FISH-melding autoverzekering: registratie & aanvechting

bestuurder met fish melding op naam

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Wordt jouw aanvraag voor een autoverzekering afgewezen? Dan zou dat het directe gevolg kunnen zijn van een zogenaamde FISH-melding op jouw naam. FISH staat voor Fraude Informatie Systeem Holland. In deze gecentraliseerde databank kunnen álle verzekeraars informatie opslaan die door álle verzekeraars kan worden opgevraagd en ingezien.

Hierbij de nodige uitleg over (de oorzaken van) FISH-registraties, (het beleid rondom) FISH-checks en (de gevolgen van) FISH-meldingen…

FISH: verzekeringsdatabank in beheer van Stichting CIS

Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem) werd opgericht in 1985. Het betrof een uniek samenwerkingsverband tussen meerdere grote schadeverzekeraars. In beginsel wilde men een collectieve gecentraliseerde claimdatabank opzetten om verzekeringsfraude op te sporen, te ontmoedigen en te bestrijden. Dit offline systeem heette destijds CIS; het werd door verzekeraars geraadpleegd per telefoon, e-mail of handgeschreven verzoek: briefpost…

Slechts een klein deel van alle Nederlandse verzekeraars leverde uiteindelijk informatie aan, terwijl 80% van alle maatschappijen van de aangeleverde informatie profiteerde. Bovendien bleek het systeem —qua frauderegulatie— niet efficiënt genoeg om zichzelf terug te verdienen. De jaarlijkse deelnamekosten liepen soms in de tonnen, terwijl nog geen fractie daarvan werd terugverdiend. Kortom: géén profijtelijk rendement. Dit had onder meer te maken met de stugge en trage (grotendeels analoge) informatie-uitwisseling.

Daarom werd in 1995 de stuurgroep ‘alternatief CIS’ opgericht, welke een wél werkend en profijtelijk fraudebestrijdingsproduct moest verzinnen. Deze stuurgroep kreeg van meet af aan enorme belangstelling vanuit de Nederlandse verzekeringsmarkt. In februari 2008 werd de CIS-database overgeplaatst van Oslo naar Gouda. Het systeem werd opgeschoond, ontdaan van bugs en toegelegd op individuele verzekeringsnemers. Met als gevolg: méér zoekopties en gemakkelijkere herkenning van fraudepogingen in een vroeg stadium. En ietwat later de belangrijkste veranderingen: véél gunstigere tarieven (destijds een reductie van 75% tot 90%) plus de mogelijkheid tot ONLINE raadpleging! (bron)

Door de jaren heen is het doel van stichting CIS verschoven van fraudebestraffing naar fraudepreventie (risico-inschatting en risicobeheersing). Niet alleen binnen het acceptatietraject, maar ook aangaande het claim- en uitkeringsproces. Vandaar de nieuwe naam ‘FISH’: Fraude Informatie Systeem Holland. Over de naamgeving bestaat overigens verregaande verwarring. Anno 2020 geeft Stichting CIS de naam ‘CIS’ aan de database en de naam ‘FISH’ aan de hieraan gekoppelde softwareapplicatie. (bron)

Overigens verzorgt Stichting CIS uitsluitend het beheer van de FISH-databank; het zijn de individuele verzekeraars die FISH-meldingen in het CIS-systeem plaatsen. (bron)

Welke FISH-meldingen worden opgeslagen in het FISH-systeem?

In het centrale CIS-systeem oftewel FISH-systeem worden verschillende soorten meldingen en verwijzingen opgeslagen. Tot nog toe (anno 2020) gaat het om ruim 18 miljoen registraties van o.a. schademeldingen. De CIS-databank omvat:

 • CM (Claimmeldingen): feitelijke weergave van schademeldingen c.q. schadeclaims zónder informatie over schuld of aansprakelijkheid van de betrokkene.
 • VM (Vertrouwelijke Mededelingen): registraties van eenzijdige opzeggingen c.q. royementen van autopolissen op initiatief van een verzekeraar of gevolmachtigde (o.a. wegens wanbetaling).
 • EVR (Extern Verwijzingsregister): ‘speciale meldingen’ wegens gedragingen die een bedreiging vormen voor de belangen van financiële instellingen; fraude; de zogenaamde ‘zwarte lijst’ der autoverzekeringen.
 • WBF (Waarborgfondsmeldingen): bestuurders, bezitters en kentekenhouders van onwetmatig onverzekerde auto’s die schade hebben veroorzaakt en/of opgelopen.
 • OBM (Ontzeggingen van de Rijbevoegdheid): rijontzeggingen tot het besturen van motorrijtuigen zoals verwerkt in het rijbewijzenregister.

Voordien werden ook malusregistraties (v.w.b. maluspunten c.q. malusjaren) bijgehouden in de CIS-databank. Sinds de introductie van Roy-data is dit echter niet langer het geval, aangezien in deze gecentraliseerde royementsdatabank van SEPS (Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars) óók royementsgegevens in een maluspositie worden geregistreerd.

Daarnaast beheert stichting CIS óók nog het IVR (Intern Verwijzingsregister). Hierbij gaat het om interne meldingen die géén onderdeel vormen van de CIS-databank en uitsluitend toegankelijk zijn voor de individuele deelnemer. Overigens behéért CIS de informatie in de database, maar is niet de eigenaar ervan. De informatie is eigendom van de verzekeraar namens wie een schadebehandelaar jouw gegevens in de database zet. (bron + bron + bron)

De CIS-databank wordt zo’n 1,2 miljoen keer per maand geautomatiseerd bevraagd en plusminus 170.000 keer handmatig ingekeken. Op basis van CIS-informatie worden dagelijks duizenden beslissingen genomen door verzekeraars. En in 90% van de gevallen vormt CIS-data het uitgangspunt voor aanvankelijk onderzoek bij de opsporing van verzekeringsfraude.

De voordelen & nadelen van FISH-registraties

Verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigd verzekeringsagenten zijn bij wettelijke verordening bevoegd om bepaalde gegevens van klanten op te slaan en onderling uit te wisselen. Hierbij gaat het om gegevens die jij als verzekeringnemer vrijwillig afstaat, maar ook om informatie die verzekeraars tijdens de looptijd van jouw verzekeringen vergaart en bewaart. En zélfs tijdens pogingen tot (online) aanvragen c.q. afsluitingen en schadeclaims. Deze informatievergaring gebeurt dus zónder jouw expliciete toestemming of medeweten. (bron)

De gegevens in het FISH-register geven verzekeraars inzicht in jouw verzekeringsverleden. Deze informatie wordt voornamelijk geraadpleegd als jij een autoverzekering probeert af te sluiten of schade probeert te claimen. Tijdens elk van jouw verzekeringsaanvragen en schademeldingen gaat een spreekwoordelijk belletje rinkelen bij de onderhavige verzekeraar. Volledig geautomatiseerd! Zodoende zijn verzekeraars op voorhand al op de hoogte van hun potentiële toekomstige klant.

Echter heeft het FISH-systeem óók voordelen voor jou als verzekerde consument. Zo wordt jouw informatie centraal opgeslagen, waardoor je bij het overstappen naar een andere verzekeraar niet zélf talloze gegevens hoeft te verstrekken. Daarnaast kun je bij één en dezelfde partij terecht voor inzage en bezwaarmaking. Zo bemiddelt stichting CIS tussen jou en de verzekeraar als jij een foutieve FISH-melding wilt laten verwijderen of corrigeren.

Overigens stelt Stichting CIS de door haar beheerde gegevens uitsluitend beschikbaar aan belanghebbende verzekeraars en consumenten onder zéér strenge en strikte voorwaarden. De inzageprocedure is dan ook opzettelijk extreem zorgvuldig.

Jouw eigen FISH-meldingen inzien…

Zijn er gegevens van jou opgeslagen in het FISH-systeem? Dan zou je daar in principe van op de hoogte moeten zijn. Doorgaans meldt jouw verzekeringsmaatschappij of assurantieadviseur namelijk dat jouw gegevens geregistreerd gaan worden… Op een schadeaangifteformulier of in een afzonderlijke brief. Heb je het vermoeden dat er een FISH-melding op jouw naam staat, maar weet je niet precies hoe, waarom of hoelang nog? Dan kun je bij het secretariaat van Stichting CIS een verzoek tot inzage doen.

Tegen betaling van vierenhalve euro aan administratiekosten ontvang je een overzicht van jouw FISH-registratie(s), vergezeld van informatie over hetgeen je kunt ondernemen om hier verandering in te brengen. Ben jij van mening dat een bepaalde FISH-melding ongegrond of (deels) onjuist is? Dan moet je daartoe een gedegen schriftelijke onderbouwing kunnen aandragen.

Stichting CIS zal vervolgens bemiddelen tussen jou en jouw (voormalige) verzekeraar om de FISH-registratie te schrappen of inhoudelijk te wijzigen.

Hoelang blijft een FISH-melding op mijn naam bewaard?

Heb je het vermoeden dat er een FISH-melding op jouw naam geregistreerd staat? Check dan jouw persoonlijke registratie als verzekeringnemer in het CIS-systeem. Mocht er inderdaad sprake zijn van een FISH-registratie, dan is het belangrijk om te checken wanneer (op welke datum) de betreffende aantekening is gemaakt.

Er geldt namelijk een vast tijdsbestek waarin FISH-meldingen mogen worden bewaard:

 • De speciale frauduleuze EVR-melding (op de zwarte lijst) blijft maar liefst 8 jaar gehandhaafd en inzichtelijk voor verzekeraars.
 • Alle overige FISH-meldingen worden al na 5 jaar vernietigd.

Kun je een autoverzekering afsluiten ondanks een FISH-melding?

Ja, je kunt absoluut succesvol een autoverzekering afsluiten ondanks een FISH-registratie. Allereerst hoeft een FISH-melding niets negatiefs te betekenen. Immers worden álle geclaimde autoschades in het FISH-systeem geregistreerd. Zo ook schades waaraan jij géén schuld hebt en waartoe je niet aansprakelijk bent, waaronder ruitschades en stormschades. Zelfs verhaalschades waarbij jou schade wordt toegebracht. Zelfs als deze schade succesvol door jou wordt verhaald op de schuldige wederpartij kan er een FISH-melding op jouw naam komen te staan… Namelijk een onschuldige claimmelding (CM), welke geen enkele belemmering vormt voor acceptatie.

En zelfs als een FISH-melding wél een sombere of zorgelijke oorzaak heeft, betekent dat niet per se dat je geen reguliere autoverzekering meer kunt afsluiten. Dit is volkomen afhankelijk van de exacte FISH-melding(en) die op jouw naam staan… Qua aard, ernst en aantal. Heb je te kampen met een zwaarwegende FISH-notering wegens fraude, strafblad of wanbetaling? Dan zal je uitsluitend voor een nieuwe autoverzekering worden geaccepteerd indien je met een deugdelijke verklaring voor deze negatieve FISH-aantekening op de proppen komt.

Mogelijkerwijs ben je door toedoen van jouw FISH-melding op een beperkt aantal verzekeringsaanbieders aangewezen. Bij serieuze FISH-meldingen heb je waarschijnlijk geen andere keuze dan de uiterst dure en strenge propleemverzekeraar De Vereende.

FISH-melding autoverzekering: tot slot…

De betekenis van FISH is als volgt: Fraude Informatie Systeem Holland. Als je ooit een auto op naam hebt gehad en daarvoor een autoverzekering hebt afgesloten, kan het zijn dat je een FISH-melding oftewel FISH-registratie op jouw naam hebt staan. Je kunt jouw eventuele vermelding in het FISH-register controleren via een FISH-check oftewel FISH-controle. Dit doe je middels een online inzageverzoek ‘eigen persoonlijke registraties’ bij Stichting CIS. (bron)

Met behulp van het FISH-systeem kunnen verzekeraars onder andere controleren of jij de waarheid vertelt tijdens een autoverzekeringsaanvraag. Ben je niet eerlijk over jouw schadeverleden of beantwoord je een acceptatievraag niet naar volledige juistheid? Dan wordt jouw aanvraag met vrijwel 100% zekerheid afgekeurd, afgewezen oftewel geweigerd. Sterker nog: Liegen tijdens een autoverzekeringsaanvraag kan al leiden tot een fraudemelding in het FISH-systeem.

Offerte De Vereende met 100% acceptatie

Vraag vrijblijvend een offerte bij probleemverzekeraar De Vereende op!

  Jouw geslacht:

  Betalingstermijnen:

  Beschik je over een geldig rijbewijs?

  Ben jij kentekenhouder?