet alleen voor cascoschades (aan de eigen auto), maar juist ook voor WA-schades (die door jou worden toegebracht aan anderen). Ter vergelijking: normaliter geldt voor een WA-schuldschade helemaal géén eigen risico.

Rijd je in jouw eigen auto die door jouzelf is verzekerd? Dan is de autopremie die jij maandelijks betaalt reeds gebaseerd op het risicoprofiel waaronder jij als jeugdig bestuurder valt. In dat geval betaal je als 24-minner doorgaans NIET meer eigen risico dan een 24-plusser als jij met jouw eigen auto schade rijdt.

Wel kan het zijn dat je bij het afsluiten van jouw casco-autoverzekering je eigen risico niet kon afkopen. Dit was dan niet per definitie gerelateerd aan je leeftijd, maar bijvoorbeeld aan de verzekerde auto qua waarde, vermogen en/of gewicht.

Desgewenst kun je vrijwillig een hóger eigen risico aangaan voor wat betreft cascodekking (WA+ of allrisk) in ruil voor een stukje premiekorting, maar dit is geenszins verplicht. Je betaalt dan minder premie, maar loopt meer risico.

Auto lenen ván een ‘oudere’ of uitlenen áán een ‘jongere’…

Ga jij daarentegen in de auto rijden van een oudere, meer ervaren bestuurder? Dan is de relatief lage premie die de betreffende verzekeringsnemer betaalt NIET gebaseerd op het relatief hoge risico dat jij als bestuurder vormt voor de verzekeraar. De kans bestaat dat degene wiens auto jij leent voor een jeugdig eigen risico heeft getekend. Dit staat dan als zodanig vermeld in de voorwaarden van diens autopolis.

Dus rijd jij schade in andermans auto en blijk jij jonger dan 24 of 28 jaar? Of andersom benaderd: laat jij als 24-plusser een 24-minner in jouw auto rijden en rijdt diegene schade? Dan kan voor de betreffende schade evengoed een aanvullend jeugdig eigen risico worden gehanteerd, waardoor jij méér uit eigen zak betaalt. Pas dus op met het lenen of uitlenen van auto’s door jeugdig bestuurders! De exacte voorwaarden verschillen overigens per autoverzekeraar, maar zien er doorgaans als volgt uit:

  • Extra eigen risico van 150 tot 500 euro bij schade die wordt gereden door een jeugdig bestuurders…
  • Bij schade die in jouw auto wordt gereden door iemand onder de 24-jarige óf 28-jarige leeftijd.
  • In geval van bromfietsverzekeringen kan zelfs een jeugdig eigen risico van maar liefst 1.000 euro per WA-schade of cascoschade worden gerekend.

Soms wordt gedacht dat het verstandig en goedkoop is om de auto van een jongere te laten verzekeren door iemand boven de 24, bijvoorbeeld door één der ouders. Dit is echter NIET slim, aangezien dit een vorm van verzekeringsfraude betreft, de jongere in kwestie niet gedekt is en hij/zij géén schadevrije jaren opbouwt.

Jeugdige uitsluiting: géén dekking voor jongeren

Onderaan de streep zijn autoverzekeringspremies voor jongeren vaak erg duur. Niet gek dus, dat veel jeugdig bestuurders hun auto laten verzekeren door hun vader of moeder. Zoals hierboven reeds vermeld, kleven daar verregaande nadelen aan. De belangrijkste hiervan zijn als volgt:

  • Het opgeven van een foutieve hoofdbestuurder of verzwijgen van een tweede regelmatige bestuurder wordt als fraude gezien. Je pleegt dus verzekeringsfraude, met alle potentiële gevolgen van dien.
  • Voor iemand die regelmatig in een auto rijdt, maar niet op de polis van de betreffende auto staat vermeld, wordt in principe géén dekking verleend. In het ongunstigste geval ben je dus helemaal NIET verzekerd.
  • Zolang je geen actieve, lopende autoverzekering op naam hebt staan, bouw je geen schadevrij gereden jaren Verzeker je op je 25e je eerste auto verzekeren met nul schadevrije jaren? Dan ontvang je 0% no-claimkorting, terwijl dit 80% had kunnen zijn.

Omdat het verzekeren van auto’s van kinderen door ouders tóch nog veelvuldig gebeurt, hanteren steeds meer autoverzekeraars zogenaamde ‘jeugdige uitsluiting’. Dit houdt in dat er helemaal géén dekking wordt verleend als blijkt dat een schade werd gereden door een jongere bestuurder van onder de 24- of 28-jarige leeftijd…

De gevolgen van uitsluiting van jongere bestuurders

In principe is het ‘stilzwijgend’ verzekeren van auto’s op naam van ouders bij geen enkele verzekeraar toegestaan. Wel kunnen kinderen in bepaalde gevallen op de autopolis van hun ouders worden bijgeschreven. Echter wordt dit verhoogde bestuurdersrisico dan ook doorgerekend in de premie, hetgeen zich dan vertaalt in een premietoeslag en zodoende in een hogere maandpremie.

Wordt door een jeugdig bestuurder alsnog schade gereden in een auto die onder jeugdige uitsluiting verzekerd en gedekt is? Dan wordt het jeugdig eigen risico wederom opgehoogd. Of er wordt zelfs helemáál geen dekking verleend voor de ontstane schade. In dat geval draai je dus zélf op voor 100% van het bijbehorende kostenplaatje. Dit fenomeen staat ook wel bekend als jeugdige uitsluiting.

In uitzonderlijke gevallen is het overigens wél mogelijk om een auto te verzekeren op naam van een ouder. Bijvoorbeeld indien je als 17-jarige begeleid autorijdt. Hiervoor gelden echter strike voorwaarden. Je moet bijvoorbeeld bij je ouders inwonen en opgeven dat jij ‘regelmatig bestuurder’ bent. Daarmee geef je bij de verzekeraar aan dat jij met regelmaat in de verzekerde auto rijdt, waardoor ‘jeugdige uitsluiting’ niet op jou van toepassing is.

Of jeugdige bestuurders al dan niet gedekt zijn onder de polisvoorwaarden van jouw autoverzekering staat als zodanig op jouw autopolis vermeld. Zo niet, check dan de polisvoorwaarden van jouw autoverzekeraar op termen als ‘jeugdig eigen risico’ en ‘extra eigen risico jongeren’.

Wees eerlijk over WIE schade veroorzaakt!

Uitsluiting van jeugdige bestuurders betekent overigens niet alleen dat jonge zoons en dochters onverzekerd zijn als zij in jouw auto rijden. Ook een jongere neef of nicht die sporadisch in jouw auto rijdt, is niet verzekerd. Hetzelfde geldt voor buurjongens, buurmeisjes en andersoortige bekenden met een leeftijd onder de 24 of 28 jaar.

 Heeft een uitgesloten jeugdige bestuurder schade gereden met jouw auto? Lieg dan vooral NIET over de feitelijke schade-veroorzaker om jeugdig eigen risico of jeugdige uitsluiting te ontlopen! Bij verdenking van frauduleuze toestanden kan namelijk een rechercheur worden ingeschakeld om de daadwerkelijke toedracht te achterhalen.

Blijkt uit zulk toedrachtonderzoek dat er wel degelijk sprake was van een jeugdig bestuurder die de schade veroorzaakte? Dan ben je gigantisch de pineut!

Jeugdig eigen risico + jeugdige uitsluiting: tot slot…

Jongeren die een auto proberen te verzekeren, krijgen veelal te maken met een premietoeslag voor de autoverzekering. Dit betekent dat zij een hogere premie betalen dan ouderen. Dat komt simpelweg doordat jongere bestuurders vaker schade rijden dan oudere bestuurders. Statistisch gezien, zijn jeugdige automobilisten zelfs 5 keer vaker betrokken bij dodelijke ongevallen dan chauffeurs in hogere leeftijdscategorieën. (bron)

Als jeugdig bestuurder heb je vaak óók nog eens te maken met een verplicht gesteld eigen risico indien je schade claimt op de autoverzekering. Het eigen risico is dát deel van het schadebedrag waarvoor jij als verzekeringnemer zélf opdraait. De hoogte van het eigen risico verschilt per verzekeraar en per dekkingsvorm (WA, WA+ of allrisk). Jeugdig bestuurders —onder de 24 jaar— moeten rekening houden met een verplicht eigen risico op (beperkt) cascodekking en zélfs met een ongebruikelijk stukje eigen risico op WA-dekking.

Let bij het afsluiten van een autoverzekering daarom altijd op de eigen risicobedragen. Des te meer als je jong bent of jongeren in jou auto laat rijden!