Ondanks ‘zwarte lijst’ notering toch autoverzekering sluiten?!

man die ondanks zwarte lijst auto wil verzekeren

Wil jij een autoverzekering afsluiten, maar worden jouw aanvragen bij álle verzekeraars en tussenpersonen geweigerd? Dan ontstaat bij jou wellicht het donkerbruine vermoeden dat je op een zwarte lijst  terecht bent gekomen, waardoor jij nergens meer geaccepteerd wordt…

In autoverzekeringsland bestaat in feite géén daadwerkelijke zwarte lijst. De reden dat jouw autoverzekeringsaanvraag keer op keer wordt geweigerd, is naar alle waarschijnlijkheid een notering in het ‘Systeem Vertrouwelijke Mededelingen & Malusregistratie’ (SVMM)…

Ben je ooit geweigerd voor een autoverzekering? Dan is de kans groot dat je op de zwarte lijst staat. Hieronder lees je alles over de blacklist qua autoverzekeringen…

Zwarte lijst = SVMM

Hetgeen door velen “zwarte lijst voor autoverzekeringen” wordt genoemd, is dus eigenlijk het SVMM: Systeem Vertrouwelijke Mededelingen en Malusregistratie. Het gaat hier om een gecentraliseerde database waarin álle bij het Verbond van Verzekeraars aangesloten autoverzekeraars informatie kunnen opvragen over (potentiële) verzekeringsnemers. (bron + bron + bron)

Het SVMM is een online databank waarin allerhande gegevens kunnen worden opgeslagen en opgevraagd over verzekerden. Verzekeraars leveren de informatie aan. Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) onderhoudt dit gecentraliseerde informatiesysteem. Vandaar dat men óók vaak spreekt over CIS-registraties. De soorten/typen registraties die worden opgenomen, zijn als volgt:

 • Claimmelding (CM): een schademelding van élke schadeclaim
 • Waarborgfondsmelding (WBF): bezitters, bestuurders en kentekenhouders van onverzekerde motorrijtuigen
 • OBM: rijontzegging oftewel ontzegging van de rijbevoegdheid
 • Vertrouwelijke mededeling (VM) in verband met royement niet nakomen (financiële) contractuele verplichtingen: de verzekeraar royeert jouw autoverzekering eenzijdig wegens wanbetaling
 • EVR (extern verwijzingsregister): meldingen wegens verzekeringsfraude, bewuste verzwijging van feiten e.a.

CIS bewaart bovengenoemde gegevens voor deelnemende verzekeraars en gevolmachtigden ter beheersing van verzekeringsrisico’s en ter voorkoming van verzekeringsfraude… Ze worden gebruikt tijdens het acceptatieproces, maar ook bij schadeclaimtrajecten. En ze zijn inzichtelijk voor elke verzekeraar!

Op de ‘zwarte lijst’ staan jouw adresgegevens, autogegevens en persoonsgegevens. Met naam en toenaam, zowel particulier als bedrijfsmatig.

Redenen van zwarte lijst noteringen

In de volksmond staat de CIS-databank SVMM dus ook wel bekend als zwarte lijst qua autoverzekeringen. Niet 100% terecht, want hoewel bepaald type CIS-meldingen problemen kunnen geven t.a.v. acceptatie en weigering, leveren de meeste claimmeldingen zelden afwijzingsproblemen op. Immers worden niet alleen schuldschades, maar ook verhaalschades geregistreerd.

Er zijn echter voorbeelden waarbij je wel degelijk zou kunnen spreken van een notitie op een ‘denkbeeldige’ zwarte lijst. In de volgende situaties zou je over een ‘zwarte-lijst-notering’ kunnen reppen:

A. Negatief schadeverleden: minjaren + malusregistratie

Elk jaar dat je géén schuldschade claimt op jouw autoverzekering, bouw je één schadevrij jaar op. Elke keer dat je wél een dergelijke schade claimt, val je maar liefst vijf jaren terug. Zodoende kun je ‘in de min’ komen te staan, hetgeen zorgt voor een minpositie oftewel maluspositie.

Minjaren oftewel malusjaren zorgen voor een malusregistratie in de SVMM-database. En met een ‘malus’ op jouw naam word je zelden tot nooit geaccepteerd voor een nieuwe autoverzekering. Kortom: een zogenaamde ‘zwarte lijst notering’, met weigering en afwijzing tot gevolg.

Tip: Zeg daarom nóóit je huidige (actieve / lopende) autoverzekering op als je in een maluspositie verkeert. Althans, niet zolang je NIET met 100%  zekerheid verzekerd bent van een gunstiger alternatief.

B. Rijontzegging: wettelijke ontzegging van jouw rijbevoegdheid

De veronderstelde ‘zwarte lijst’ van autoverzekeringen geeft eveneens inzicht in welke personen hun rijbevoegdheid ooit zijn kwijtgeraakt. Een wettelijke onthouding of inhibitie van iemands bevoegdheid een motorrijtuig te besturen, kan verscheidene oorzaken hebben. De belangrijkste redenen voor het opleggen van een rijontzegging zijn als volgt:

 • Autorijden zonder geldig rijbewijs, dus het onbevoegd besturen van een motorrijtuig
 • Onverzekerd rijden, dus zónder wettelijk verplichte aansprakelijkheidsdekking volgens de WA-autoverzekering
 • Rijden onder invloed van verdovende middelen; o.a. alcohol, narcotische drugs en/of bepaalde medicamenteuze geneesmiddelen
 • Doorrijden na betrokkenheid bij schade, aanrijding of verkeersongeval / verkeersongeluk (‘verlaten plaats ongeval’ c.q. delict)
 • Het veroorzaken van dood of letsel door aanmerkelijke schuld in het verkeer
 • Zware snelheidsovertredingen c.q. overschrijdingen: méér dan 50 kilometer per uur sneller rijden dan de toegestane snelheidslimiet
 • Gevaarzetting in het verkeer: een gevaarlijke verkeerssituatie veroorzaken ten gevolge van ‘roekeloos rijgedrag’, hetgeen een onrechtmatige daad betreft

Tijdens een rijontzegging wordt je rijbewijs ingevorderd en mag je géén motorrijtuigen besturen. Neem je desalniettemin deel aan het motorische verkeer en word je gesnapt, dan zal het héél lang (tot 5 jaar) duren voordat je van de zwarte lijst der autoverzekeringen wordt geschrapt. Zowel bij een verleden van als bij overtreding van rijontzeggingen wordt het héél erg lastig om een nieuwe autoverzekering te sluiten.

Veelal worden hogere straffen opgelegd bij herhaaldelijke oftewel recidiverende voorvallen. De duur van je vermelding op de zwarte lijst wordt bij herhaling / recidive echter niet gerekt en is standaard 5 jaar.

C. Notering op de zwarte lijst wegens fraude

Verzekeringsfraude levert je gegarandeerd een vermelding op de zwarte lijst voor autoverzekeringen op. Van fraude wordt gesproken als je een verzekeraar of gevolmachtigde agent opzettelijk in het ongewisse laat, voorliegt, bedriegt of oplicht. Dus niet alleen als je (actief) incorrecte informatie verstrekt, maar ook als je (passief) informatie achterhoudt. Denk maar eens aan:

 • Met opzet onjuiste antwoorden geven tijdens een autoverzekeringsaanvraag.
 • Misleidingen of leugens die ertoe hebben geleid dat een verzekeraar onrecht uitkeerde.
 • Het opzettelijk verzwijgen van belangrijke informatie die relevant zou kunnen zijn voor verzekeraars.
 • Méér schade claimen op jouw autoverzekering dan je in werkelijkheid hebt geleden.
 • Feiten verzinnen of verdraaien om een claim ten onrechte onder dekking van jouw autoverzekering te laten vallen.
 • Opzettelijk schade veroorzaken en derhalve een schadevergoeding opeisen.

Heb je gedurende de afgelopen vijf jaar verzekeringsfraude gepleegd? Tijdens een aanvraagprocedure c.q. afsluitproces… Óf bij het claimen van schade… Dan zullen reguliere autoverzekeraars eventuele toekomstige autoverzekeringsaanvragen die door jou worden ingediend nagenoeg gegarandeerd weigeren.

Sommige mensen denken dat verzekeringsfraude uitsluitend geldfraude omhelst. Echter kan ook liegen of misleiden (bijvoorbeeld door informatie achter te houden of te verzwijgen) al tot een notitie op de zogenaamde zwarte lijst wegens verzekeringsfraude leiden.

D. Op de zwarte lijst wegens wanbetaling autoverzekering

Ben je één keer 30 dagen te laat met betalen? In theorie is dat al genoeg voor het tijdelijk schorsen van dekking. Gedurende de schorsing is jouw auto dus niet verzekerd. Betaal je 50 dagen te laat? Dan is de autoverzekeraar gerechtigd om jouw autoverzekering definitief stop te zetten. Dit fenomeen staat ook wel bekend als eenzijdig opzeggen oftewel royeren. Je bent dan uit de autoverzekering gezet en je auto is niet langer verzekerd. En een dergelijk royement kan eveneens de oorzaak zijn van het feit dat jij op de zwarte lijst bent geplaatst.

Betaal jij de premie van jouw autoverzekering keer op keer te laat? Of betaal je een autoverzekeringspremie helemaal niet? Dan zal er vroeg of laat een registratie op je naam komen te staan wegens wanbetaling. Kom je wegens een negatieve betalingshistorie als wanbetaler te boek te staan? Dan wordt dit door jouw verzekeraar doorgegeven aan CIS (Stichting Centraal Informatiesysteem). Zij registreren het niet nakomen van jouw betalingsverplichting in het SVMM (Systeem Vertrouwelijke Mededelingen en Malusregistratie).

Voor geregistreerde wanbetalers is het nagenoeg onmogelijk om een goedkope autoverzekering af te sluiten bij een reguliere autoverzekeraar.

E. Verzwijgen van informatie = notering op blacklist

Ben je tijdens een online (dus schriftelijke) óf telefonische (dus mondelinge) autoverzekeringsaanvraag niet eerlijk geweest over jouw verleden? Dan is de kans zéér groot dat je wordt geweigerd voor een autoverzekering. Immers kunnen verzekeraars in de SVMM-databank checken of hetgeen je vermeldt waarheidsgetrouw is.

Bovendien kunnen verzekeraars ervoor kiezen óók de betreffende afwijzing te registreren in de CIS-database. Het feit dat je wordt afgewezen wegens ‘kwade trouw’ wordt dan vastgelegd in de database. Tijdens volgende aanvragen kunnen autoverzekeraars dus direct zien dat een voorgaande aanvraag tot afwijzing heeft geleid.

Een dergelijke weigeringsmelding op de ‘zwarte lijst’ kan tot argwaan en toekomstige afwijzingen leiden bij potentiële autoverzekeraars. Lieg daarom nóóit over schadeverleden, strafblad, voorgaande weigeringen, et cetera.

Hoelang blijft een notitie op de zwarte lijst bewaard?

Bij Stichting CIS kun je navragen of er registraties op jouw naam staan in het SVMM… Maar ook hoelang elke vermelding zichtbaar en bewaard blijft. Afhankelijk van de soort melding geldt een bewaringstermijn van 3 of 5 of 8 jaar. Alleen malusregistraties kunnen al na 15 maanden ‘in de plus’ komen te vervallen. Na deze vaststaande vermeldingsduur wordt de betreffende registratie automatisch doorgehaald en uit het systeem verwijderd.

Dus sta jij vermeld op de zogenaamde ‘zwarte lijst’ van automobilisten? Dan blijft deze registratie gemiddeld genomen 5 jaar bestaan.

Kan ik bezwaar maken tegen zwarte-lijst-noteringen?

Ben je het oneens met een bepaalde CIS-registratie, dan kun je officieel bezwaar aantekenen. Onterechte c.q. foutieve registraties komen relatief weinig voor, maar logischerwijs kúnnen er vergissingen worden gemaakt door verzekeraars. In dat geval kun je een correctieverzoek (‘verzoek tot correctie’) indienen ná een inzageverzoek (‘verzoek tot inzage’) bij het CIS. Stichting CIS stuurt jouw verzoek door naar de betrokken verzekeraar.

Mocht blijken dat jouw registratie inderdaad op een vergissing of misvatting berust, dan zal de foutieve SVMM-vermelding worden gecorrigeerd of doorgehaald. Verzekeraars kunnen een ingediend verzoek tot correctie via het CIS in bepaalde gevallen nietig verklaren en negeren, waardoor je alsnog op de blokkeerlijst genoteerd blijft staan. In dat geval kun je de ‘zwarte-lijst-notering’ enkel nog juridisch aanvechten.

De kans dat je op verzoek van de zwarte lijst geschrapt wordt, is klein. Want zolang je géén geldige beweeggrond hebt, blijft jouw SVMM-registratie intact. En er bestaan simpelweg zéér weinig valide beweeggronden voor doorhaling van een ‘zwarte-lijst-registratie’.

Ondanks ‘blacklisting’ tóch je auto verzekeren

Er zijn zogenaamde probleemverzekeraars die bereid zijn vrijwel álle mogelijke verzekeringsrisico’s te dragen. De bekendste autoverzekeraar met een extreem ruim acceptatiebeleid is De Vereende. De premies voor dergelijke autoverzekeringen zijn echter beduidend hoger.

Je betaalt de eerste drie maandpremies vooruit, evenals een borg. Vraag vrijblijvend een offerte aan zodat je je auto kunt verzekeren óndanks een notering op de veronderstelde ‘zwarte lijst’:

Let op: Registreert stichting CIS jou in de SVMM? Dan word je daarop schriftelijk geattendeerd. Men vermeldt expliciet dat je verplicht bent de geregistreerde bijzonderheden voortaan te vermelden bij toekomstige verzekeringsaanvragen.

Zwarte lijst autoverzekeringen: tot slot…

Veel verzekeringsnemers gaan er ten onrechte van uit dat zij op een zwarte lijst voor autoverzekeringen zijn geplaatst. Bijvoorbeeld wegens excessieve schades of laattijdige betaling van autopremies. Een dergelijke ‘zwarte lijst’ bestaat echter niet. Althans, niet daadwerkelijk…

Wel houdt stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) een databank bij voor alle in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen die aansluiting hebben bij het Verbond van Verzekeraars. Deze database staat ook wel bekend als Systeem Vertrouwelijke Mededelingen & Malusregistratie (SVMM).

Verzekeraars, volmachten en overheid geven informatie over o.a. schademeldingen, weigeringen, malusposities, royementen en rijontzeggingen door aan het CIS. Het CIS noteert ze in het SVMM. Veruit de meeste meldingen worden door verzekeraars doorgegeven. En ze kunnen uitsluitend op verzoek van de betreffende verzekeraars worden gewijzigd of verwijderd.

De SVMM-database is dus inzichtelijk en toegankelijk voor autoverzekeraars. Tussenpersonen beschikken daarentegen niet over een dergelijke bevoegdheid. Wij als tussenpersoon kunnen dan ook niet nagaan of je geregistreerd staat, noch waarom. Ook mogen wij niets opvragen in verband met privacywetgeving. Je kunt wel zélf bij het CIS een verzoek tot inzage van eigen registraties doen. (bron)

Ben jij bezig met een poging tot het afsluiten van een autoverzekering, maar wordt jouw aanvraag telkens geweigerd? Dan is de kans groot dat verzekeraars voorafgaand aan acceptatie het SVMM-systeem hebben geraadpleegd om na te gaan of je geregistreerd staat.

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gediplomeerd verzekeringsexpert Johan Kooijmans.